Leírás

A naplóm a globalisták által megálmodott Új Világrendről, a „New World Order”-ről szól, ami egy szűk társadalmi elit közös víziója egy olyan világméretű rendszerről, aminek segítségével globális politikai-, gazdasági-, jogi- és rendőrállami diktatúrát gyakorolhatnának bolygónk teljes lakossága felett.

Szerzői jog

Az írásaim, gondolataim szabadon terjeszthetőek és felhasználhatóak, de csak és kizárólag http://nemadjukfel.blog.hu/ forrásmegjelöléssel. 

Figyelem!

Ha először jársz az oldalamon, feltétlenül az elején kezd el olvasni! A bejegyzéseket beszámoztam, és egy tudatos logikai fonál szerint építettem fel őket. A legfrissebb írásaim felülre kerülnek, így az olvasást alul kell elkezdened. Nyerj betekintést a hatalom színfalak mögött zajló világába, hogy megértsd azokat a folyamatokat, amik a te életedre nézve is jelentős kihatásokkal vannak!

Kapcsolat

A régi címem már használaton kívül van! Az új címem, amire a leveleiteket várom:

azujvilagrendfelemelkedese@gmail.com

Részletek a naplómból

„Már itt szeretném határozottan kijelenteni, hogy minden nemzet népét és politikai, vallási vezető elitjét külön kell egymástól választani. Amit az elit akar, nem biztos, hogy tudja a nép, és egyáltalán akarja-e ezt, mely természetesen az elitet soha sem érdekelte. Az elit vezet, a nép öntudatlanul lohol az ő célkitűzéseik után. Azt hiszem, ez mindenkinek ismerős a magyar történelem bizonyos időszakaiból, amikor adott uralkodó családok nem a nemzet, hanem saját érdekeiket helyezték előtérbe. Ezért a törekevésért nem lehet felelőssé tenni egy egész népet!”

„A legtöbb kutató a zsidó nép beavatott vezető rétegét a következő kifejezésekkel illeti megkülönböztetésül az egyszerű zsidó nép tagjaitól: zsidó elit, zsidó arisztokrata, nemzetközi zsidó, zsidó bölcs, szabadkőműves zsidó, illuminátus zsidó, stb. Ezeket a kifejezéseket én is használni fogom a továbbiakban, így szeretném egyértelműsíteni: amikor ezeket használom, nem a teljes zsidó népről beszélek, hanem annak csupán egy szűk csoportjáról. Épp emiatt teljesen értelmetlen volna bármilyen hétköznapi zsidó embernek sértve éreznie magát, hiszen nem róla beszélek. Sokkal inkább beszélek egy olyan problémáról, ami az ő szemüket is felnyithatja, és felismerhetik a több ezer éves üldöztetésük valódi okait.”

„Szeretném mindenkivel megértetni: a naplóm nem zsidógyűlölet szításának céljából jött létre, ettől határozottan elzárkózom! Eleve nem vezérel gyűlölet senki iránt, még azok iránt sem, akik az árnyékkormány trónján ülnek. Én sokkal inkább látom ezt a globális problémát az egész emberiség válságának, semmint a jelenleg regnáló vezetés puszta önzésének. Valójában a jelenlegi globalista világbirodalmat és a vezetést az emberiség termelte ki önmagából, több ezer év folyamatos háborúskodásainak eredményeként.”

„Észrevételeiteket azujvilagrendfelemelkedese@gmail.com címre juttathatjátok el. Nagyon szívesen veszem bármilyen meglátásotokat, ellenvéleményeteket és az esetleges tévedéseimre való rámutatást is. Egy valamire kérlek benneteket: maradjatok gyűlöletmentesek. Nem csak a zsidógyűlölet szítóinak a leveleivel nem fogok törődni, de olyan zsidó származású fundamentalistákéival sem, akik vallási fanatizmustól elvakulva támadják a meglátásaimat. Ezt leszámítva nagyon szívesen várom zsidók és nem zsidók leveleit is. Amit még fontosnak tartok, hogy elmondjam: nem tartozom semmilyen mozgalomhoz, párthoz és szervezethez. Nem vagyok semmilyen vallásfelekezetnek a tagja, ugyanakkor behatóan ismerem a világ vallásait, és tanításaikból merítek, ha úgy érzem, az magasabb szellemi és lelki irányokba emelhet. Legközelebb hozzám a keresztény és a buddhista világszemlélet áll, bár nem vagyok kifejezetten elkötelezve egyik felé sem. Nem vagyok nemzetiszocialista, fasiszta, rasszista, antiszemita, és nem lesz célom a későbbiekben sem semmilyen ilyen jellegű ideológia terjesztése a naplómban. Ezeket a világnézeteket legfeljebb tárgyilagosan fogom bemutatni, amennyiben kapcsolódni fognak bizonyos történelmi időszakokhoz. Ezek nem csak, hogy idegenek Európa hagyományaitól, de paradox módon ugyanabban az ideológiában gyökereznek, ami ellen meghatározzák önmagukat. Ezt kevesen tudják, értik, vagy akarják észrevenni. Engem csupán az Új Világrend hatalmi struktúrájának legmélyebb szintű megértése motivál, és ennek bemutatása hiteles források segítségével.”

„Felmerülhet bennetek az a kérdés is, hogy miként lehetséges az, hogy e blog írója ilyen szinten képes mögé látni a folyamatoknak? Miként is lehetséges, hogy felismeri, ha okkult filozófiával találkozik? Azt hiszem, túl nagy titkot nem árulok el, ha felfedem: magam is okkultista vagyok. Viszont egy olyan okkultista, aki nem tagja semmilyen titkos társaságnak, azokkal kapcsolatot nem tartok, én sokkal inkább kívülről szemlélem a világ folyamatait. Az okkult filozófia teljes tartalmával sem érzem magam azonosnak, aminek egyébként is számos irányzata van, de mégis nagymértékben áll hozzám közel a világértelmezése. Az elit számos célkitűzését elvetem, bizonyosakat támogatok.”

14. Ezoterikus sikerkönyvek kritikája és egy kis humor

2015.02.27. 19:37 Az Új Világrend felemelkedése

Az írás eredeti helye: http://nemadjukfel.blog.hu/ 

Kedves olvasók!


Addig is, amíg elkészülök a következő résszel szeretnék figyelmetekbe ajánlani egy doktori disszertációt, amire nemrég leltem rá. Az értekezés az ezoterikus sikerkönyvek jelenségével foglalkozik, és közvetlenül kapcsolódik az Új Világrend témájához is. Még is miként? Aki eddig még nem tette meg, annak továbbra is javaslom a „New Age” című bejegyzésemben található hivatkozások megtekintését.

 

Továbbá rábukkantam egy szatirikus videóra is, ami a New Age jelenséget próbálja komikusan lefesteni. Nyilván az ebben jelenlévő humort, csak azok fogják igazán érteni, akik az előbb javasolt link-eket is megtekintették.

 

Minden jót!

13. Az Új Világrend felemelkedése (5. rész)

2014.07.28. 19:30 Az Új Világrend felemelkedése

Az írás eredeti helye: http://nemadjukfel.blog.hu/

Tartalom

(Ez a 4. rész folytatása, melyet az archívumból tudtok kikeresni jobb oldalt.)

 

 • XII. „A bölcsesség szeretete”

 • XIII. A történelem kutatásának nehézségei 

 • XIV. Elmeháború

 

Kedves olvasók!

 

Eredetileg a szabadkőműves- és az illuminátus társaság bemutatásával szerettem volna folytatni a sorozatot, és a mostani írásomat későbbre tenni, de végül úgy éreztem, hogy a lejjebb következő összefüggések megértése nélkül nem lehet érdemben foglalkozni ezekkel a szervezetekkel. Számos most közölt gondolatom egy része az olvasókkal folytatott magánlevelezésem újraszerkesztéséből származik, ezért ismerősen csengő sorokra találhattok benne.

 

XII. „A bölcsesség szeretete”

 

Csupán kevés ember van, aki képes mélységeiben megérteni, hogy a világ összes civilizációjának mozgatórugóját a filozófiára lehet visszavezetni. Igaz, hogy ennek az általunk használt szónak az eredete csupán az ókori Görögországig nyúlik vissza, de valójában magának a filozófiának a művelése egyidős az emberi létezéssel. Pontos esszenciáját maguk a filozófusok sem tudják egyértelműen meghatározni - ugyanis ez máig tartó elmélkedések tárgya - de nagyon lesarkítva kijelenthető, hogy a filozófia a kérdésfeltevések és a kérdésmegválaszolások tudománya. Egy filozófus gyakran sokkal jobban tud kérdezni, mint sem kielégítő választ találni önnön kérdéseire.

Amióta az emberi tudat evolúciója elérte azt a kritikus szintet, hogy elvont fogalmakat volt képes alkotni az őt körülölelő világról, azóta az elmét a következő kérdések megállíthatatlanul egy örök keresés állapotában tartották és tartják mind a mai napig:

 • • Mi oknál fogva létezem?

 • • Van-e az életemnek értelme?

 • • Van-e az életemnek célja?

 • • Egy felsőbbrendű erő (istenek, Isten?) alkotta meg a Világegyetemet alkotó anyagot és annak törvényszerűségét vagy minden létező csupán a véletlen műve?

 • • Létezik egyáltalán az Univerzum, amit érzékelni vélek, vagy csak az elmém hiteti el velem, hogy mindez valóságos?

 • • Mi a valóság?

 • • Azonos-e a lényem legbelsőbb lényege a materiális testemmel?

 • • Van-e élet a halál után?

 • • Van-e szabad akaratom?

 • • Miként lehetne meghatározni azt, hogy mi a jó és a rossz?

 • • Mit jelentenek a következő fogalmak: szeretet, igazság, szépség, számok stb.?

 • • Léteznek-e az előbb említett fogalmak a saját elmémen kívül is?

És még hosszasan lehetne folytatni a sort.

Elhagyva az emberi tudat evolúciójának hajnalát, amikor is elődeink először tették fel a kérdéseiket a kozmoszról, és magyarázatként megtalálták a saját isteneiket, eljutottak az emberi gondolkodás egy új fokára: rátaláltak a teológiára. Majd A bölcsesség szeretete.jpghosszú évezredek teológikus vívódásai közepette ismét fel-felbukkant a filozófia (pl. az ókori Görögországban), és egyes elitrétegek visszanyúltak a létezés alapkérdéseihez, megkérdőjelezve akár civilizációjuk minden addigi szellemi és teológiai vívmányát. Ezután beszélhetünk a filozófia és a teológia egymás mellett élésének időszakáról, ami egészen napjainkig tart. Nem minden filozófia teológia, viszont minden teológia egyben filozófia is. Ezzel nem a filozófia magasabbrendűségét kívánom bizonygatni a teológiával szemben, csupán rá akarok mutatni arra, hogy számos olyan kérdés van, amivel a teológia – szemben a filozófiával - nem törődik, viszont a filozófia a teológia összes kérdésével foglalkozik.

Ezt a megállíthatatlan keresést a különböző törzsek vezetői, később minden nép elitrétege számos módon és technika segítségével művelte mind a múltban, mind a jelenben. A sokszínű kérdéseikre eltérő válaszokat találtak, amik előmozdították a legkülönfélébb vallások kialakulását, ezáltal a társadalmi kontroll megszületését. Minden vallásra úgy kell tekinteni, mint a világmindenség keletkezésére és modellezésére szolgáló elméletekre, amiknek segítségével az adott társadalom vezetői A Világegyetem.jpgképesek voltak befolyásolni az alattvalóik valóságképét. A megteremtett valóságkép felhasználásával pedig beléjük szuggerálták az uralmuk megtartásához szükséges szabályrendszereket, törvényrendszereket és viselkedési normákat. Tehát hangsúlyoznám: egyik vallás, vagy a tudományos materializmuson nyugvó ateizmus – ami lényegében szintén egy vallás – sem több egy elméletnél. Tartalmazhatnak tévedéseket, ugyanakkor részigazságokat is. A helyzet az, hogy egyelőre még senkinek sem sikerült kétségeket kizáróan megmagyarázni a teljes Világmindenség (minden létező) eredetét, célját, a világban elfoglalt helyünket, és azokat a törvényszerűségeket, netalán csak egyetlen törvényszerűséget, ami mindent áthat és mozgásban tart. Persze minden vallásnak az a fő ismérve, hogy a saját igazát megkérdőjelezhetetlennek és véglegesnek tartja.

Kevesen ismerik fel, hogy az elménk nagymértékben irányított számos előző és jelenlegi hatalmielit átörökített szellemi munkája révén. Egy egyszerű példával élve: míg egy ma élő civilizált embernek többnyire egyértelmű, hogy helytelen cselekedet megölni az embertársát, addig egy 10 ezer évvel ezelőtt létezett törzs tagjának már nem volt ez ugyanilyen nyilvánvaló. Mivel idővel a legtöbb társadalomban megjelent egy olyan uralmi programozás, ami az esetek nagy többségében büntette az emberölést, így végül ez nagy arányaiban a különféle konfliktus helyzetekben az emberiség viselkedésének részévé vált, legalább is békeidőben. Mindez viszont eleve onnan fakadt, hogy adott nép elitrétege miként is értelmezte azt, hogy mi a jó és mi a rossz? Mi a jóság és mi a gonoszság? Ebből fakadóan mi a helyes és mi a helytelen?

Rá kell döbbennünk, hogy a filozófia és a teológia művelése egy rendkívül veszélyes terület, ugyanis hatalmas jelentőséggel bír, hogy a feltett kérdéseinkre milyen válaszokat fogunk találni, hiszen azok befolyásolni fogják a gondolkodásunkat, így a cselekedeteinket, és ha karizmatikus képességek birtokában vagyunk, akkor másokét is.

 

XIII. A történelem kutatásának nehézségei

 

A történelemnek nevezett tudományágat sem tudják egyértelműen definiálni még a történészek sem. Ha nagyon le akarnám egyszerűsíteni, akkor én így határoznám meg: a történelem az azt kutató történész által alkotott, forrásokra támaszkodó szubjektív modell, ami lehetőség szerint, az emberiséggel szorosabb kapcsolatban lévő múltbeli események logikus összefüggéseit tartalmazza. Azonban léteznek közvetlenül nem az emberhez köthető múltbeli történések is például a világegyetemnek, az élővilágnak és a földtörténetnek a különféle eseményláncolatai is. Ezért a történettudomány számos rokontudományt is használ, hiszen a különféle civilizációk fejlődésére ezek is hatást gyakoroltak.

Nyomozás a múltban.jpgA múlt felderítése leginkább egy nyomozáshoz hasonlatos. Valójában napjaink rendőrségi nyomozójára is tekinthetünk egyfajta speciális történészként, aki a közelmúlt bűncselekményeinek körülményeit próbálja rekonstruálni a rendelkezésére álló nyomozati anyagok segítségével. A történész is pontosan így cselekszik: az általa összegyűjtött vagy igénybe vett forrásokból megpróbálja kikövetkeztetni a múltat. Ezek a következtetések időnként tévesek is lehetnek, hasonlatosan ahhoz, mint amikor a bíróság elítél egy ártatlan embert.

A történelem kutatásának nagy problémája a források hitelességének a megállapítása. Egy hétköznapi öntudatlan történész leginkább csak a hatalom színpadának történetét fogja tudni megírni, és képtelen lesz a tekintetét a színpad mögött zajló folyamatokra ráirányítani. Az írásbeli emlékek jelentős része mindig is az adott kor épp regnáló hatalmának az érdekeit képviselte, így át kell rajtuk látni, hogy az egyes történelmi folyamatok mélységeibe betekintést nyerhessünk. Számos gyenge, illetve profi hamisítással is szembe találkozhatunk, így a különféle dokumentumok és a leletek eredetiségét gyakran még a szakemberek sem tudják egyértelműen megállapítani.

Mivel a tudás egyben hatalom is a néptömegek elméje felett, ezért tudnunk kell, hogy a különféle uralmi csoportosulások között az információs háború már a történelem kezdete óta tart. Ennek az információs háborúnak köszönhetően hatalmas mennyiségű dezinformáció is keletkezett, amelyek a félrevezetést szolgálták, így számos esetben óriási szellemi kapacitást igényel a kutatóknak mindezeken átverekedniük magukat.

Azt is figyelembe kell venni, hogy egy átlagos történésznek soha sincs hozzáférése számos napjainkban is létező hatalom féltve őrzött archívumaihoz. Akik ezeket ténylegesen vizsgálhatták, azok mindig is az adott hatalom beavatott kutatói voltak. Másoknak, így nekem is, marad az a történelemkép, amit saját vizsgálódásaim alapján jelenleg fel tudok mutatni, tehát ez semmiképpen sem lehet a múlt abszolút igazsága. Egyetlen kutató sem képes egymaga körbejárni teljes mélységeiben adott régió vizsgálat alá vont korszakát. Minden történésznek támaszkodnia kell más történészek munkáira, akik a különféle Világtörténelem.jpgrészterületeken járatosak, hogy egy átfogó képet rajzolhassanak ki a múlt egy-egy szeletéről. Senki sem lehet egyszerre képzett gazdaságtörténetből, vallástörténetből, társadalomtörténetből, politikatörténetből, művészettörténetből, címertanból, felirattanból, írástanból, számos élőnyelvből, régi idők holt nyelveiből stb. Ez azt jelenti, hogy a tudásunk nagymértékben épül más emberek kutatásaira, és ha valaki tévedést ejt, az másolódhat, és egy-egy történész elmekonstrukciója kártyavárként omolhat össze, ha szerencsétlen módon olyan eredményekre épít, amelyek később valótlannak bizonyulnak, vagy más értelmet nyernek. Ezért aztán a történelem egy örök ütközőzóna és vitatéma fog maradni, ami miatt a jelent is számos módon fogják az emberek értelmezni. Végképp is mindannyian egyazon valóságnak vagyunk a részesei, amiből valami nagyon hasonlót érzékelünk az érzékszerveinkkel mégis teljes mértékben más és más véleménnyel vagyunk róla.

Mivel az emberi elme csakis önmagának egyéni érzésvilágán keresztül képes szemlélni a világot, ezért senkitől sem várhatunk el objektív történetírást, ugyanis mindenki saját világképe szerint fogja a politika- és történelemszemléletét is felénk közvetíteni. Végeredményben ebből a csapdából senki sem szabadulhat ki, így minden történetíró tudatosan vagy öntudatlanul is befolyásolni fogja mások gondolkodását.

Attól függően érzékeli adott egyén a jelen valóságát, hogy milyen általa elképzelt kép él benne a múltról. Ez az elméje által konstruált kép alapvető kihatással lesz az élete során meghozott összes döntésére is. Emiatt minden uralmi réteg elsősorban arra koncentrál, hogyan is értelmezzék az alattvalói a múltat, és ebből fakadóan mit és mennyit legyenek képesek felfogni a jelenből. Ez máris garancia arra, hogy helytől, dátumtól, vezető elit típusától és országtól függetlenül egy olyan rendszerbe szülessünk bele, amelyben adott hatalom olyan történelemképet tanít a számunkra, ami azt szolgálja, hogy birkaként terelgessenek egész életünk során.

További áthidalhatatlan probléma, hogy emberi intelligenciával a totális múltat és a totális jelent is képtelenek vagyunk felfogni, ugyanis ehhez legalább arra volna szükség, hogy a világegyetem teljes jelenkori rögzített állapotát ismerjük, és azokat az uralkodó törvényeket, vagy egyetlen világtörvényt, aminek a segítségével talán lehetőség kínálkozna a múlt kiszámítására. Ha ezt sikerülne kivitelezni, akkor utána a totális múltat, mint egy filmet előre és hátra tekerhetnénk, hogy megtudjuk, mi az igazság, de még ekkor is azt tapasztalnánk, hogy egymástól eltérően értelmeznénk bizonyos folyamatokat. Az emberi elme korlátolt felfogóképességére egy egyszerű példa: ha kitörne egy háború, amiben részt kellene vennünk, még azt sem tudnánk pontosan, hogy milyen ehhez kapcsolódó politikai, gazdasági és társadalmi folyamatok zajlanak éppen a háttérben. Nem ismernénk a különféle harcszinttereken zajló eseményeket, az összes résztvevő ember motivációját, illetve ebből fakadó cselekedeteit, az éppen a háború kimenetelére befolyással lévő természeti eseményeket, és az adott konfliktus szociális és financiális összefüggéseit sem. Vagyis tökéletesen fogalmatlanok lennénk önmagunk szerepével a fronton, ami miatt csak öntudatlanul sodródnánk az árral a jelenben. Éveknek kellene eltelnie ahhoz, hogy letisztuljon előttünk a kép, ha egyáltalán valaha is le fog, és még akkor sem fogja a legtöbb titok felfedni önmagát előttünk.

Ebből is megérthetjük, hogy számos, a jelenben hozott döntésünknek a következményeit csakis évek múlva fogjuk A történelem emlékezetének a helye.jpgmegfelelően átlátni, amikor az már a múltunk részévé vált. Ezért fontos a múlt tanulmányozása, mert annak relatív megértése az egyéni életstratégiánk kialakításában is szerepet játszhat. Minél nagyobb az éleslátásunk és az önkritikánk, annál szélesebb tartományban fogjuk fel a múltat és a jelent. Ugyanakkor a múlt, jelen, jövő végső és totális érzékelésére csakis egy univerzális emberfeletti elme lehetne képes, így jobb is, ha erről nem ábrándozunk. Tehát minden igyekezet ellenére a totális múlt semmiképpen sem lehet azonos az ember által kreált történelemképpel, és el kell fogadnunk, hogy a történelem sehol máshol nincs jelen, mint az emlékeinkben, vagyis az önnön elménkben. A történészek a múltat pedig nem rekonstruálják, hanem sokkal inkább megkonstruálják számunkra, még akkor is, ha egész életüket az igazság feltárásának szentelik.

 

XIV. Elmeháború

 

Ha alaposan szemügyre vesszük az emberi kapcsolatok működését, hamar rájöhetünk, hogy a manipuláció végigkíséri az egész emberi történelmet. Ezért jogosan tehetjük fel a kérdést: mi is a manipuláció? A manipuláció nem más, mint a rajtunk kívülálló személyek elméjének a tudatos befolyásolása. Ha ezt az általam adott meghatározást elfogadjuk, akkor nem nehéz rájönnünk, hogy valójában minden ember manipulátor, ugyanis viselkedésünk és gondolataink állandó kihatást eredményeznek a környezetünkre. Bár a manipuláció szót általában negatív értelemben használják, én ezzel szemben nem társítok hozzá se pozitív, se negatív tartalmat, ugyanis alapvetően a manipulátor szándékától függ az, hogy más emberek tudatának a befolyásolásában önző vagy önzetlen célok vezetik-e. Befolyásolni nem csak hazug, hanem teljesen igaz állításokkal is lehet. Például az is a manipuláció kategóriájába sorolható, ha egy bíróság előtt igaztalanul vádolnak bennünket valamilyen bűntettel, és arra törekszünk, hogy minden igaz tényt összegyűjtve, logikusan, és érzelmektől táplálva Manipuláció.jpgmegnyerjük magunknak a bíróságot, hogy felmentsenek bennünket a hamis vádak alól. Ha nem lenne a tárgyalások alatt ilyen irányú törekvésünk, akkor akár ártatlanul is elítélhetnének bennünket. Hatásgyakorlásnak számít az is, ha hiszünk egy vallásban, amiből kifolyóan rendelkezünk egy adott valóságképpel, és ezt rá akarjuk másokra is erőltetni. Manipulálunk például akkor is, ha egy kövér ismerősünk önnön alkatával kapcsolatban kérdést tesz fel nekünk, és nem akarván megbántani őt, megnyugtató választ adunk neki, attól függetlenül, hogy épp ellentétesen gondoljuk. Számos alkalommal hallgatunk el tényeket, vagy tálaljuk olyan formában a környezetünk felé, hogy kedvezően befolyásoljuk megítélésünket. Megint máskor kisebb és nagyobb hazugságokba bocsátkozunk, hogy elhárítsuk a figyelmet magunkról. Még egy egyszerű állásinterjú sem több, mint a munkaadó elméjébe való behatolás a kívánt cél elérésének érdekében. Egy-egy nap folyamán számos manipulációt alkalmazunk a társadalom minden irányába, kezdve az öltözködésünktől, a modorunkon át, a viselkedésünkig, a testbeszédünkig stb. Próbáljuk csak meg egyszer feljegyezni, hogy mennyi cselekedetünk irányult adott nap arra, hogy tudatosan befolyásoljunk másokat! Megdöbbentő számok fognak kijönni! Tehát tetszik vagy sem, de a manipuláció az emberi kapcsolatok szerves része, és lényégénél fogva az is fog maradni! Érdemes tehát ebben a világban valamilyen szinten jártasnak lennünk, mert ez a képességünk számos élethelyzetben kisegíthet bennünket. Persze erkölcsösebb volna, ha a befolyásolásainkat nem a puszta önzés, hanem leginkább az önzetlenség mozgatná, de ez sajnos nem mindig sikerül.

Másokra hatást gyakorolni számos úton lehet, ennek egyik közvetítője az írás. Végül is a naplóm (http://nemadjukfel.blog.hu/), amit most olvasol sem más, mint színtiszta manipuláció! Az én törekvésem arra, hogy igaznak fogadj el olyan állításokat, amelyeket én annak gondolok, függetlenül attól, hogy tegyük fel, nem minden esetben igazak, vagy akár teljesen valótlanok. Az én valóságképemhez hozzátartoznak az eddigi írásaim, és megpróbálom őket hiteles adatokkal alátámasztani, de ezt már a legelejétől fogva olyan módon teszem, hogy nagy valószínűség szerint meggyőzzelek a saját igazamról. Egy tudatos logikai és érzelmi láncolat húzódik meg az egész mögött, ami az emberi tudat egy bizonyos fokú megértésével áll összefüggésben. Hosszú éveket töltöttem el módszeresen kísérletezve a tágabb környezetemen annak megállapítására, hogy mi volna a legjobb technika más emberek felébresztésére. Az emberi elme bizonyos aspektusainak tanulmányozása során arra a megállapításra jutottam, hogy nagy általánosságban véve ezek a legfőbb végzetesen téves gondolatok, amik az emberek elméjét uralják napjainkban:

 • • A rabszolgaság intézményét már régen felszámolták, szabadok vagyunk.

 • • Az államadósságok visszafizethetőek ennek a pénzrendszernek a strukturális megváltoztatása nélkül.

 • • A globális pénzrendszer működése sokkal komplexebb annál, hogy azt egy szűk csoportosulás meghatározó módon tudná irányítani vagy befolyásolni.

 • • Szabadpiac van.

 • • Az adott ország törvényesen megválasztott jól körülhatárolható politikai hatalma a legfőbb döntéshozó az államban.

 • • A hatalom működésébe és a törvényalkotási folyamatokba viszonylag jól beleláthatunk a parlamenti közvetítések alkalmával.

 • A globális elit uralma az elme felett.jpg• Többpártrendszer van a vélemény teljes körű szabadságával.

 • • A politika legfeljebb néhány évtizedre tervez előre.

 • • A média az igazságot próbálja közvetíteni az esetek számottevő többségében, hogy a polgárokat megfelelően tájékoztassa a világ és az ország helyzetéről.

 • • A színházak, a filmek, a sorozatok, a show-műsorok, a mesék, a zenék stb. a puszta szórakoztatásunkat célozzák meg.

 • • A lokális és a globális kultúra spontán fejlődik és változik.

 • • Az oktatásrendszer célja: az egyén intelligenciájának és műveltségének a növelése.

 • • Az oktatás, illetve a média által közvetített történelemkép többé-kevésbé hitelesnek tekinthető.

 • • Bár kétségkívül voltak ilyen törekvések az emberi történelemben, de jelenleg semmilyen csoportnak nincs átfogó dinasztikus terve a világuralom megszerzésére.

Tehát nagyvonalakban ezek azok a gondolatok, amelyeket a hatalom módszeresen elültet a néptömegek elméjében. Ezeket kell lebontani bennük a megfelelő sorrendben, ha bizonyos összefüggéseket láttatni akarunk velük. Kísérletezéseim során én a következő sorrendet tapasztaltam a legalkalmasabb felismerési láncolatnak, amin ha megpróbálunk valakit az elejétől fogva végigvezetni, akkor elérhetjük azt, hogy kibillenjen az addigi valóságképéből:

 1. Napjainkra csaknem a Föld összes országa olyan államadóságokkal rendelkezik, amelyek összege - a törlesztések ellenére - hosszútávon növekszik. Ha az állam adós, akkor fel kell ismernie a polgárnak, hogy ő maga adósrabszolga, hiszen a teljesítményéből veszik el adók formájában az adósságszolgálatra kifizetett összegeket. Tehát az egyén szabadsága üres illúzió csupán, a polgárok valójában egy láthatatlan pénzügyi hatalommal állnak függési viszonyban.

 2. Be kell mutatni a részleges fedezetű bankrendszer modelljét, ami az adósságspirálokat és az eladósításokat eredményezi. Tudatosítani kell, hogy napjainkra a bankjegykibocsátás jogát néhány tucat bankárdinasztia birtokolja. Ők mozgatják a globalizációt és napjainkban centralizálják a hatalmukat.

 3. A látható politikai hatalom felett trónol egy láthatatlan háttérhatalom is, ami letagadja önnön létezését. Sajátos védekezési mechanizmusuk része, hogy mindazokat, akik rámutatnak ezekre az összefüggésekre, őrültnek, paranoiásnak, fasisztának, neonácinak, antiszemitának és összeesküvéselmélet-gyártónak állítják be. Ez a háttérhatalom ellenőrzi ma bolygónk politikarendszereinek java részét, akár teljes egészét. A politikai pártok oldaltól függetlenül együttműködnek a pénzhatalommal és ennek a hatalmi struktúrának a szerves, még látható részét képezik, akiknek egyik kulcsfeladatuk, hogy fenntartsák a gyarmatok pénzügyi kiszolgáltatottságát. Ismertetni kell, hogy ez nem csupán a hatalom közelébe soha nem ülő névtelen emberek magánvéleménye, hanem éppen ellenkezőleg: olyan személyek is rámutattak már minderre a múltban, akik a hatalmi működésbe jobban beleláttak az átlagembereknél: néhány elnöke az Egyesült Államoknak, a 19. és 20. század jelentős miniszterelnökei, politikai személyiségei, a Pápai állam stb.

 4. A háttérhatalom ellenőrzi adósgyarmatainak tömegtájékoztatását csaknem 100%-ig, és a média további eszközei is az irányításuk alatt állnak: könyvek, magazinok, vallási kiadványok stb. azért, hogy a kamatrabszolgáik elméjét is uralják.

 5. A háttérhatalom hozza létre a politikarendszerek segítségével az adósgyarmatainak az oktatásrendszerét.

 6. A média és az oktatás által közvetített történelemkép az eseményeket tekintve többnyire nem, de lényegét tekintve hamis. Arra hivatott, hogy elfedje ennek a rejtőzködő világerőnek a múltbeli terjeszkedését és annak létezését. Ezzel szemben be kell mutatni egy olyan történelemképet, ami ezzel a láthatatlan hatalommal foglalkozik, és valamilyen szinten képes megközelíteni a valós helyzetet. Ez már érzékeltetni tudja azt, hogy milyen folyamatok is vezethettek el a jelenkori állapotokhoz.

 7. A globális elit egyik jelentős célja egy okkult elemekkel átszőtt szinkretizált világvallás elterjesztése. Fontos hangsúlyozni, hogy ez a hatalmi struktúra nem ateista, és önmagára úgy tekint, mint ennek a világvallásnak a papságára. Ebből már is következik, hogy korunk láthatatlan birodalmának valós államformája: egy olyan hierarchikus teokrácia, ami többnyire polgári demokráciának, alkotmányos monarchiának, időnként diktatúrának stb. láttatja önmagát.

 8. Meg kell mutatni, hogy az okkult társaságok által használt szimbólumrendszerek, amik egyrészt a hatalmukat hirdetik, másrészt a vallásuk elterjesztésében kulcsszerepet játszanak, számos helyen előfordulnak: filmekben, mesékben, reklámokban, zeneiparban, céglogókban, márkákban, bankjegyeken, számítógépes programokban és játékokban, divatban, építészetben, művészetben, könyvekben stb.

 9. Fel kell vázolni a globális elit világstratégiájának lényegét, a lehetséges jövőképeket, és azt az utópisztikus, centralizált, technokrata világállamot, aminek kiépítésén hosszú ideje munkálkodnak.

 10. Gondolkodásra kell sarkallni az egyént néhány kérdés segítségével: mi lehet a szerepe a háttérhatalomnak és a velük ellentétes erőknek ebben a gigászi történetben? Vajon ennek a láthatatlan világcsászárságnak a legbelsőbb körét – ami valószínűleg néhány tucat embert jelenthet - a puszta önzőség és hatalmi vágy, vagy valami mögöttes cél és tartalom véghezvitele mozgatja? Mi áll az útjában annak, hogy egy igazságos világméretű rendszer jöhessen létre a jövőben: vajon ez a rejtett világerő vagy az ember maga? Az emberi társadalmak szervező ereje miért nem a szeretet? Miért vagyunk többnyire egocentrikusak, egoisták és nem pedig szeretetreméltóak? Létre lehet-e hozni egy tökéletes államot, tökéletes törvényekkel, a javak igazságos elosztásával, helyes erkölcsökkel, ha az emberek eleve tökéletlenek? Másképp fogalmazva: fent tudja-e tartani a tökéletességet a tökéletlenség? Létezhet-e öntökéletesítés, önmegváltás, vagy egy külső megváltóra kell várnunk? Ha megbukna ez a világhatalmi rendszer, volnának-e lényegi változások? Lennének-e új világhódítók és ebből kialakuló újabb a világuralom megszerzéséért folytatott háborúk, amik további szenvedéseket vonnának maguk után? Van-e kiút abból a látszólag kilátástalan helyzetből, amibe a teljes emberiség belekerült? Mit tehet az egyén, mi az ő feladata?

Általános tapasztalatom, ha ezt a sorrendet összekeverjük, netalán túl előremegyünk benne, akkor az embertársunk felébresztése jóval valószínűtlenebb, ugyanis ezek a felismerések egymásra épülnek, az egyik talapzatot biztosít a másik számára. Tudom, hogy más lehetőségek is vannak, én még is javaslom ennek a módszernek az alkalmazását. Én ezzel értem el a legtöbb sikert az ismerőseim körében, mind személyes, mind írásos formában. Mivel annak idején a naplómat elsősorban olyanoknak küldtem el, akikkel személyes kapcsolatban álltam vagy állok, ezért a visszajelzésekből látom az eredményeket. Ez a sorrend tekinthető a naplóm uralkodó vonalvezetésének is, és irányt mutató arra nézve, hogy merre is fogok haladni a továbbiakban. Intelligenciától, műveltségtől, és az információkba való belelátó képességtől függ az, hogy adott egyént melyik pontig lehet elvezetni. Van, aki az első pontokon sem jut soha tovább, van, aki csupán a közepén fog elakadni, de lesznek olyanok is - igaz kevesen - akiket a végső pontok is mélyen el fogják gondolkodtatni. Ne legyünk csalódottak, ha úgy érezzük megtorpantunk valahol, vagy nem sikerült másokat átvezetni ezeken a pontokon. Nem vagyunk egyformák, nem mindenki képes felébredni, és egyáltalán nem is szükséges, hogy felébredjen. Én az elmúlt időszakban az utolsó pont felfejtésén elmélkedem, a többi felismerésen már régebben túljutottam. Igaz, hogy ez a pont a listámban jelenleg az utolsó, de mindenki felé hangsúlyoznám azt, hogy nem a végső! Viszont kétségkívül nem tudok túllátni azon, ami még előttem van, csupán azt tudom átadni, amit már biztosan magam mögött hagytam.

Elérkeztünk a legfontosabb kérdések egyikéhez: mit jelent a hatalom? Az én meghatározásomban: a hatalom az a képesség, amivel más emberek elméjét irányítani lehet. Ennek egyik legfontosabb – de nem egyetlen – eszköze az előbb emlegetett manipuláció. Fontos megállapítani, hogy ez egy oda-visszaható folyamat. Aki hatalmat gyakorol más felett, az a másik Hatalom.jpgszemély gondolkodását nagy arányaiban megváltoztatja, ugyanakkor az alatta lévő ember is kihatásokkal lesz visszafele őrá nézve, csak épp kisebb mértékben. Például mi azért vagyunk jelenleg a globális elit szolgái, nem pedig fordítva, mert az elképzeléseink döntően hatalmas hányadát képesek meghatározni, míg mi ellentétben velük az ő gondolkodásukra csaknem semmilyen visszahatást nem tudunk eredményezni. A legtöbben azt hiszik, hogy a hatalom gyakorlói valamilyen speciális címmel vannak felruházva, esetleg születési előjoguk predesztinálja őket helyzetükbe, azonban semmi ilyenről nincs szó, ezek csupán az öntudatlan tömegek tévképzetei. Egy uralkodói cím nem következik semmi másból, minthogy a hatalom gyakorolói képesek egy olyan absztrakciót feltölteni más emberek elméjébe, amit általában „fennálló rendszernek” hívnak, ami végső soron sehol máshol nem létezik, csupán az ő és a szolgáik tudatában. Ebből következően az uralkodó címe is nem több, mint egy mesterséges kreálmány, amiből kiindulva a társadalmi hierarchia megteremthető.

A hatalom gyakorlását fizikai (megfélemlítésből származó, közvetlen erőszak alkalmazása, erőforrások megvonása stb.), pszichikai és lelki eszközökkel lehet kivitelezni. Ebből következik, hogy csaknem minden ember hatalmat gyakorol. Gondoljunk csak arra, ha meggyőzés (manipuláció) segítségével el akarjuk érni azt, hogy a családunk egy adott irányvonal mentén gondolkodjon bizonyos kérdésekben. Tipikus hatalomgyakorlásnak számít például a gyereknevelés is, ugyanis a szülők kihatása a gyermek elméjére rendkívül magas. Azokban az esetekben, amikor nem sikerül észérvekkel elérniük, hogy akaratuknak alávesse magát, sor kerülhet akár az eltérő mértékű fizikai erőszak alkalmazására is, hogy ellenállását megkíséreljék megtörni. Nagy tömegek elméjének irányítását tömegmanipulációval - aminek számos technikája létezik - vagy szervezett nyílt erőszak használatával lehet elsősorban kivitelezni. Teljesen nyilvánvaló, hogy a tudat pszichikai irányítása hatalmi szempontból jóval kedvezőbb, hiszen ebben az esetben sikerül elérni azt, hogy az alattvalók manipulált akarata a hatalom szándékával megegyező legyen. Fizikai erőszak bevetésére leginkább akkor van szükség, ha a pszichikai csődöt mondott, viszont ezzel az a baj, hogy nem valósul meg az alattvaló tudata feletti valódi uralom, ami miatt fennáll a lázadás veszélye.

Annál nagyobb a hatalma valakinek, minél több ember elméjét képes irányítani. Például egy átlagembernek a hatalma kicsi, ugyanis kevés emberre van befolyással (család, barátok, ismerősök), míg ellenpéldaként egy pápának nagy, ugyanis közvetlen vagy közvetett módon, akár több milliárd ember tudatát, világképét, ezáltal cselekedetét képes meghatározni. Például a lelkipásztorok, a politikusok és a tanárok is meghatározó kulcsszereplői a társadalomnak, ugyanis ők már jelentős csoportokra vannak kihatással az életük folyamán. Nagyon fontos törvény, hogy egy hatalmi társulásnak csakis akkor csökkenhet a hatalma, ha ezzel párhuzamosan más rajtuk kívülálló erőnek vagy erőknek növekszik!

Érdemes felfigyelni arra, hogy két vagy több ember közti magasabb szintű eszmecsere sem más, mint egy elmeháború, amelyben a vetélkedés azon folyik, hogy vajon melyik tábor fog felülkerekedni elmésebb megállapításokkal a másik tábor tudatán, vagyis mennyire lesznek sikeresek a saját valóságképük alátámasztásában. A jelenlegi világhatalmi struktúra ezért önmagával is rivalizál, a titkos társaságokat időnként belső hatalmi harcok és okkultháborúk gyengítik. Néha, ami kívülről sziklaszilárd jelleget mutat, az belülről sokkal kaotikusabb lehet, mintsem azt első ránézésre gondolnánk. Az elmeháború egyidős az emberi létezéssel, aki elbukik benne, az szolgasorba süllyed!

Az okos emberek jó eséllyel el tudják azt érni, hogy az ostobák önmaguknál intelligensebbnek ismerjék fel őket, és rájuk bízzák a vezetést. Ez egy olyan ösztönös csoportos túlélési stratégia, ami természetesen az állatvilágban is jelen van. Nyílván egy emberközösséget vagy egy állathordát minél gyengébb szellemi képességű egyedek irányítanak az annál inkább valószínűbb, hogy kipusztulna. A hierarchikus rendszerekben mindig nagyobb valószínűséggel vannak egyre intelligensebbek, ahogy felfele haladunk bennük, legyen az az emberek világára vagy az állatok világára jellemző. Persze az intelligencia nem mindig párosul bölcsességgel is: például az atombombának a megépítése nagy intelligenciáról tett tanúbizonyságot, de vajon tanúbizonyságot tett-e ugyanekkora mértékű bölcsességről is?

Érdemes belegondolnunk abba is, hogy melyik hatalmi struktúra engedhetné meg magának azt a kényelmet, hogy a tömegmédiát nem tartaná a teljes körű ellenőrzése alatt? Ha a hatalomtól független személyek, vagy csoportok birtokolnák a Tömegmédia.jpgtömegmédiát, akkor annak segítségével - irányítva az emberek elméjét - bizony nagyon könnyen elérhetnék azt, hogy a fennálló hatalmi szerkezetet eltávolítsák, és saját magukat helyezzék pozícióba. Teljesen világos, hogy pontosan ez a legfőbb oka annak, hogy miért is nem lehet a média soha, semmilyen uralmi rendszerben: szabad. Azok az emberek, akik a médiát függetlennek szeretnék látni, semmit sem értenek az emberi magatartásból és a világ működéséből. A média lényegéből kifolyóan nem lehet szabad, még akkor sem, ha az adott hatalom önzetlen jó szándéktól vezérelve, minden erejét megfeszítve azon dolgozna, hogy az alattvalóik életét és életkörülményeit jobbra fordítsa.

Ha felismerjük, hogy az emberi kapcsolatok szerves részét teszi ki a manipuláció és az emberek elméjének az irányítása, akkor felmerül a kérdés: van-e az egyénnek szabad akarata? Kétségívül egy egyszerű öntudatlan ember büszkén veri a mellét a szabad akaratának teljes tudatában, egy szabad országban, ahol szabadon arra szavazhat, akire csak akar. Azonban nagyobb szellemi éleslátással szemlélve: az egyén valójában azért, megy el szavazni a választások közeledtével, mert az elméjében valakik elültetnek egy olyan rendszert, aminek ő öntudatlanul aláveti magát. Ezután pedig egy olyan pártra szavaz, ami a médián keresztül a választási propagandájával és show-műsorával valamilyen mértékben megnyeri a szimpátiáját, tehát irányítja az elméjét abba az irányba, hogy rá szavazzon. Most akkor ez a személy szabadon dönt vagy sem, akaratában korlátozott-e vagy sem? Nyilván nem nehéz felismerni, hogy valójában nem a saját szabad akaratból hozza meg elhatározását, hanem manipulátorok irányítják azt már az elejétől fogva, akik még azt is elérik, hogy ő azt Van-e szabad akarat.jpggondolja döntését önmagától hozza meg. Micsoda zseniális átverés! Ugyanez igaz egy másik hétköznapi emberre is, aki az áruházban vásárol, és megvesz egy bizonyos fajta terméket - elhatározását szabadnak érezve - miközben nincs tudatában annak, hogy a média jelentős propagandát folytat a reklámokkal azért, hogy különféle vágyakat és késztetéseket ültessen el benne. Meg kell érteni: a szabad akaratunk nagy részétől eleve megfosztanak bennünket a gének, a szülői neveltetés, a társadalommal való interakció, az adott hatalmi struktúra működése, a kultúra stb. Amennyiben van is szabad akaratunk, az csakis korlátozott mértékben van jelen, és ha ezt nem ismerjük fel, és nem igyekszünk tenni ellene, akkor részben irányított marionettbábuként fogjuk élni az életünket. Valamekkora mértékű szabad akarat kialakítását csakis egy belső felismerési láncolaton való végighaladással tudjuk kivitelezni. Nagyhatalmú ember az, aki a saját elméjét bizonyos fokig irányítani tudja!

Szerves részét képezi az uralmi programozásnak a nemzetkérdés is. Véleményem szerint a nemzet és a nép is mesterséges fogalom, az ember szubjektumából kreált képződmény. Minden nemzet megléte arról tanúskodik, hogy volt valaha egy szellemi elitrétege, amely egy bizonyos uralmi programozást alkalmazott a néptömegek irányába, hogy az egységet és a kontrollt fenntarthassák felettük. Adott nép felmenői etnikailag gyakorta térnek el a több száz évvel azelőtti kezdeti állapotukhoz képest. Már akkor is kimutatható, hogy az adott populáció nem azonos vérközösségből került ki, ezért aztán vérségi kötelékről egy-egy nép, illetve nemzet esetében csak korlátozott mértékben lehet beszélni. Teljes eltévelyedésnek tartom a különféle őstörténeti kutatásokat is, ugyanis ahhoz, hogy egy népnek megtaláljuk a gyökerét, előbb arra kellene választ találnunk, kik és mikor találták fel azt a népet? Illetve az adott egyén mikor kezdte ennek a közösségnek a részének Nemzetek.jpgérezni magát? Milyen elemekből tevődtek össze az újonnan feltalált társadalom tagjai? Sajnos azt tapasztalom, hogy az őstörténeti kutatások napjainkban sokkal inkább megteremtik, semmint kimutatnák az adott nép őseit. Egy példa arra, hogy az emberi elmébe miként ültethető el a nemzettudat: tegyük fel egy Magyarországon született csecsemőt, kiragadván eredeti környezetéből áthelyeznénk Franciaországba, és francia szokások, kultúra és értékrend szerint nevelnénk fel, soha nem tudatván vele, hogy ő eredetileg magyar volt. Amint felnőne, meg sem fordulna a fejében, hogy ő nem francia! Ízig-vérig annak érezné magát, ugyanis ezt az uralmi programozást ültette el az adott kultúra a tudatában. Egészen kiváló példa a Római Birodalom, ahol az eredeti latin elit minden rabigába hajtott népet romanizált több generáción keresztül, gyakran teljes sikerrel. Olyannyira hatásos volt ez, hogy a Római Birodalom összeomlásakor - ironikus módon - a limeseken betörő germánoktól, részben a romanizált germánok védték Rómát. Megemlíthető a Török Birodalom is, gondoljunk csak arra, hogy kikből lettek a janicsárok. Rengeteg példát lehetne még hozni a történelemből. Tehát hangsúlyozom: a nemzet egy mesterséges fogalom, adott hatalmielit uralmi programozása egy bizonyos zóna lakossága felett annak érdekében, hogy egységet és stabilitást érjenek el.

Az én értelmezésemben kit tekintek tehát magyarnak? Azt, akinek elméjére nagymértékben hatott a „magyar” elnevezésű, bizonytalan eredetű és célú uralmi programozás. Megjegyzem, ha napjainkban a „nemzeti oldal” azt akarná elérni, hogy Magyarországon „magyarok” éljenek keresztényként, sem különbözne a zsidó elit törekvéseitől nagyban. Ugyanis ez sem más, mint egy lokális „globalizáció”, amely során azt várják el a polgárok összességétől, hogy kollektivizálva legyenek, egyformára gyúrva, gondolkodás, kultúra és identitástudat terén. A globalizáció is ugyanezt akarja elérni, csak nagyobb zóna felett, egy másik szellemi program mentén. Mulatságos, de mindkét tábor kölcsönösen ki nem állhatja egymást, miközben uralmi logikájuk nagyon hasonló. Mivel maga a nemzet is egy hatalmi programozás egy valaha volt elitréteg részéről, és ugyanakkor minden az, felmerül a kérdés: még is ki a fene vagy te, kedves olvasó? Ha minden, amivel eddig csak találkozhattál az életedben egy uralmi show-műsor része, és mások akarták megmondani, hogy ki vagy te, akkor még is ki a benned rejlő egyedi és megismételhetetlen én, azaz öntudat? Erre a választ bizony senki más nem fogja megtalálni, csak te magad!

Vajon miért volt mindig is és van ma is ennyi vallás a palettán? Vajon kinek van igaza? Netalán a judaizmusnak, a kereszténységnek, az iszlámnak, a buddhizmusnak, a hinduizmusnak, letűnt korok régi vallásainak, a titkos társaságok tanainak, különféle szinkretistáknak, a tudomány vallásának, az UFO-hívőknek stb.? A hatalom-elmélet vizsgálatakor nagyon fontos kiemelni a valóságkép fogalmát. A valóságkép az, ami az adott egyén elméjét uralja, amiről ő maga azt hiszi, hogy az a valóság, holott egészen biztos, hogy nem az az igazi valóság. Azért nem tudjuk a valóságot - minden létezőnek a pontos és végső értelmét - mert nem ismerjük az egyetemleges igazságot (már ha van) magát. Az egyetemleges igazság minden kérdésünket ellentmondásmentesen és maradéktalanul megmagyarázná: úgy a vallásiakat, mint a hétköznapiakat, a Föld ökoszisztémájának működését, az Univerzum törvényszerűségeit, a pontos múltat, a pontos jelent stb. Mivel ezt nem ismerjük emiatt különféle vallási és tudományos teóriákat állítunk fel annak érdekében, hogy modellezni tudjuk a világ működését. Ezek az_egyetemleges_igazsag_keresese.jpgnem csak egymásnak, de legtöbbször saját maguknak is ellentmondanak, amely ellentmondásokat később különféle magyarázatokkal próbáljuk meg feloldani, a magyarázatoknak köszönhetően pedig kialakulnak az egyes vallási és tudományos irányzatok. Nincs mese: minden élőlény az önnön elméjének a rabja! Ezekből a valóságképekből alakul ki aztán az a színes összkép, amit ma az emberiség kollektívan hisz a valóság természetéről, a világról, netalán Istenről magáról. Az egyetemleges igazságot mindig is az adott társadalmak elitrétege kutatta, hol filozófiai, hol teológiai, hol tudományos módszerek segítségével. Valami furcsa okból kifolyóan a mélyebb szintű gondolkodásra a mindenkori népesség csak egy nagyon kis hányada képes, sajnos a többiek életük nagy részét bizonyosfajta automatizmusok mentén élik le, amelyeket elsősorban a vágyaik és az ösztöneik megélése irányít. A tömeg természeténél fogva öntudatlan, így a hatalomnak csak kis mértékben kell mesterséges módon öntudatlanságban tartania őket. Emiatt mindig minden nép kultúráját, illetve fejlődését az adott nép szűk köre: a beavatottak irányították. A beavatottak képesek voltak mögé látni bizonyos folyamatoknak, és tudásvágytól hajtva folyton-folyvást érdekelték őket a nagy kérdések, amelyekre meg akarták találni a válaszokat. Az alattvalóikat pedig többnyire mindig csak arra használták fel, hogy kiszolgálják őket, ami által idejük lehetett saját kutatásaikra, elmélkedéseikre, isteneik imádására, civilizációjuk felvirágoztatására, megvédésére és hatalmuk kiterjesztésére.

Vajon volt-e már a múltban bárki is, aki meglelte az egyetemleges igazságot? Amennyiben volt, ez a személy tudná a titkát kommunikálni másoknak, képesek lennének-e megérteni, netalán megtapasztalni azt, amit ő élt át? A mai vallások, akiket „megvilágosodott személyeknek” tartanak, vajon tényleg megvilágosodottak voltak? Ha igen, minden téren, vagy csak bizonyos kérdéseket illetően, netalán semmiben sem? Amennyiben napjainkban a globális elit felfejtené a világegyetemet uraló törvényszerűségeket, vagy az egyetlen egyesített elméletet - amit én nem azonosítok az egyetemleges igazsággal magával, mert szerintem az ezen túlmutat - vajon lenne-e tudomásunk róla, ha megtalálnák? Ezek a kérdések egyelőre maradjanak költőiek.

A jelenlegi globális elit is rendelkezik egy bizonyos valóságképpel, ami a hatalmi struktúra nem minden szintjén van egyformán jelen. A bolygónkat ma uraló titkos társaságok még bárki számára is hozzáférhető tanításaival egy későbbi bejegyzésben fogok foglalkozni. Vajon ezekben a tanításokban hisz teljes mértékben a császári udvar is? A császári udvar alatt értem azt a valószínűsíthetően néhány tucat embert, akik ma ennek a világméretű pénzuralmi rendszernek a csúcsán vannak, annak belső magját jelentik. Nehezen meghatározható, hogy mikor kerültek oda, kik is ők (egyébként szerintem a publikumban szerepelnek, mert alapvetően nem ezt várnánk el tőlük), illetve, hogy milyen mértékben és minőségben cserélődnek. Nyilván, mint mindenki ők is rendelkeznek egy valóságképpel, amibe a mi szintünkről a belelátásunk rendkívül csekélyAz Elme Urai.jpg. Ez a kép egészen biztosan felöleli a teológiát, a filozófiát, a metafizikát, a történelmet, az irodalmat, a művészetet, a tudományt stb. Régóta tanulmányozzák az emberi elme működését is, ugyanis az okkultizmus érdeklődésének az epicentrumában maga a tudat áll, olyannyira hogy vélhetően közülük néhányan a Világmindenséget is tudatszerűnek gondolják. Erősen feltételezhető, hogy az ő valóságképük sem az egyetemleges igazság - hiszen még kutatják a világ titkait - ezért valóságképük lehet akár a tiszta őrület maga! Bizony ők is saját elmekonstrukciójuk rabjai! Amennyiben megértjük, hogy a hatalom gyakorlásának fontos kritériuma más emberek gondolkodásának az irányítása, akkor ebből már is következik az, hogy bizony a titkos társaságok tagjait, vagyis a manipulátorokat is manipulálják. Az én véleményem az, hogy a császári udvar - a belső mag - már nagyon régen rájött arra, hogy szigorúan hatalmi szempontból nézve teljesen mindegy, hogy mi az igazság - attól függetlenül is, hogy keresik - a Világegyetem létezésével, a vallásokkal, a filozófiával, a történelemmel és más kérdésekkel kapcsolatban. E tekintetben sokkal inkább az a fontos, hogy a maguk alá szervezett beavatottakkal, és rajtuk keresztül a rabszolgákkal, mit lehet elhitetni igazságként, miként lehet befolyásolni az elméjüket, a valóságképüket, és hogyan illeszkedik mindez az ő célkitűzéseikbe. Tehát a rendszer csúcsán nem az igazság mindent tudó bajnokai állnak, hanem az Elme Urai!

Ezt az eszmefuttatást talán egy későbbi alkalommal még folytatni fogom, ugyanis megállapításaimból nagyon sok minden következik, de egyelőre hagyom, hogy leülepedjen bennetek. Remélem sikerült a fejtegetésemmel kicsit mögé tekintenem bizonyos hatalom-elméleti kérdéseknek. Köszönöm a sok levelet, amit kaptam tőletek, mindenkinek igyekszem válaszolni. Ha valaki úgy érzi, hogy már több mint 2 hónapja nem kapott választ, kérem, jelezze felém, mert az is lehet, hogy egyes levelek elkerülték a figyelmemet. Továbbá szeretném tudatni, hogy a régebbi írásaimban némi pontosítást és korrekciót hajtottam végre, ezért kérném azokat, akik bármilyen oldalon közzétették őket, cseréljék le a mostaniakra, és eredeti forrásként hivatkozzanak a http://nemadjukfel.blog.hu/ -ra. Előre is köszönöm nektek, és további kellemes nyarat kívánok mindenkinek!

 

12. New Age

2014.05.06. 21:58 Az Új Világrend felemelkedése

Az írás eredeti helye: http://nemadjukfel.blog.hu/ 

Kedves olvasók!


Sajnos továbbra is adós vagyok az új írásommal felétek, aminek legjelentősebb oka a szabadidőm csaknem teljes hiánya. Viszont elő szeretném segíteni, hogy - addig is, amíg az új részt sikerül feltennem - elmozdulhassatok a mélyebb megértés irányába az Új Világrend tematikáját illetően néhány megosztásom révén. Ezek a tanulmányok, cikkek, videók sajnos elég keresztény szemszögűek, de mindenképpen színvonalasak és van információ értékük, még akkor is, ha nem minden esetben fedik le a valóságot, vagy látnak bele bizonyos összefüggésekbe.

Mivel elsősorban egy spirituális természetű háborúval állunk szemben, ezért főként a dogmatikus vallások (pl. kereszténység, iszlám) követői, zászlóvivői reflektálnak az új világvallás fokozatos, tervszerű és egyre inkább látható térhódítása ellen, ugyanis ez híveket vesz el előlük. Ezt az új szinkretizált világvallást általában „New Age” („Új Kor”) névvel szokták illetni, mások az újokkultizmus fogalmával jelölik. A kutatók ezen eszmék mozgatórugóiként és terjesztőiként különféle titkos társaságok zárt láncolatát szokták megjelölni.

Ezek az írások némi rálátást is képesek adni arra, hogy az okkultizmus miként is értelmezi a mindenséget, mik is a legfontosabb sarokkövei és tanításai, így könnyen be tudjátok azonosítani, ha ezen eszmerendszerre akadtok a későbbiekben. Többek között a különféle népszerű felvilágosító oldalak és műsorok is ezt a filozófiát hozzák felétek egyre közelebb, ugyanis az elit a különféle ügynökei segítségével azt szeretné elérni, hogy hasonló szemüvegen keresztül lássátok a világot, mint ők. Ha már tudtok gondolkodni és mögé látni bizonyos folyamatoknak, akkor arra is alkalmasak vagytok, hogy egyfajta alacsonyfokú beavatottat csináljanak belőletek, akiket majd céljaiknak megfelelően felhasználnak.

Ugye nem gondoltátok komolyan, hogy az elit hatalmi vákuumot hagyna az irányításban, és nem vezeti a „felébredt” emberek lassan egyre meghatározóbbá váló táborát? Ha ti lennétek a hatalom helyébe és tudnátok, hogy az elmemanipulációjára épülő világbirodalmatok rabszolga populációjában újra és újra olyan egyedek (anomáliák) tűnnek fel, amelyek nem veszik be az alapfokozatú agymosást, mit tennétek? Hagynátok őket önmaguktól szerveződni ellenetek, hogy kiszámíthatatlanná váljanak, vagy inkább megszerveznétek számukra az ellenállást, így kiszámíthatóvá téve minden gondolatukat, tüntetésüket és várható cselekedeteiket?

Mi a garancia tehát arra, hogy nem ismét egy a hatalom által üzemeltetett ügynök oldalba futottatok bele? Semmi! Az igazi felébredés kapuja, itt kezdődik el… Semmi sincs kontroll nélkül, minden jelentősebb háttérhatalom-ellenes tömegmozgalom, előadó, író, szektavezér, felvilágosító oldal, alternatív híroldal, blog szintén a globális elit ügynökeinek irányítását élvezi. Pontosan ezért van az, hogy ennyi mindent tudnak erről a témáról. A tudásuk és képességeik megcsillantásával felnéztek rájuk, és az új vezéreitekké válnak.

Felmerülhet bennetek az a kérdés is, hogy miként lehetséges az, hogy e blog írója ilyen szinten képes mögé látni a folyamatoknak? Miként is lehetséges, hogy felismeri, ha okkult filozófiával találkozik? Azt hiszem, túl nagy titkot nem árulok el, ha felfedem: magam is okkultista vagyok. Viszont egy olyan okkultista, aki nem tagja semmilyen titkos társaságnak, azokkal kapcsolatot nem tartok, én sokkal inkább kívülről szemlélem a világ folyamatait. Az okkult filozófia teljes tartalmával sem érzem magam azonosnak, aminek egyébként is számos irányzata van, de mégis nagymértékben áll hozzám közel a világértelmezése. Az elit számos célkitűzését elvetem, bizonyosakat támogatok.

Azért találom ezt fontosnak ezen a ponton felfedni, mert ez a látásmód valamilyen szinten már most is rányomta a bélyegét a naplómra, de a későbbiekben valószínűleg még inkább rá fogja. Ha te például keresztény, esetleg ateista vagy, netalán bármi egyéb, megtanulhatod a segítségemmel felismerni ezen eszméket és azok eredetét, így szabad akaratodból (már, ha van) elutasíthatod azt. A legtöbb ember, aki ébredezik és megismerkedik az Új Világrend témakörével, az kapcsolatba kerül az okkult eszmékkel is, mégpedig oly módon, hogy rutintalansága miatt ezt nem ismeri fel. Nincs tudatában annak, hogy az ébresztést végző személy a hatalom egyik ügynöke, aki szándékosan hozza a „New Age” eszméket egyre közelebb hozzá, hogy végül teljesen azonossá váljon velük. Veled ez nem történhet meg, ugyanis, ha képes vagy felfogni, amiről írtam, akkor eldöntheted mit és mennyit engedsz be mindebből a saját elmédbe.

Úgy érzed összezavartalak? Pontosan ez volt a célom! Aki összezavarodik, elkezd gondolkodni. Aki gondolkodik, elkezd keresni. Aki keres, az talál. Reményeim szerint nyáron jelentkezem legközelebb, de biztos időpontot inkább azért nem írnék, mert eddig sem sikerült őket betartanom. Minden jót nektek!

 

A sorrendet nagyon ajánlott tartani a linkekkel kapcsolatban:

 

Magyar Katolikus Lexikon, New Age:

 

Magyar Katolikus Lexikon, okkultizmus:

 

Isten Egyházának Gyülekezetei, New Age:

 

A Vatikán 2003-as reflexiója a New Age eszmék térnyerése ellen:

 

New Age

 

Szuperistenek és Istenutánzatok

 

Illuminati 2013 - A Sátán Zsinagógája

11. Az Új Világrend felemelkedése (4. rész)

2013.02.15. 16:02 Az Új Világrend felemelkedése

Az írás eredeti helye: http://nemadjukfel.blog.hu/

Tartalom

(Ez a 3. rész folytatása, melyet az archívumból tudtok kikeresni jobb oldalt.)

 

 • X. A láthatatlan nemesség

 • XI. Összegzés

 

X. A láthatatlan nemesség

 

Az ókor folyamán a zsidó arisztokrácia gyakran házasodott össze más népek arisztokráciájával, így gyakori volt a különféle népek dinasztiáinak keveredése egymással. A zsidó királyi vérvonalakban már kezdettől fogva az egyiptomi vérvonalak is megjelentek, ugyanis igen gyakori volt, hogy diplomáciai okok miatt az egyiptomi fáraók lányait vették nőül. Végső soron a népeket vezető nemesség már évezredek óta egymás közt házasodik, ezáltal nagyon gyakori az, hogy egy-egy dinasztia genetikai állománya jelentősen eltér a saját népének genetikai állományától. Ezt a középkori európai uralkodóházak is jól mutatják, gondoljunk csak az Árpád-házra, mely vérvonal utolsó tagjának az érdekházasságok hosszú sorozatának köszönhetően már nem sok köze volt a magyar néphez. Lényegében az emberiség életét a kezdetektől fogva egy szuperkaszt irányítja, mely csakis a saját, illetve más népek elit rétegébe házasodik bele. Az egyetemes világtörténelem nem a népek egymás közötti konfliktusairól szól, hanem a különféle kékvérű dinasztiák egymás elleni családi háborúiról a világuralom megszerzésének az érdekében. Minden vezető családnak más-más szellemi programja, vallása volt, melyek gyakran kerültek összeütközésbe egymással. Ezek azok az összefüggések, melyet a történelemkönyvek soha nem fognak nektek megtanítani! Miért is tanítanák meg, hiszen évezredek óta a nemesség háborúinak alapanyagául mi szolgálunk egyszerű emberek.

Ez már is elvezet bennünket a legfontosabb kérdések egyikéhez. Kik lehetnek azok, akik napjainkra a pénzrendszert felhasználva rabláncon tartják a világ kormányait, ezáltal a teljes emberiséget? A jelenlegi pénzuralmi világrend hierarchiájának csúcsnemessége gondosan elrejti magát az emberek tekintete elől, ami miatt én „láthatatlan nemességnek” hívom őket. Igazság szerint egy be nem avatott személy azt sem tudja, hogy ők egyáltalán A láthatatlan nemesség_1.jpgléteznek. Ezek a beavatott családok kizárólag egymás között házasodnak, bírnak a bankjegykibocsátás jogával, és hatalmas pénzbeli, illetve fizikai vagyonnal rendelkeznek. Spirituális, szellemi és műveltségbeli képességeik kiemelkedőek, számos olyan ismeret és dokumentum birtokában vannak, melyekhez másoknak nincs hozzáférése. Egy zsidó gyökerű szellemi programot valósítanak meg, mely a Kabbalán keresztül az ő hitrendszerüket is képezi. Ezért a „zsidó elit” kifejezés mindenképpen helytálló, ha róluk beszélünk. Vérvonalaikban megtalálható számos régi - többek közt európai - uralkodóház is, így tehát nem teljesen tisztavérű zsidók. Persze semmilyen nép vagy dinasztia nem tisztavérű, még az sem, ami annak gondolja magát.

Napjainkban sokan tévesen arról beszélnek, hogy az egyetemleges zsidó nép rabigába hajtotta az emberiséget. Ők nem tudják szétválasztani a zsidó nemességet a hétköznapi zsidó nemzettől. Nem értik meg azt, hogy semmilyen nép nem azonos az uralkodóival, és semmilyen nép soha nincs beavatva a saját elitjének a törekvéseibe. Ugyanakkor minden vezető réteg felhasználja a saját alattvalóit céljainak megvalósításához a legkülönfélébb módszerek segítségével. Azt gondolom, hogy számos ok közül az egyik oka az antiszemitizmus létének ennek a kérdéskörnek a nem megfelelő megvilágítása, illetve a mély szintű tanulmányozásnak a teljes mellőzése. A zsidó nemesség saját népét tartja minden esetben pajzsként maga előtt, hogy az igazi felelősök mindörökre rejtve maradjanak. Számukra létszükség az antiszemitizmus alacsony arányú jelenléte a társadalomban, így nagyon gyakran ők maguk az okozói a zsidó népet érő pogromoknak. Ennek a ravasz taktikának az alkalmazásával nagyon könnyen be tudják tiltani azt a beszédteret, mellyel rá lehetne mutatni a problémáknak a valódi forrására. Egyszerűen lenácizzák, lefasisztázzák, leantiszemitázzák azokat a kutatókat, akik megkísérlik szélesebb tömegek felé közvetíteni véleményüket. Szándékosan egy kalap alá veszik őket olyan emberekkel, akik tudatlanságukból és primitívségükből fakadó vak gyűlölettől vezérelve szidják az egyetemleges zsidó nemzetet. Ráhúzzák ezen igazságkeresőkre azt, hogy biztosan egy újabb Holocaustot akarnak előidézni, holott ennek épp az ellenkezőjéről van szó. Pontosan azért írom ezt a naplót, hogy a történelem ne ismételhesse meg önmagát, és felnyithassam a hétköznapi zsidó és nem-zsidó emberek szemét a problémák valódi okaira.

 

XI. Összegzés

 

A jelenleg és az előző három alkalommal írt bejegyzésem segítségével megpróbáltam megvilágítani a fejünk fölött kiépült pénzuralmi világrendnek a gyökereit. Ezeknek az ismereteknek a hiányával lehetetlen megalkotni a nagy átfogó képet az elmúlt évszázadok eseményeiről. Nem lehet felismerni azt, hogy a világtörténelmet meghatározó kabbalista titkos társaságok milyen céllal és gondolkodásrendszerrel viszik véghez szentnek tartott küldetésüket. Azért, hogy ne vonjatok le téves következtetéseket, szeretném összegezni fejtegetéseimet néhány esetlegesen bennetek felmerülő kérdés megválaszolásának a segítségével.

Minden kabbalista sátánista is egyben? Nem, csupán egy bizonyos beavatási szint elérése után válik tudatosan is azzá. Ezután azt fogja gondolni, hogy jelenleg úgy szolgálja Istent a legjobban, ha az általa teremtett Sátánt segíti.

A sátánizmus modernkori irányzatai a Kabbalában gyökereznek? Néhányuk igen.

Minden zsidó származású ember sátánista? Nem. Csupán egy szűk rétegük, bizonyos beavatott vallási és politikai vezetőik gyakorolják tudatosan ezt az okkult hitrendszert. A saját öntudatlan népüket az exoterikus tanításokon keresztül tartják irányításuk alatt, melynek segítségével felhasználják őket. A zsidó főpapság - akárcsak a katolicizmus fellegvára a Vatikán - mindig el tudja érni, hogy a hívei nekik hódoljanak és betartsák rendeleteiket.

A hétköznapi vallásos zsidó emberek világuralomra törnek? Nem. Fogalmuk sincs arról, hogy mi zajlik körülöttük, ugyanis a zsidó arisztokrácia teljes mértékben manipulálja őket. Általában azt sem értik teljesen, hogy mi oknál fogva üldözte őket minden ország, ahova valaha is bevándoroltak.

Miért van világszerte antiszemitizmus? Azért, mert a zsidó elit hatalomra tör, melyre csupán az adott társadalmak szűkebb rétege szokott ráismerni. Ők viszont leggyakrabban nem tudják a problémák valódi okait beazonosítani, ezért általánosítanak, és szemükben minden zsidó utálat tárgyává válik.

Egy sátánista világkorszakba léptünk? Egyelőre nagyon is úgy tűnik, hogy igen. A médiát felhasználva terjesztik ezt az eszmét az emberek felé generációról-generációra haladva. Az egymással együttműködő nemzetközi elit jó előre megtervezi azokat a társadalmi és kulturális változásokat, melyek az egyes állomásokat jelentik a végcéljuk eléréséhez.

A Kabbala tanításai eredendően sötét érdekeket szolgálnak? Véleményem szerint nem. Bármilyen ismeret és tudás önmagában véve se nem jó, se nem rossz, a felhasználás módja az, ami számít. Az igazság az, hogy meghatározhatatlan idővel ezelőtt a jelenlegi globális elit felmenői vakvágányra siklottak, melyet az egoizmusuk miatt talán sohasem fognak beismerni. Napjainkban a zsidó beavatottak sajnos semmi jelét nem mutatják annak, hogy ezen változtatni akarnának. Pedig érdemes lenne elgondolkodniuk, ugyanis rájuk a legnagyobb veszélyt saját maguk jelentik. Csak idő kérdése, hogy egy téveszme miatt mikor fogják a teljes emberi civilizációt – beleértve önmagukat is - megsemmisíteni. Igen furcsa helyzet állt elő, ugyanis ez azt jelenti, hogy bizonyos szempontból nézve nekik is fel kell ébredniük!

A zsidóság elpusztításával megoldható ez a világméretű probléma? Ha te is így látod, mint már előtted jó néhányan jobb, ha inkább magadat pusztítod el! Pontosan ez a fajta személet az, ami az egész emberiséget odajuttatta ahol jelenleg tart. A háttérhatalom is hasonló filozófia szerint éli mindennapjait, mely a cselekedeteiken is nyomot hagy. Mi értelme volna ehhez hasonló világnézeteket, mozgalmakat támogatnod? Mit gondolsz, miben lenne más a világ, ha minden országban az ilyen magatartást követő embereket juttatnád hatalomra? Elmondom: semmiben sem. A háttérhatalom esetleges bukása után a világuralomért folytatott harc ismét kirobbanna ezen új hatalmi tömbök között, akik részben neked köszönhetnék újdonsült hatalmukat! Ők pedig igen rövid idő leforgása alatt nagyon valószínű, hogy egymásnak esnének, és az egész bolygófelszínt a földdel tennék egyenlővé a különféle tömegpusztító fegyverekkel. Akárcsak a világ összes nemzetének, a zsidó népnek is fel kell ébrednie, amihez mindenképpen idő kell, türelem és segítségnyújtás!

A zsidó elit az ellenséged? Ha feltétlenül barát-ellenség perspektívák mentén szeretnél gondolkodni, akkor ismerd fel, hogy a valódi ellenséged: te saját magad vagy! Az egész emberiség együtt építette fel többezerév háborúskodás folyamán azt a szörnyűséges szuperstruktúrát, ami napjainkban egyre vészjóslóbb méreteket ölt. Egy magasabb színvonalú, emberségesebb világméretű civilizáció csak akkor hozható létre és tartható fent, ha előbb a lelki minőségünk fog jelentős mértékben pozitív Kérdések és válaszok_1.jpgirányba megváltozni. Ha pedig te nem tudsz megváltozni, hogyan várhatod el másoktól, hogy megtegyék? A zsidó elit ezt a világméretű rabszolgaságot többnyire anélkül építette fel, hogy közvetlenül a saját kezük által emberek tömegeit ölték volna meg. Számos esemény, ami az emberiséggel történt az elmúlt évszázadok folyamán, csupán az ő manipulációik eredménye volt, melyet a világ népei ostobaságukban és szűklátókörűségükben végrehajtottak. A tömegek ostobasága pedig borzalmasan sok emberi életet követelt. Ki tette tehát mindezt? Mi saját magunk. Kivel tettük mindezt? Egymással. A zsidó elit csupán annyit mondott mindvégig a háttérből, hogy „ugorj a kútba”! Mi pedig megtettük, mely által az ő hatalmuk kiteljesedett felettünk. Ki a felelős tehát? Itt az idő a folyamatos kútba ugrálást abbahagyni!

A zsidó elit felelőssé tehető a világuralmi törekvésekért? Az anyatermészetből fakadóan kódolva van az összes élőlénybe a túlélés ösztöne és a másokkal való rivalizálás. Ez tette lehetővé az ember, mint uralkodó faj megjelenését a bolygón a többi állatfaj fölé emelkedve. Azt követően, hogy nagyobb nemzetségekbe és kultúrákba tömörültek a különféle embercsoportok, szükségszerűen egymásnak fordított bennünket állati mivoltunk. Egy evolucionáris harc bontakozott ki közöttünk, és évezredeken keresztül ádázan küzdöttek egymással felmenőink a végső világuralom megszerzésének érdekében. Ezek szerint, ha a zsidó elit felelőssé tehető mindezért, úgy a világ összes valaha volt vezetőrétege is. Semely sem volt jobb, vagy rosszabb náluk ebben a tekintetben. Ha a nemzetközi zsidó vezetők nem ülnének ma a világ trónján, akkor ők lennének egy másik nép arisztokráciájának a szolgái, mint ahogy történelmük során már voltak is. Mikor lesz ennek az értelmetlen pusztításnak vége? Ha majd ezen állati természetünkön felül tudunk emelkedni. Abban biztosak lehetünk, ha ez nem sikerül, csak idő kérdése, és ki fogjuk magunkat pusztítani.

Vannak-e olyan zsidó származású emberek, akik felébredtek és szembefordultak saját vezetésükkel és az ő világnézetükkel? Igen. Fokozatosan nő a számuk, és változásokat szeretnének, mert elegük volt a láthatatlan nemességük hatalmi törekvéseiből, akik pajzsként használják fel őket. Remek tényfeltáró tanulmányokat írnak, sokszor igen mély összefüggéseket feltárva. A háttérhatalom őket „öngyűlölő zsidóknak” nevezi, mivel az antiszemita kifejezés paradox volna velük szemben. Ezek a bátor zsidó emberek a szövetségeseink, de sajnos nagyon óvatosnak kell lenni, ugyanis egy-egy zsidó származású embernél sohasem lehetünk biztosak, hogy nem csak megtéveszt-e bennünket. Ettől függetlenül együtt lehet működni velük, és egy idő elteltével bele lehet látni a lelkükbe, felismerve azt, hogy melyik táborba is tartoznak valójában. Hamar megtapasztalják, hogy egyáltalán nem a gyűlölet vezérel bennünket az irányukba. Közös érdekünk, hogy az együttélésünk során felmerülő problémákra békés megoldást találjunk. A bajok könnyen orvosolhatóak, csupán egy őszinte kommunikációra van szükség egymással szemben.

A zsidó elit ellensége a felébredett/ébredező emberek egyre növekvő tábora? Nem. Az ő ellenségük is saját maguk, hiszen örök természeti törvényektől vezérelve minden életellenes cselekedetükkel szükségszerűen fogják kiváltani az ellenállást saját maguk ellen. Az élet élni akar, ez soha sem lesz másként. A Föld országainak lakosságát szemmel láthatóan nem érdekli, hogy ki vezeti a világot. Az viszont ösztönösen foglalkoztat mindenkit, hogy arányaiban véve egy élhető, egészséges, békés, boldog és igazságos világméretű rendszerben éljen, ne pedig egy rabszolgatartó rémuralomban. Egy olyan világban, ahol a különféle kultúrák kölcsönösen tisztelni képesek egymás értékeit és életterét.

Csak zsidó származású emberek hajtják végre a világuralmi törekvéseket? Egyáltalán nem. A zsidó bölcsek rendkívül jó érzékkel képesek felszívni az áldozatul kiszemelt ország szellemi elitjét az általuk létrehozott titkos társaságokba, hogy a hatalmi struktúrájuk részévé váljanak. Számukra csak az a fontos, hogy az ő szellemi programjukat hajtsák végre, és elfogadják a világnézetüket. Meg fogjuk látni, hogy a titkos társaságaikba a világ számtalan nemzetéből találhatóak tagok, akik kiszolgálják őket. Mindig feltérképezik azt, hogy kiket lehet megvásárolni. Tehát ebből a tekintetből nézve, ha egy áldozatul esett ország népe a felelősöket keresi, a saját nemzete tagjai között is szép számban fog találni helytartókat.

Miért folyik ennyire össze a színfalak mögött zajló politika a vallással? A középkori Európa történelme három valláshatalmi csoportosulás harcán alapult, melyek a következőek: a katolicizmus, az iszlám és a judaizmus. Ezek közös kiindulási alapja a zsidó gyökerű Tóra. A világuralmi törekvéseik ezeknek a vallási erőknek vitathatatlanok, Vallásháború_1.jpghiszen ugyanannak a szellemi programnak a magjával rendelkeznek. A Pápaság nyíltan és a háttérből, az iszlám nyíltan, a zsidó vallás pedig a háttérből próbálta a befolyási területét növelni. Napjainkban még mindig ez a vallásháború tart, mely most már korokon ível át. Az európai kereszténység a végnapjait éli a kabbalisták több évszázados szellemi hadjáratának köszönhetően. A zsidó arisztokrácia az iszlámra a 20. század folyamán fordította a tekintetét, jelenleg ennek az elpusztítása zajlik. Kevesen ismerik fel, hogy a Pápaság részben a Római Birodalom továbbélése, amelyre a középkori Európa egy másik háttérhatalmaként tekinthetünk. Úgy tűnik, hogy mára ők már fejet hajtottak a zsidó elit előtt, de ne menjünk ennyire előre az időben.

Ígérem, 1-2 hónapon belül ismét jelentkezem, hogy bemutassam nektek a zsidó elit két legjelentősebb titkos társaságát: a szabadkőművességet és az illuminátus társaságot. Aki szeretné felvenni velem a kapcsolatot, a jobbsávban láthatja az elérhetőségeimet. Köszönöm nektek eddigi megtisztelő figyelmeteket, további kellemes művelődést, ébredezést!

10. Az Új Világrend felemelkedése (3. rész)

2013.02.15. 16:02 Az Új Világrend felemelkedése

Az írás eredeti helye: http://nemadjukfel.blog.hu/

Tartalom

(Ez a 2. rész folytatása, melyet az archívumból tudtok kikeresni jobb oldalt.)

 

 • VIII. A globális elit hite, filozófiája, ideológiája: a sátánizmus

 • IX. A Kabbala

 

Remélem utolsó jelentkezésem óta a rendelkezésre álló idő elég volt ahhoz, hogy elolvassátok eddigi bejegyzéseimet, megnézzétek az ajánlott videókat, és elgondolkodjatok a benneteket körülvevő világ működésén. Eltöprengjetek néhány olyan alapvető összefüggésen, melyet a fősodrású médiából sohasem fogtok megismerni. Azok az emberek, akik a médiabirodalmak élén állnak azt szeretnék, hogy ti tudatlanok maradjatok. A valóság oly gyökeresen ellentétes attól, amit eddig hittetek a világról, hogy megismerésekor a tudatalattitok, később akár a tudatos énetek is tiltakozhat ellene, hiszen alapesetben szinte semmilyen tényszerű információval nem rendelkeztek mindezen állítások megerősítésére. Legyetek szkeptikusak a naplómmal kapcsolatban! Ez a jó hozzáállás! Miért nem voltatok eddig is szkeptikusak a politikát, a politikusok által létrehozott oktatást, a bankárok által megteremtett pénzrendszert és a propagandisták által felépített médiabirodalmakat illetően? Mit gondoltok, a globális elit úgy gyakorolja felettetek a hatalmat, hogy azt elmagyarázzák nektek? Ha a bejegyzéseimben is hinni fogtok anélkül, hogy utánajárnátok saját szorgalmatokon az állításaim hitelességének, ismét manipuláció áldozatává válhattok. Ostoba az, aki mindent elhisz, ami le van írva! Ne nekem higgyetek, hanem kutassatok utána az igazságnak! Igazolható-e tényszerűen az, amiről beszélek, vagy sem? Ott szerepelnek-e az általam hozott idézetek a megjelölt forrásokban, vagy sem? Van-e logikai összefüggés az eddig megismert tények között, vagy sem? Megfelel-e a tapasztalati valóságotoknak mindez, vagy sem? Ezzel a hozzáállással kellett volna mindig is fordulnotok a világ dolgai felé. Miért nem tettétek? Azért, mert a mások által közvetített „igazságot” kényelmesebb elhinni, megnézni, meghallgatni, elolvasni, mintsem saját erőből nem kevés időt áldozni arra, hogy utánajárjatok azok igazságtartamának. Én azért is írom ezt a naplót, hogy egyre több mindent ismertessek meg veletek a témát illetően, melynek segítségével a kirakós játék egyes elemei a helyükre fognak kerülni, és meg fogják alkotni a nagy, átfogó képet bennetek. Kutatásaim folyamán ráébredtem az egyik legmegdöbbentőbb tényre, hogy

 

VIII. A globális elit ideológiája, hite, filozófiája: a sátánizmus

 

Még mielőtt azt gondolnátok, hogy egy vakhitű keresztény fundamentalista írásait olvassátok, aki minden esemény bekövetkezte mögött az ördög cselszövéseit látja, ki kell, ábrándítsalak benneteket. Én egyáltalán nem hiszek a Sátán létezésében. Azon is meg vagyok lepődve, hogy vannak olyan emberek, akik igen. Azonban nem az a fontos, hogy én miben hiszek, hanem az, hogy a háttérhatalom miben hisz, ugyanis ez minden cselekedetük mozgatórugója. Ezt szeretném nektek bemutatni. Minden embernek van egy bizonyos világnézete, melynek keretrendszerén belül szemléli a világ eseményeit, és a minket körülvevő Univerzumot. Minél műveltebb az adott személy, annál összetettebb ideológia fog kialakulni benne, minél műveletlenebb, annál egyszerűbb. Ki így látja a világot, ki úgy, ez így is van rendjén.

Ahhoz, hogy megértsük, mi történik napjainkban, tekintsünk vissza az ősközösségi társadalmak felépítéséhez. Az emberiség hajnalán anyajogú (matriarchális), később apajogú (patriarchális) közösségek jöttek létre, melyek egy katonai és egy vallási vezetőre támaszkodtak a közös túlélés érdekében. Időnként az is előfordult, hogy ezt a két posztot egyetlen személy egyesítette magában. A vallási vezető egyfajta varázslóként, jövendőmondóként, látóként és gyógyítóként tevékenykedett a csoport életében. Vezette a történelmüket mondák segítségével, és különféle vallásos hiedelmeket eszelt ki, melyek megfelelő felhasználásával formálta az emberek valóságról kialakult képét. Mindig tudta, mi miért történik, és hogy milyen jó vagy rossz szándékú manipulációk segítségével tudja elérni azt, hogy az alárendeltek és a Ősi beavatott_1.jpgkatonai vezető is az ő célkitűzéseit vigye véghez. Ő volt a kis közösségének valódi irányítója, a kis közössége háttérhatalma: a beavatott. A trükk lényegét tovább adta utódainak, mikor pedig egyre nőtt a közösség lélekszáma, akkor egy azon belüli szűkebb csoportosulásnak. Egy idő elteltével ők lettek a legelső papi osztály minden népcsoport életében. A papság feladata a tömegek vezetése volt, melyet mindenkor úgy oldottak meg, hogy a vallásukat két részre osztották: egy exoterikus illetve egy ezoterikus tanra. Az exoterikus tan a nyáj számára szólt, melynek megfelelő felhasználásával irányítani tudták őket, míg az ezoterikus tan csak a beavatottak számára volt elérhető. Ez utóbbit a főpapok mindenkor a legnagyobb titokban tartották, hogy a tekintély és a néptömegek feletti uralom megmaradhasson, és a visszaéléseket elkerülhessék. Az ezoterikus tanítások megfelelő intelligencia és műveltségi szint birtokában tárulkoztak fel, és különféle beavatási szintekre osztották annak elsajátítását. Ennek fényében és bizonyos természeti törvények ismeretében kijelenthető, hogy minden népet csupán egy szűkebb kör irányított a történelem folyamán. Az összes népnek meg volt a maga titkos társasága, például a magyarság beavatottjai a táltosok voltak. Aki kicsit is sejti a titkos társaságok lényegét, megértheti, hogy a legelső egylet létrejötte az emberiség megszületésének környékére tehető. Egyetlen hatalomra sem lehet azt mondani, hogy eredendően gonosz céllal szerveződött volna és egyetlen titkos társaságra sem. Az, hogy egy nép szellemi fejlődése pozitív vagy negatív irányba mozdult el, a beavatottak lelkiségén múlott.

Kétségtelen, hogy az ókor leghatalmasabb társadalomkontrolláló eszközévé a vallás vált. Aki ezt nem látja be, semmit sem fog megérteni igazán sem a múlt, sem pedig napjaink politikai történéseiből. Minden valaha volt birodalom és ország vezetőrétegének, mely lényegében maroknyi embert jelentett az összlakossághoz képest, volt egy közös látásmódja, mely összetartotta őket. Ezt a közös vezérlőideológiát, hitet, filozófiát, próbálták minden egyes esetben a birodalom, illetve az ország lakóiba elültetni, hogy egy egységes államalakulat jöhessen létre. Ennek érdekében számos eszközt vetettek be: vallási szövegeket, térítők prédikációit, az oktatást, a művészeteket, a zenét, az építészetet, a divatot, a közösség előtt a színészek által eljátszott színdarabokat, mely befolyásolta a nézők gondolatvilágát stb. Minden állam vezető elitje a saját világnézetét nevelte bele az alattvalóiba, hogy úgy formálják a társadalmat, ahogy az számukra megfelelő. Ha ez nem sikerült nekik a birodalmuk, az országuk összeomlott.

Az ős gonosz imádata Földünk számos táján és műveltségében a legkülönfélébb módon jelent meg. A sátánizmus eszméje folyamatos fejlődésen ment keresztül az elmúlt évezredek folyamán. Akárcsak bármilyen más világvallásnak, ennek Kronosz_1.jpgis számos irányzata alakult ki idővel. Egyes kutatók szerint ez az emberiség egyik ősvallása, mely hatott más vallások kialakulására is. Mások szerint ez később fejlődött ki a többi hithez képest, és számos elemet kölcsönzött tőlük. Az én véleményem az, hogy kölcsönös egymásra hatásról lehetett szó. A zsidó kultúrában az ókor folyamán jelent meg ez a kultusz a kánaánita, ill. a föniciai kultúra közvetítésével. Számos rész tanúskodik a Bibliában arról, hogy az ókori zsidók rendszeres emberáldozatot mutattak be egy Moloch nevezetű, bikaalakban tisztelt istenségnek, melyet több név alatt is imádtak. Ez a véres szokás az egész térségben elterjedt volt leginkább a föniciaiaknak köszönhetően, hiszen ők tengeri kereskedő nép révén az akkor ismert világ számos pontján hoztak létre különféle telepeket, idővel nagyobb városokat. Az egyik legjelentősebb Karthágó volt, mely később Róma riválisává vált. Számos görög és latin forrás is említi, hogy e város lakói ismétlődő emberáldozatokat mutattak be fő istenüknek, Ba’al-Hammon-nak, akit e történetírók Kronosszal avagy Saturnusszal azonosítottak.

Mózes (vagy a Mózes nevében író bölcsek) volt az első, aki ráébredt arra, hogy világhódítási szándékaiknak jelentős gátat fog szabni, ha olyan erkölcsi magatartásformát fognak tanúsítani az egyszerű zsidó emberek, melyek más nemzetek visszatetszését fogják kiváltani ellenük. A bölcsek úgy döntöttek, hogy megtiltják a zsidó nép számára ezt a fajta bálványimádatot, egyistenhitet, illetve magas szintű erkölcsi tanításokat adnak át nekik a Tóra segítségével, hogy könnyebben beilleszkedhessenek a számukra idegen kultúrákba. A világuralmi törekvéseik azonban mit sem változtak. Létrehoztak a népük számára egy büntető istenségről alkotott metafizikai létezést, aki átokkal fogja sújtani azokat a híveket, akik nem tartják be a parancsolatait. Isten azt mondta, hogy tartsd meg a vallás előírásait, különben megbüntet! – így fenyegették a népüket. Ezzel elérték azt, hogy az exoterikus vallási tanításokon keresztül saját népük is öntudatlan eszközévé vált világhódítási szándékaiknak. A Moloch-kultusz néhány ide vonatkozó részlete az Ószövetségből, és annak betiltásáról:

„Acház húszéves volt, amikor trónra lépett, és tizenhat esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Nem azt tette, ami az Úr szemében helyes, miként atyja, Dávid. Inkább Izrael királyainak útjain járt, sőt szobrokat is öntetett a Baaloknak. Hinnom fiának völgyében tömjént gyújtott, sőt saját fiait is megégette a tűzben, azoknak a nemzeteknek iszonyú szokása szerint, amelyeket az Úr elűzött Izrael fiai elől. Áldozatot mutatott be, és tömjént gyújtott a magaslatokon, halmokon és minden lombos fa alatt.”/1/

„Akkor a király megparancsolta Hilkijának és a második papnak, valamint a küszöb őreinek, hogy hordják ki az Moloch_1.jpgÚr templomából az összes fölszerelést, amelyet Baalnak, Aserának és az ég egész seregének csináltak, aztán elégette őket a Kidron mentén a mezőkön, a hamuját pedig Bételbe vitette. Elbocsátotta a bálványok papjait, akiket Júda királyai felfogadtak, s akik a magaslati helyeken, Júda városaiban és Jeruzsálem környékén tömjént égettek, s azokat is, akik Baalnak, a napnak, a holdnak, a csillagképeknek és az ég egész seregének tömjéneztek... Ben-Hinnom völgyében tisztátalanná tette a tűzrakó helyeket, hogy többé senki ne küldje fiát vagy lányát Moloch tiszteletére tűzbe. Eltávolította a lovakat is, amelyeket Júda királyai a nap tiszteletére az Úr temploma bejáratánál, Netanmelech udvari tisztviselő szobája közelében az új szárnyban felállítottak. A nap szekerét tűzbe vetette és elégette. Az emeleti oltárokat, amelyeket Júda királyai emeltek, továbbá azokat az oltárokat, amelyeket Manassze az Úr temploma előudvaraiban építtetett, lerombolta a király, összezúzta és kihordatta, aztán törmeléküket a Kidron völgyébe szórta.” /2/

„Az Úr így szólt Mózeshez: Mondd meg Izrael fiainak: Aki Izrael fiai közül, vagy az Izraelben tartózkodó idegenek közül fiait Molochnak áldozza, az haljon meg. Az ország népe kövezze meg, s én is ellene fordulok, és kiirtom népéből, mivel azzal, hogy fiát feláldozta Molochnak, beszennyezte szentélyemet és megszentségtelenítette nevemet. Ha az ország népe olyan ember fölött, aki egyik fiát Molochnak áldozza, szemet huny, és nem adja halálra, akkor magam fordulok az illető ellen és nemzetsége ellen. Kiirtom őket a népből, és azokat is mind, akik egyetértettek velük abban, hogy Molochnak hódoljanak. Aki halottlátókhoz vagy jósokhoz megy, hogy velük együtt varázslást űzzön, az ilyen embernek ellene fordulok és kiirtom népéből.” /3/

A zsidó elit azonban egyáltalán nem hagyott fel az ős gonosz imádatával. Azok a törvények, amiket különféle stratégiai okokból hoztak a népük számára, rájuk sohasem vonatkoztak. Ők mindig is a saját törvényeik felett álltak, hiszen ők írták azokat. A tömegnek tanított exoterikus tanításokkal ellentétben megalkották a beavatottak vallását: a kabbalista hagyományt.

 

IX. A Kabbala

 

Míg napjainkban a Zsidó Biblia, a Tóra és a Talmud viszonylag jól ismertek a vallástörténészek előtt is a keresztény világban, addig a Kabbaláról (jelentése: kapás) nagyon kevesen hallottak. A kabbalista tanítás okkult, ami egy titkos, rejtett tudást jelent, amit csupán a beavatottak érhetnek el, melynek segítségével hitük szerint természetfölötti erőkre tehetnek szert. A héber tradíció úgy tartja, hogy ezt a tudást Raziel angyal adta át Ádámnak, az első embernek, akitől Seth-hez került. Ez később elveszett, és a benne található titkok majdnem feledésbe merültek, mígnem Ábrahám birtokába kerültek, aki továbbadta ezt a Széfer Jecirá megírásával. Mózes, az isteni kinyilatkoztatás révén, a Sínai-hegyen jutott hozzá, aki nem csak a Törvényt, de annak magyarázatát is megkapta. A Kabbala bölcselete elsősorban szájhagyomány útján terjedt a beavatottak körében, és a zsidó nép hányattatott történelmének köszönhetően mindinkább titkosabbá vált.

Honnan származhat ez a rejtélyes eredetű tanítás valójában? Senki sem tudja bizonyosan. A beavatott rabbik szerint történelem előtti idők homályába nyúlik vissza az eredete. Ezzel kapcsolatban megemlíteném az én meglátásomat, melyet több kutató tanulmányai és számos titkos társaság tanai is alátámasztanak. A hivatalos történetírás már az első lapokon ezzel kezdi számunkra a hazugságokat: a legelső emberi civilizáció Sumér, illetve Egyiptom volt, melyek bárminemű előzmény nélkül váltak magas műveltségű kultúrákká. Fejlett matematikai-, csillagászati-, hadiismereteket, építészetet, művészetet, igen gazdag hitvilágot, mutattak fel ezek a műveltségek hirtelen a semmiből, melyek a jelenlegi tudományos ismereteinknek is az alapját képezik. Semmit nem tanítanak azonban arról a történelem órákon, hogy ezek valójában már a végállomásai voltak egy azt megelőző, a teljes Földet behálózó piramisépítő civilizációnak. Ezt napjainkra hatalmas mennyiségű lelettel lehet alátámasztani. Bolygónk minden lakott földrészén azonos tájolású piramisok, nagy részben azonos karakter- Egyiptom, A gízai piramisok_1.jpgés szimbólumkészlet, hasonló mondák, vallásos hiedelmek támasztják azt alá, hogy kellett lennie egy tő kultúrának, egy legelső civilizációnak. Itt alakulhatott ki az első közös nyelv (ősnyelv), az írásbeliség, az építészet, a vallás, a tudományok, a művészet és az ezekhez kapcsolódó szimbólumok is. Ez valami okból elpusztult, és az emberiség több irányba szétrajzott a világ minden tájára hordozva magával ezt a műveltséget, mely később lehanyatlott. Az előző globális civilizáció virágkorának vélhetően egy világméretű ökológiai katasztrófa vetett véget, mely sok ősi nép legendájában egy mindent elsöprő özönvízként jelenik meg. Jobb, ha elkezdünk megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy nem a jelenlegi helyzet az első esete annak, hogy az emberiség elérte a civilizációs maximumát a bolygón. Sumért és az ókori Egyiptomot a minket megelőző világméretű kultúrák túlélői alapították meg és virágoztatták fel. A zsidó nép, illetve e nép ősei akarva-akaratlan kapcsolatba kerültek Sumérral, később Babilonnal, illetve Egyiptommal is. Ezen népek papi osztálya beavatta a zsidó elitet az ősi misztériumiskolák tanításaiba, melyet ők átértelmeztek, eltorzítottak, összekevertek a Moloch-kultusszal, és így egyfajta sötét tudást teremtettek belőle. A kabbalisták, saját bevallásuk szerint, ennek az ősi ismeretnek napjainkra csupán töredék részével rendelkeznek, ugyanis az évezredek során számos dolog kikopott, illetve bizonytalanná vált belőle. Mind a mai napig kutatják az igazságot ezzel kapcsolatban. A minket megelőző globális méretű piramisépítő civilizáció sok ember fantáziáját mozgatta meg szerintem túlságosan is, mellyel kapcsolatban később bővebben ki fogom fejteni óvatos szemléletmódomat.

A Kabbala egy nagyon erős metafizikai értelmezése a minket körülvevő világnak. Nagyon távol áll egy hétköznapi ember gondolkodásától, és olyan okkult műveltséget igényel a megértése, amivel a világ populációjának csupán a tízezred hányada rendelkezhet. Egyszerűen más irányú ismereteket igényel, mint amivel a legtöbb ember élete folyamán megismerkedik. A beavatottak generációról-generációra örökítették át a bölcseletet különféle szimbólumok segítségével is, ugyanis egy-egy jelkép gyakran több információ közvetítésére volt alkalmas, mint egy egész könyv. Egyelőre csak a felszínét fogom tudni megkarcolni számotokra annak, hogy a jelenlegi globális elit, hogyan is értelmezi a minket körülvevő Univerzumot.

A Kabbala istene egy „Végtelen Létező”, mely nem pusztán az élet letéteményese, a tulajdonságai által meghatározhatatlan, és emberi elmével felfoghatatlan. Ő AIN SOPH legmagasabb formájában pedig AIN. AIN a negatív létezés passzív formája, mely után AIN SOPH megismerése a cél, aki végtelen és határtalan, számára semmi sem lehetetlen. A harmadik lépésben feltárulkozik AIN SOPH AUR a határtalan mindent betöltő fény birtokosa. Isten nevét ők sosem írják le, vagy mondják ki, mely 72 szótagból és 216 betűből áll. Helyette a JHVH betűkapcsolatot használják, melyet Tetragrammaton-nak, Adonáj-nak, Shem ha-Mephorash-nak (Shemhamphorasch) hívnak. A Jahve és Jehova kiejtése a Tetragrammaton-nak Sátán_1.jpginkább a keresztény kultúrkörben terjedt el egy 16. századi tévedés miatt. A világban minden csakis egymás ellentétpárjaként értelmezhető, ezért van az, hogy az Egy, aki teremtette az Univerzumot, értelmezhetetlen volna az ő negatív kivetülése nélkül. Világosság – sötétség, szépség - csúnyaság, jó – rossz, szeretet – gyűlölet, boldogság – boldogtalanság stb. Az elménk számára az teszi lehetővé a dolgok megértését, ha annak az ellentétpárját is megteremtette Isten. Ezért teremtette az Úr a Sátánt. Sátán Isten földi helytartója, ennek a naprendszernek és planétának az ura. Ő az isteni akarat egyik megnyilvánulása, aki a bűnbeesés miatt bünteti az emberiséget. Ez a magyarázat arra, hogy miért is ennyire szenvedésekkel teli a földi élet. Az ő kezében van népek, országok és birodalmak sorsa. Következésképpen a bukott angyalt: Sátánt, azaz Lucifert kell imádni. Sátánt nem kifejezetten 1 entitásnak tartják, sokkal inkább szellemek összességének, melyet több név és megjelenési forma alatt tisztelnek, úgymint: Moloch, Beliál, Leviatán, Belzebub, Azazel, Lucifer, Baál, stb. A Kabbala több beavatási szintet tartalmaz. A bölcsek nem Isten létét tagadják, hanem úgy gondolják, hogy úgy szolgálják a legjobban Őt, ha az általa teremtett Sátánt segítik. Egy bizonyos fok elérése után azt is tanítják, hogy az egész világ csupán illúzió, elménk egy kivetülése, és valójában az isteni tudaton kívül nincs semmi más. Ebben az értelemben véve tehát a Sátán sem létezik. A zsidó vezetők szerint a Kabbala egy nagyon veszélyes eszköz, melyet csupán néhány kiválasztott tanulmányozhatott mindig is a történelmük folyamán.

Ennek a hitrendszernek fontos felvetése, hogy az egyén nem rendelkezik valódi szabad akarattal, csupán azt hiszi, hogy van választási lehetősége élete folyamán. Viselkedése előre meghatározott Isten, a nevelés, az oktatás, a hagyományok, a genetikai tulajdonságok alapján, így lényegében előre programozott az összes döntése. Az igazi szabad akaratot a Kabbala tanulmányozásával lehet birtokolni, amikor a lélek eléri a „szívben lévő pont”-ot, ezáltal egy magasabb dimenzióból fogja szemlélni a Mindenséget. Egyes tanítók szerint ez sem a valódi szabad akarat, a tanítvány csupán egy felsőbb szférába való betekintéssel más megvilágításban fogja látni a világ eseményeit. Ez a filozófia pontosan emiatt igen veszélyes, hiszen ha valaki azt gondolja, hogy minden cselekedete egy felsőbb erő utasítására történik, hogy lehetne bármiben is bűnös? Hiszen nem ő teszi azt, hanem hite szerint Isten akarata érvényesül rajta keresztül.

A bölcsek által a tömegnek tanított judaizmussal ellentétben - mely csak érintőlegesen foglalkozik a halál utáni élettel - a kabbalisták hisznek a lélekvándorlásban, és számos rokon vonás mutatható ki ebben a filozófiai rendszerben a keleti filozófiákkal. Ennek az az oka, hogy a keleti filozófiák is a minket megelőző globális civilizáció filozófiai rendszeréből táplálkoztak, bár ők véleményem szerint kevésbé veszítettek annak értékéből. Emiatt a zsidó elit titkos társaságai nagymértékű kutatásokba kezdtek ebben az irányban is, hogy minél jobban rekonstruálni tudják a Kabbalát. Úgy tartják, hogy a teremtés folyamán a lelkek millió és millió részre szakadtak szét, melyeknek folyamatos fejlődési szakaszokon kell átesniük annak érdekében, hogy végül Istenné válhassanak, egyek lehessenek Istennel. Ez a fejlődési folyamat a lélek egójának a növekedésére épít, így az egoizmus áll a középpontjában, melyet a lelkek a fejlődésük végén fognak levetni magukról. Az Univerzum történetének vége az lesz, amikor az összes lélek eléri azt a fejlődési állapotot, hogy visszatér a forrásához, azaz Istenhez. Ekkor Ő felemeli magához a bukott angyalokat, és ennek a világnak a története véget ér.

Az emberi lélek 3 elemre oszlik: Nefesh, Ruach, Neshamah. A Nefesh az alsó rész vagy állati rész, melyről a születés gondoskodik. Ez hivatott a vágyakat és ösztönöket irányítani. Elképzeléseik szerint a nem-zsidók csupán ezzel rendelkeznek. A további két részt lelki fejlődés útján lehet elérni. A második rész a Ruach, a középső lélek, ami az erkölcsi magatartást hivatott felügyelni, és segít megkülönböztetni a jót a rossztól. A harmadik rész a Neshamah a magasabb lélek vagy a szuper-lélek, ami magasabb rendű az összes életformától. Ez összefügg az értelemmel, és megengedi, hogy az embernek tudomása legyen Isten létezéséről és egyéniségéről. Egyes kabbalisták szerint további szintek is elérhetőek, melyek lényegében az embert isteni magasságokba emelik. Isten két fejlődési utat kínál fel a léleknek: a „fény”, ill. a „szenvedés útját”. A zsidó bölcsek évezredekkel ezelőtt a szenvedés útját választották népük számára, mely a negatív megtapasztalások által fejleszt. Többek közt emiatt sem tudják értelmezni a feltétel nélküli szeretetet, csak afelé viszonyulnak szeretettel, aki azt az ő szemszögükből megérdemli. Napjainkban azt tanítják, hogy az emberiség újra választás előtt áll, és eldönthetjük, melyik úton fog tovább haladni a fejlődésünk. Vagy a Kabbala tanításait követjük, és rálépünk a fény útjára, vagy maradunk a szenvedés útján.

Ez a gondolkodásmód két részre osztható: egy elméleti és egy gyakorlati ágra. Előbbi főleg a kabbalista tudás rendszerezésével foglalkozik, míg utóbbi ezen ismereteknek az alkalmazásával különféle rituálék segítségével. Mivel a Kabbala metafizikailag értelmezi a világegyetemünket, ezért a lelki fejlődés kulcsa a spiritualitásban rejlik. Különféle mágikus, ezoterikus praktikákkal lehet ezt mindinkább elsajátítani, meggyorsítani. Többféle mágikus iskolát különböztetnek meg: káosz mágiát, szimpatetikus mágiát, szexuál mágiát stb. A spirituális képességek eléréséhez szükséges a hatodik A harmadik szem_1.jpgérzék kifejlesztése, melyet az úgynevezett „harmadik szem” jelképez. Lényeges elem a szexualitás és a szex fontosságának hangsúlyozása. Több módszer segítségével vizsgálják a számok és betűk kapcsolatát, ugyanis a bölcsek szerint a legmélyebb tanítások a héber iratokba kódolva találhatóak. Nagyon fontos a numerológia (számmisztika), az asztronómia (csillagászat), az asztrológia (csillagjóslás), a különböző mantrák, tantrák és csakrák ismerete. Véleményük szerint, melyben aligha tévednek, a számok uralják a Mindenséget, és ennek megfelelő felhasználásával hatalomra lehet szert tenni. Ez az oka annak, hogy miért van a zsidó elit között annyi kiválóság a fizika és a matematika területén. Ezért képesek jelenkorunkban is a pénzrendszert ilyen rendkívül kifinomult és ravasz módon irányítani, mert olyan tudás birtokában vannak, mellyel egy hétköznapi ember nem rendelkezik. Eme eszmerendszerben a legérdekesebb dolognak az bizonyul, hogy az anyagi világról egyes több ezer éves tanításokat a modern fizika igazolni látszik.

E filozófia egyik alapfelvetése az, hogy a spirituális bölcsesség 32 lépcső bejárásával érhető el, melyet számok és A kabbalista Életfa_1.jpgbetűk jelölnek. 10 Szefira és 22 ösvény adja az Életfáját. A Szefirák Isten 10 kisugárzása és jellemzője, melyek segítségével folyamatosan fenntartja az univerzum létét. Számokat rendeltek hozzájuk, melyek a következők: 1. Keter (Korona), 2. Chochmah (Bölcsesség), 3. Binah (Megértés), 4. Chesed (Kegyelem, Szeretet), 5. Gevurah (Hatalom, Szigorúság, Erő), 6. Rachamim vagy Tiphereth (Szépség), 7. Natzach (Győzelem), 8. Hod (Fenség), 9. Yesod (Alapítás), 10. Malkuth (Királyság), a 11. a Da’at (Tudás) lenne, de ez saját magában egyesíti az összes Szefirát, ezért nem jelölik külön számmal. Valójában tehát 11+22 ösvény adná az Élet Fáját, ami együttesen 33-at eredményez. A 22 ösvényre rávetíthetők a héber ábécé betűi és a tarot 22 Nagy Arkánuma. Az Istennel eggyé válás fokozatosan, életről-életre valósul meg ezeknek a létráknak a megmászásával. Az Életfa valójában egy több dimenziós fraktálforma, ugyanis az egyes Szefirákon belül újabb világok bontakoznak ki. A kabbalista teremtéstörténet közvetlenül kapcsolódik az Életfához, melyet majd egy későbbi alkalommal részletesen kifejtek.

A zsidó elit ideológiájával kapcsolatban van egy kulcspont, amit meg kell, hogy említsek, bár egyelőre csak érintőlegesen, hiszen ez egy nagyon összetett téma, leginkább a gyökerét tekintve. A világ számos ősi kultúrájában (az egyiptomiaknál, indiánoknál, a skandinávoknál, az indiaiaknál, az ókori görögöknél és rómaiaknál stb.) megjelenik az a gondolat, hogy az emberiség élete több ezeréves világkorszakokon keresztül ciklikusan ismétlődik. Ezek a következőek: aranykor, ezüstkor, bronzkor vagy érckor, vaskor. Az aranykorban minden tökéletes: az emberek lelke szeretettel és tisztelettel teli, nincs szükség törvényekre, nincs háború, pénz, irigység, kapzsiság, és teljes a harmónia a természettel. Ez egy tökéletes társadalmi állapot, egyfajta utópia. Ahogy haladunk előre a világkorszakokon, úgy figyelhető meg egy folyamatos alászállás ebből a paradicsomi létből, az egyének végletekig történő degenerálódása révén. Az ezüst-, bronz- és vaskorban már fokozatosan megjelent a kard és törvény ideje, igaz, az eszközeink és találmányaink fejlődtek, de az egyének spirituális képességei és lelkisége egyre mélyebb szintre süllyedt. Ebből a nézőpontból nézve tehát az emberiség visszafele fejlődik Joachim Wtewael - The Golden Age (Az Aranykor)_1.jpgegészen napjainkig. Jelenleg a vaskorban élünk, és a kabbalisták szent küldetésüknek azt tartják, hogy visszavezessék a világ népeit az aranykorba egy messiás segítségével. Az egyes világkorszakok közötti átfordulás nem máról-holnapra történik, hanem egy lassú átmenet figyelhető meg közöttük. A háttérhatalom ezt a váltást a 2012. december 21-ei dátumhoz rögzítette (bár a modern kabbalisták ezt először az 1995-ös dátumhoz horgonyozták le, melynek okát most nem fejtegetem). Gondolom, kezditek már sejteni, hogy ez az egész világvége hisztéria mennyire tudatosan irányított volt a világmédián keresztül. Ennek segítségével programozták a globális tudatot (az összes ember elméjét) egy új világkorszakba, egy Új Világrendbe való átlépésre. Az előző világkorszak (a vaskor) szimbolikusan lezárult (világvége), hogy fokozatosan átadja a helyét csillagászatilag, vallásfilozófiailag, politikailag egy újnak: az aranykornak. Ez lassú átmenettel fog kiépülni, és meg fogjátok látni, mennyire nyoma sem lesz a beígért „Kánaánnak”, aranykornak és utópiának. Helyette egy világméretű diktatúra, egy totális kamat- és gondolatrabszolga-tartó rendszer, egy disztópia fog lépésről-lépésre testet ölteni. Nagyon úgy fest, hogy a világkorszakokban való gondolkodás a minket megelőző globális piramisépítő civilizáció szellemi hagyatéka, melyet valami oknál fogva a zsidó elit belehelyezett a világhódító stratégiájába. Az aranykor mézesmadzagával a háttérhatalom vezetői a titkos társaságaikat is manipulálják azért, hogy a tagok számára a cél szentesítse az eszközt. Az is meg lehet, hogy a zsidó szellemi elitet is felhasználja egy náluk magasabb szinteken lévő kör, akik talán az egész emberiség történelmének az alakulását jó előre megtervezték, hogy egy nap visszatérhessünk egy valódi aranykorba. Persze ezen utóbbi gondolat csak az én agyszüleményem, nem kell komolyan venni. Azt viszont meg fogjátok idővel látni, hogy sokkal hatalmasabb erők tevékenykednek a világban, mint amit mi emberi elmével fel tudnánk fogni.

Három fő mű adja a gerincét a Kabbalának: a Széfer Jecirá (Az alkotás könyve), a Széfer Hazóhár vagy Zóhár (A ragyogás könyve) és a Széfer Habahír (A világosság könyve). Emellett egyes tanítók autentikus írásai is nagy tiszteletnek örvendenek: Báál HáSzulám, Akiba rabbi, Azariel ben Menachem stb. A Kabbala filozófiája adja a zsidó elit összes titkos társaságának a központi ideológiáját, beavatási szintjeit és szimbólumait is. Az előző bejegyzésemben említett Templomos Lovagrend felső vezetése is ezt a világnézetet tudta magáénak. Ők egy Baphomet nevű bálványt imádtak, aki nyilvánvalóan azonos Molochal. Erről tanúvallomásaik folyamán egyöntetűen számoltak be a szervezet feloszlatásakor, Baphomet_1.jpgmely beismerések nem csupán a koncepciós eljárásnak voltak köszönhetőek. A Baphomet elnevezés egy kód, amit Eliphas Lévi okkultista író és mágus a latin TEMpli Omnium Hominum Pacis ABhas, vagyis „az isteni béke temploma az emberek között” kifejezésből származtatott, mely Salamon templomára utal. TEM+O+H+P+AB visszafele olvasva adja ki ennek az entitásnak a nevét. Számos további társaság és szervezet vezérlő világnézetévé  vált  a Kabbala, melyek a színfalak mögött meghatározták a világtörténelem alakulását: a Rózsakeresztesek, szabadkőművesek, illuminátusok, Teozófiai Társulat, Arany Hajnal Hermetikus Rend, Bohemian Grove,  a „New Age” vallások, Anton Szandor LaVey által alapított Sátán Egyháza stb. Ezen utóbbi a sátánizmus egy olyanfajta változatát terjeszti, mely lényeges elemeiben le van egyszerűsítve a Kabbalához képest, ami miatt kiválóan alkalmas a globális elit új exoterikus tanításainak közvetítésére birodalmuk népei felé. Napjainkban egyre népszerűbbé kezdenek válni a különféle spirituális, ezoterikus, „korszakváltást” hirdető műsorok és könyvek, melyeken keresztül fokozatosan hozzák az emberekhez egyre közelebb ezt a filozófiarendszert. Ezt mindig pozitív köntösbe öltöztetik annak érdekében, hogy könnyebben megfoghassák vele a tömegeket. Helena Blavatsky - aki a legfőbb alapítója volt a Teozófiai Társulatnak - 1888-ban publikált könyve a „Titkos Tanítás” által szeretnék nektek egy hosszabb betekintést nyújtani abba, hogy mit is gondolnak az okkultisták a Sátánról. Az ő könyvei hatalmas hatással voltak többek között a német nemzetiszocializmus felső vezetésére is.

„A »Sátánról« szóló igazi ezoterikus felfogás, az egész antik világ filozófiájának erről a tárgyról alkotott véleménye nagyszerűen bontakozik ki Dr. Anna Kingsford: »Perfect Way« című könyve második kiadásában közölt »A Sátán titka« címet viselő függelékben. Az intelligens olvasónak nem nyújthatnánk ennél jobb és világosabb utalást az igazságra, s ezért itt meglehetős részletesen idézünk belőle:

»1. És a hetedik napon (a Hinduk hetedik teremtése) egy hatalmas Angyal távozott Isten jelenlétéből, haragvón és pusztítón, Isten pedig uralma alá adta a legkülső szférát.

2. Az Örökkévalóság létrehozta az Időt, e Határtalan megszülte a Határt, a Létezés leszállt a nemzésbe.

4. Nincs az Istenek között hozzá hasonló, kezébe vannak a világok királyságai, hatalma és dicsősége:

5. Trónusok és birodalmak, a királyok dinasztiái a népek bukása, az egyházak születése és az Idő győzelmei.«

Mert, amint a Hermészben halljuk: Sátán a Király Templomának ajtónállója, ő áll Salamon oszlopcsarnokában, ő tartja a Szentély Kulcsait, hogy senki be ne léphessen, csak a Felkent, Hermész titkának beavatottja. (20. és 21. vers)

Ezek az inspiráló és méltóságos versek az ősi egyiptomiaknál és az antik világ minden más civilizált népénél a Logosz teremtő és alkotó Világosságára vonatkoztak (az örök-megnyilvánulatlan Princípium – Ain Soph, Parabrahman, Zeruana Akerne vagy Határtalan Idő, másként Kâla – elsődleges, Hórusz, Brahmâ, Ahura-Mazda, stb. néven ismert megnyilatkozására), de a Kabbalában ez az értelem ma már eltorzult. A »Felkent«, aki ismeri Hermész vagy Buddha (Bölcsesség) titkait és misztériumait, s aki egyedül bírja a »Szentély Kulcsait« (a Szentély a Természet Méhe, Helena Blavatsky és Henry Steel Olcott_1.jpgamelyet meg kell termékenyíteni, és az egész Kozmoszt tevékeny létre és életre ébreszteni), a zsidóknál Jehova, a »Nemzés Istene« lett a lunáris hegyen, vagyis a Sínai-hegyen (Hold = Sin). A »Szentélyből« a »Szentek Szentje« lett, a titkot antropomorfizálták és fallicizálták, lerántva azt az anyagba. Ezért kellett a »Bölcsesség Sárkányából« a Genezisben Kígyót formálni, s a tudatos Istenből, akinek azért volt szüksége a testre, hogy túlságosan szubjektív istenségét abba öltöztesse, Sátánt alkotni. Viszont a »Szellem számlálhatatlan testet öltései« és a »vágy áramának szüntelen lüktetése« már a karmikus és ciklikus újraszületési tanunkra vonatkozik és az Eroszra, de nem a fiziológiai szerelem későbbi istenére, hanem arra az isteni vágyra, amely az istenekben és általában az egész természetben teremteni, és lényeknek életet adni törekszik. Ezt pedig az egyetlen »sötét« (mert láthatatlan és felfoghatatlan) LÁNG sugarai csak az anyagba való leszállásukkal hozhatják létre.

Ezért, amint a XV. Függelékben olvasható:

»12. Isten sok nevet adott neki (a Sátánnak), a titkos és rettenetes misztérium neveket.

13. Az Ellenfél (nevet), mivel az anyag szemben áll a Szellemmel, és az Idő még az Úr szentjeit is bevádolja.

28, 29, 30. Féljetek tőle, és ne vétkezzetek; remegve mondjátok nevét… Mert Sátán az Isteni Igazság (Karma) kiosztója; a mérleg és a kard hordozója… Súly, Mérték és Szám az ő gondjaira vannak bízva.«

Hasonlítsuk össze ezt az utolsó mondatot Al Chazari Könyvében a rabbi szavaival, amikor a Kabbalát magyarázza a Hercegnek, s akkor látni fogjuk, hogy a Sepher Jezirah-ban a Súly és Mérték és Szám a Sephiroth (a három Sephrim vagy szám, sifre) sajátossága, magában foglalván a teljes 10-es gyűjtőszámot; a Sephiroth pedig a kollektív Adam Kadmon, az »Égi Ember« vagy a Logosz. Az ősi gondolkodásban tehát a Sátán és a Felkent azonos volt.

»33. Ezért Sátán az Isten minisztere, a Hádész hét lakának ura, a Megnyilvánult Világok Angyala.«

A hét lak a hinduk hét Lokája a Földön, vagyis a Saptaloka. Mert Hádész vagyis az Illúzió Limbója, amely a teológia szerint a Pokollal határos terület, egyszerűen a mi glóbuszunk, a Föld, s ezért hívják a Sátánt a »megnyilvánult Világok Angyalának«.

»A Sátán a mi planétánk Istene és az egyedüli Isten«, természetesen az aljasság és gonoszság fogalmának teljes kizárásával. Mert ő egy a Logosszal. A mikrokozmikus (isteni) fejlődés rendjében az első és a »legöregebb isten« Szaturnusz (Sátán) a makrokozmikus emanáció rendjében (asztronómiailag) a hetedik és az utolsó, lévén ő a kerülete annak a birodalomnak, amelynek Phoebus (bölcsesség, vagy másként a Bölcsesség Fénye, a Nap) a középpontja. A gnosztikusoknak igazuk volt, amikor a zsidó Istent »az anyag angyalának« nevezték, aki (tudatos) életet lehelt Ádámba, s akinek a bolygója a Szaturnusz.

»34. És Isten övet kötött derekára (a Szaturnusz gyűrűit), és az öv neve Halál. Az antropogóniában ez az »öv« az emberi test és két alacsonyabb princípiuma. Ez a három meghal, de a belső ember halhatatlan. Most pedig közeledünk a »Sátán Titkához«.

37, 38, 39. ... Csak reá (Sátánra) hárul a nemzés szégyene. Elvesztette szűzi állapotát (miként a Kumâra az inkarnálódás következtében): feltárva égi titkokat, rabságba esett. Kötelékkel és korláttal zár be minden dolgot...

42, 43, 44. Istennek iker hadserege van: az égben Mihály seregei, s a mélységben (a megnyilvánult világban) a Sátán légiói. Mindketten az Atya miniszterei, betöltvén az isteni Igét. Ezért:

55. Szent és tisztelendő az Isten Sabbath-ja, áldott és megszentelt a Hádész Angyalának (Sátánnak) neve. Mert:

41. A Sátán dicsősége az Úr árnyéka (Isten a megnyilvánult világban), a Sátán trónusa Adonai (az egész Kozmosz) zsámolya.«

Amikor tehát az egyház kiátkozza a Sátánt, Isten kozmikus tükörképét átkozza. Átkozza az anyagban, vagyis az objektíven megnyilvánult Istent. Istent átkozza, vagyis a soha fel nem fogható Bölcsességet, amely a Fényben és Árnyékban, a Természetben mutatkozó Jó és Rossz aspektusban, vagyis az Ember korlátozott értelmének egyedül érthető módján tárja fel magát.

Ilyen tehát az igazi filozófus és metafizikus interpretációja Samaelnek vagy Sátánnak, a Kabbalában szereplő ellenfélnek. S ugyanezek a tanok, ugyanez a szellem megtalálható minden régi vallás allegorikus ábrázolásaiban. Ez a filozófus szemlélet nem áll ellentétben a vele kapcsolatos történelmi feljegyzésekkel. Azt mondjuk »történelmi«, mert a tradíció magját díszítő allegóriák és mítoszok nem fedhetik el, hogy ez a mag valóságos eseményeket rejt magában. Így például a Kabbala, amikor elismétli bolygónk és a fajok fejlődésének időtlen, időkből származó egyetemes történetét, ezt a Bibliát képező feljegyzések legendás formájában mutatja be. Magát a történelmi alapot – jóllehet tökéletlen formában – most könyvünk lapjain kínáljuk föl úgy, ahogy azt a keleti Titkos Tanításból kaptuk. Kitűnt tehát, hogy a Genezis Kígyójának allegóriai és szimbolikus jelentése: a »Bölcsesség Fiai« – vagyis a magasabb szférák angyalai, jóllehet ők is mind a Sátán, vagyis az Anyag birodalmához tartoznak – akik az Ég misztériumait tárják fel az emberek előtt. Az is kitűnt, hogy a hindu, görög, kaldeus és zsidó Panteonok u. n. mítoszai mind tényeken és igazságokon alapulnak. A Genezis óriásai pedig Lanka történelmi Atlanteánjai és a görög Titánok.

Még emlékszünk reá, hogy Tróját valamikor mítosznak, Homéroszt nem létező személynek tartották, azt is tagadták, hogy Herculaneum és Pompei tényleges városok lettek volna, mindezeket a dolgokat mesés legendáknak tartván. Schliemann azonban bebizonyította, hogy Trója valóban létezett, Herculaneumot és Pompeit pedig századokon át takarta a Vezúv lávája, míg kiásva felszínre nem kerültek. Hogy mennyi sok mesének tartott város és hely várja a feltárást, mennyi mitikusnak vélt személyiségről fog egy napon bebizonyosodni, hogy valóságos történelmi szereplő volt, azt csak azok tudnák megmondani, akik az asztrális fényben olvassák a Sors végzéseit.”/4/

A témához kapcsolódóan szeretném ajánlani nektek Dr. Michael Laitman néhány rövidebb előadását, aki a Bnéj Baruch Oktatás és Kutató Intézet alapítója és elnöke, amely az autentikus Kabbala tanításával és terjesztésével Dr. Michael Laitman_2.jpgfoglalkozik. Ő maga ontológia professzor, a filozófia és Kabbala doktora, illetve MSc fokozattal rendelkezik bio-kibernetikából. Ezekben a videókban főleg a Kabbala alapjaival ismerteti meg az azok iránt érdeklődőket. Jelenleg nem szeretnék belemenni abba, én hogyan értelmezem metafizikailag a Világegyetemet, miben értek vele egyet, és miben nem. Érdemes meghallgatni, meg fogjátok látni nem egy hétköznapi filozófia ez. Van természetesen számos pozitív tanítás is eme bölcseletben, főleg ezek segítségével szokták az embereket behálózni. Én inkább azokat osztottam meg, melyek némileg érintik az én fejtegetéseimet is.

A másik videó egy a tv-ben régebben leadott Vodafone reklámmal kapcsolatos, melyben az ismert műsorvezető Sebestyén Balázs szerepel. Sajnos emberi tudatlanságból kifolyóan ezt a felvilágosító filmet nagyon sokan nem vették komolyan, így kigúnyolták. Aki járatlan a témában, viccnek gondolta az egészet, melyben az az igazán vicces, hogy ez sajnos nem vicc! A fórumokon a készítő általuk vélt lelki szegénységét hangoztatták, holott ő csupán olyan összefüggéseket próbált megismertetni másokkal, melyek az ilyen irányú tudás egyik mélyebb szintjén találhatóak. Ezért is tart a világ ott, ahol tart, majdcsak túljutunk ezen. Persze szerencsére voltak sokan, akikben ennek hatására kérdések ébredtek. Ti már tudjátok előző bejegyzéseim alapján, hogy a média maximális mértékig irányított, és még a reklámokat is a háttérhatalom óriáscégei készítik. Emiatt időnként előfordul, hogy ezeken keresztül olyan szimbolikus üzenetet közvetítenek a beavatottak számára, amit csak ők és néhány lelkes kutató tud értelmezni. Nem is igazán üzenet ez, mint inkább egyfajta tisztelgés a szellemi munkájuk nagysága előtt. A reklám jelképesen a Bibliában található Jelenések Könyvének történetét dolgozza fel az abban szereplő „Antikrisztus” trónra lépéséig. Nem az a lényeg, hogy mit látunk bele egy reklámba. Természetes, hogy mindenki mást, ugyanis a tudás tekintetében senki sincs azonos szinten. Sokkal inkább az a fontos, hogy némi okkult műveltség birtokában, tudva mindazt a háttérhatalomról, amit eddig fejtegettem nektek, képesek vagyunk-e megérteni, mit is jelenthet mindez a reklámot megrendelő számára. A felhasznált szereplőknek természetesen nem kell tisztában lenniük mindezen dolgok hátteréről, ők csupán eljátsszák, ami a rendező elvárása. Habár Balázs nagyon úgy fest, hogy mögé lát mindennek, mivel saját bevallása szerint ő egy spirituális társaság tagja, melyben különböző beavatási szinteket lehet elérni. A vele készült interjút is megosztom veletek, mely a szóban forgó reklám előtt készült. Ha azt gondoljátok ez egy egyedi elszigetelt eset, mely akár a véletlennek is betudható, maradjatok a továbbiakban is velem, be fogom nektek bizonyítani, hogy egyáltalán nem az. Aki lelkes, és szeretne magától is ráébredni bizonyos összefüggésekre, azoknak ajánlom a következő klipeket, melyeknél a szövegek értelmezése is kulcsfontosságú: Rihanna: Umbrella, Ke$ha: Die Young, Lady Gaga: Born This Way. Meg fogjátok hamar érteni, hogy a zeneipar is teljes mértékben felülről irányított. A világsztárokat is futószalagon hozzák elénk és teszik őket világhírűvé, hogy a Kabbala ideológiájához fokozatosan egyre közelebb helyezzék a világ társadalmait.

Továbbá ajánlanám egy volt magas fokú zsidó beavatott - vélhetőleg jelenleg is az - fejtegetését a Moloch-kultusz, az emberáldozatok, a Kabbala, a zsidó elit és a Halloween kapcsolatáról, mely a sátánisták legjelentősebb ünnepe. Ez sajnos angol nyelvű, de ne keseredjen el, aki nem érti meg, hiszen fogok még ezzel a videóval foglalkozni egy későbbi alkalommal.

 

Ajánlott videók

 

Idézetek jegyzéke

 

Felhasznált irodalom

9. Az Új Világrend felemelkedése (2. rész)

2012.08.09. 20:37 Az Új Világrend felemelkedése

Az írás eredeti helye: http://nemadjukfel.blog.hu/

Tartalom

(Ez az 1. rész folytatása, melyet az archívumból tudtok kikeresni jobb oldalt.)

 

 • V. A zsidó elit ókori törekvései

 • VI. A kereszténység

 • VII. A zsidó elit középkori törekvései 

 

V. A zsidó elit ókori törekvései

 

Az ókorban a zsidó arisztokrácia meghatározta a Földközi-tenger és a Közel-Kelet kereskedelmét, pénzügyeit. Már ekkor ráébredtek arra, hogy ők viszik a híreket különböző egymástól távol eső területek népei közt. Láthatjuk napjainkban is, hogy aki az információ világát uralja, az a nemzeteket is uralja. Ők nem csak árucikkekkel, de információval is kereskedtek. Már ekkor tudták, hogy mekkora fegyver más népek félrevezetése. A zsidó elit szellemi programja lefektetése után több jelentős ókori civilizáció államhatalmát kezdte ki. Ennek módja mindig a következőképpen zajlott: bevándorlás egy adott ország területére, a pénzrendszer megszállása, anyagi vagyon felhalmozása, majd az államhatalomba való beszivárgás, végül kísérlet az átalakítására.

Az egyiptomi hieroglifák mesélik el, hogy ez a népcsoport, akit kezdetben befogadtak, sajátos törvényeik folytán, hogy képeztek államot az államban, hogy rontották meg egész Egyiptom műveltségét, gazdasági-, politikai- és pénzügyi-életét Exodus A zsidó nép kivonulása Egyiptomból.jpgolyannyira, hogy egész városok kerültek a zsidó elit irányítása alá. Megtudhatjuk Tutanhamon sírjából előkerült írásos emlékekből, hogy milyen módon végezték az egyiptomi nép ellen átkos munkájukat az uralom megszerzése érdekében 400 éven keresztül. Az akkori Fáraó - történészek nem egyeznek meg abban, hogy ez ki lehetett pontosan - végső elkeseredésében országát és népét meg akarván menteni ettől a kiszipolyozástól, elrendelte a zsidók kiirtását. Erről a zsidó elit összeköttetései révén időben értesült, így magukat és népüket kimenekítették az országból rengeteg vagyontárgyat felhalmozva. A Fáraó a zsidókat üldözve valami módon halálát lelte a Vörös-tengeren való átkeléskor, ami feltételezhető, hogy az árapályjelenséggel volt kapcsolatos, és a zsidó nép megmenekült Egyiptomból.

A 4. bejegyzésemben ismertetett ókori pénzváltók zöme zsidó származású volt. Ők nagy befolyásra tettek szert a Földközi-tenger térségében, így az ókori Rómában is, és jelentősen hozzájárultak annak végső bukásához. A birodalom utolsó időszakában a szenátust a korrupció, az eladósodottság és az erkölcsi züllés jellemezte. Marcus Tullius Cicero, a Kr.e. 1. században élt római államférfi és író védőbeszédet tartott Flaccus védelmében - aki egy római tiszt volt, és zsidó aranyszállítást akadályozott meg a zsidók akkori főhadiszállására Jeruzsálembe - így beszélt: „Tudod, hogy a (zsidók) társaságai számos tagból állnak, hogy milyen összetartóak, és milyen súlyuk van a népgyűlésekben. Halkan fogok beszélni, hogy csak a bírók hallják, amit mondani fogok. Azokhoz, akik nem örülnének felidegesíteni azokat az embereket, akik ellenem és minden jeles ember ellen vannak.” /2/ Cicero, aki már ekkor volt valaki, a zsidó elit befolyásáról beszélt, és még neki is meg kellett gondolnia, hogy mit mond előttük. Az ókori rómaiak pusztították el Jeruzsálemet, aminek oka egy zsidó szabadságharc kibontakozása, és a katonák óriási méretűre duzzadt váltótartozása volt a zsidó kereskedők felé. Így vette kezdetét Kr.u. 70-ben a zsidó nép legjelentősebb diaszpórája, végleges szétszóródása az egész világon.

 

VI. A kereszténység

 

Jézus 2000 évvel ezelőtti színre lépése volt az egyik legjelentősebb csapás, amit a zsidó elit valaha is átélt. Jézust úgy fogom szemlélni a rendelkezésre álló források alapján azért, hogy egy objektívabb irányból közelíthessem meg a kereszténységet, mint egy kiemelkedő képességekkel rendelkező zsidó embert, aki egy újfajta gondolkodást hozott el az ő népének. Így a köré felépített legendák helyett képesek lehetünk mögé látni a tevékenységének okaiba. Ez talán sérthet egyes mélyen hívő keresztény embereket, azonban megértésüket kérem az igazság feltárásának az érdekében. Kérem tőlük, hogy fogadják el az én látásmódomat ez ügyben, úgy ahogy én is tiszteletben tartom az övéket.

A kereszténység teljesen más világnézeti alapokon nyugszik a judaizmushoz képest. Az egyik célja a felsőbbrendűség hangoztatása, mások leigázása, majd szolgasorsba való taszítása, a másiké egyetemes emberi erkölcsök, szeretet és megbocsátás hirdetése. Az egyik minden más nép megvetésére és gyűlöletére épít, a másik minden nép szeretetére és tiszteletére. A keresztények és a zsidók istenképe teljes lényegében különbözik egymástól, így egy hatalmas kibékíthetetlen világnézeti szakadék tátong közöttük.

A keresztény filozófia fokozatosan alakult ki ebben a térségben, melynek Jézus is követőjévé vált, így válva ennek a világvallásnak a legjelentősebb tanítójává. Rendkívüli szellemi képességeinek hála már gyerekként eszmecseréket folytatott a bölcsekkel, a zsidó vallás funkciójáról. Idővel ráébredt arra, hogy a zsidó vezetők eszközül használják saját népüket, hogy Jézus_1.jpgmás nemzetek kárára minél nagyobb hatalomra tegyenek szert. Felnőttkorára nagyon pontosan átlátta ennek veszedelmét a zsidó népre és az egész világra nézve. Ekkor már tudta, hogy „Isten kiválasztott népét” több civilizáció üldözi, és megpróbálta megsemmisíteni. Ő lelki indíttatásból a bölcsek törekvéseinek eszközévé nem szeretett volna válni, és egy kiutat keresett mindebből. Jézus és tanítványai szellemi háborúba kezdtek a zsidó elit ellen, a zsidó nép és az egész emberiség megváltásának az érdekében. El akarták vágni az elitet a hatalmuk egyik legfontosabb forrásától: a teljes körű valláskontroll alatt tartott népüktől. Nyilvánvaló céljukká az vált, hogy egy teljes lelki és szellemi átalakulás keretében feloldják az eredeti zsidó filozófiát a kereszténység eszméjében, és mindez elvezethesse az emberiséget egy jobb és boldogabb emberi civilizáció megalkotásának lehetőségéhez. Térítéseiknek köszönhetően a keresztény eszme rohamosan terjedt az egyszerű nép körében.

A zsidóság ez idő tájt a Római Birodalom elnyomatásától szenvedett, és messiásvárási lázban égett, aki megszabadítja őket a rabságból, és elhozza a beígért messiási királyságot. Jézus így szellemi háborújában jól beleilleszkedett a zsidók megváltójának szerepébe is, így könnyebben áttéríthette a híveket a keresztény vallásra. Ő így vélekedett a bölcsekről: „A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja. Mégis, bár az igazságot hirdetem, nekem nem hisztek. Ki vádolhat bűnnel közületek? Ha meg az igazságot hirdetem, miért nem hisztek nekem? Aki az Istentől való, meghallja az Isten szavát. Ti azért nem halljátok meg, mert nem vagytok az Istentől valók.” /3/ A zsidó vezetők látva tanításainak térhódítását, rettentő módon megrettentek, hiszen ez mindenkori hatalmi céljaikat egyetlen kardcsapás nélkül végleg felszámolhatta volna. Emiatt csellel a felhergelt tömeg segítségével megfeszíttették, azonban a kereszténység rohamos térhódítását már megállítani, óriási szerencsétlenségükre, nem tudták. Ha Krisztus és tanítványai ideológiai háborúja sikerrel járt volna, és a zsidó elit, ezáltal a zsidó nép gondolkodását meg tudták volna változtatni, akkor ma az egyetemleges zsidóság az egyik legbecsületesebb és legnagyobb tiszteletnek örvendő népe volna a Földnek.

Ez másként alakult, így Jézus megfeszíttetését követő évszázadokban a bölcsek lefektették a kereszténységgel való szembenállásuk világnézeti alapjait. A judaizmus a keresztényeket mélyen megveti, és mindenkori ideológiai ellenfelének tekinti. Jézust csalóként, álmessiásként és kitagadottként tartják számon. Mivel oly óriási máig vérző sebet ejtett a keresztény filozófia a zsidó valláson, ezért híveik abban a kegyelemben sem részesülhetnek, hogy életben maradjanak a zsidó elit eljövő Birodalmában. Jézust és a keresztényeket számtalan helyen gyalázzák a zsidó iratok:

„Egy bizonyos eretnek (korai zsidó keresztény) azt kérdezte Hanina Rabbitól: Hallottad hány éves volt Bálám (Jézus)? Ő erre azt válaszolta: Nincs tulajdonképpen megállapítva, de amióta írva van, hogy véreskezű és csaló emberek nem élhetik le napjaik felét sem, ebből következik, hogy ő harminchárom vagy harmincnégy éves volt.” /4/

„Onkelos, Kolonikos fia, Titus unokaöccse volt. Ő át akart térni a zsidó hitre… Ezután elment és megidézte Izrael bűnöseit (Jézust és tanítványait) varázslat segítségével. Megkérdezte tőlük: kinek van jó hírneve a másvilágon? Izraelnek – válaszolták. Mi a helyzet a hozzájuk való csatlakozással- kérdezte? Keresd jó létüket, és ne bántsd őket. Aki hozzájuk nyúl az olyan, mintha a szemgolyójához nyúlna – felelték. Mi a büntetésetek? – érdeklődött. Tűzforró ürülék, amióta egy Mester megmondta: Bárki, aki kigúnyolja a bölcsek szavait, azt tűzforró ürülékkel büntetik.” /5/

„Mindezen forrásoknak a célja, hogy kicsinyítsék Jézus személyét, házasságon kívüli születést, mágiát és szégyenteljes halált tulajdonítva neki.” /6/

A zsidó származású kémia professzor, liberális politikai gondolkodó Israel Shahak a „Zsidó történelem, zsidó vallás” című munkájában így fejtegeti a zsidó vallás kereszténységhez való viszonyát: „A judaizmust nagyon mély gyűlölet tölti be a kereszténységgel szemben anélkül, hogy ismerné az utóbbit. Ez a gyűlölet erősebb lett a keresztények által elkövetett zsidóüldözések hatására, de messzemenően független attól. Abból az időből származik, amikor a hatalommal nem rendelkező keresztényeket üldözték (nem utolsósorban a zsidók), és ezt azok a zsidók is osztják, akiket keresztények nem üldöztek, sőt, támogatták őket... A Talmud szerint egy rendes rabbinikus törvényszék ítélte el Jézust bálványimádás miatt, mert a többi zsidókat arra buzdította, hogy a rabbik tekintélyét vessék meg. Minden zsidó forrás, amely kivégzéséről szól, örömmel veszi át a felelősséget amiatt. A talmudi jelentés meg sem említi a rómaiakat... Maga a Jézus név is a zsidók számára minden gyűlöletes jelképe volt és ma is az. Hasonlóan mély az evangéliumok megvetése. A modern izraeli iskolákban sem lehet rájuk hivatkozni (nem is beszélve tanításukról). Másodszor a rabbinikai tanítás a kereszténységet teológiai, és ezzel tudatlanságon alapuló okokból mint bálványimádást fogja föl, éspedig a keresztény tantételek túl durva értelmezése által Krisztus emberré válásáról és a Szentháromságról. Minden keresztény jelképet és képi ábrázolást bálványoknak tekintenek - még azok a zsidók is, akik szó szerint köveket, irástekercseket vagy szent emberek személyes tárgyait imádják. Ehhez képest viszonylag enyhén bírálják meg az iszlámot. A Mohamednek adott név, őrült (mesugga) nem volt olyan sértő, mint amilyennek ma tűnik és minden esetre elhomályosodik a Jézusnak szánt szidalmak mellett. A Koránt sem akarják elégetni, mint az Újtestamentumot.” /7/

A keresztény Megváltó halálát követően a tanítványok úgy döntöttek, megpróbálják megtéríteni a környező népeket. A zsidó elit erre reagálásképpen evangéliumi iratokat hamisított, és terjesztett. Ez a világerő napjainkban is így gondolkodik, és már az ókorban is így gondolkodott, hogy ha valamit megállítani már nem lehet, álljon az élére, másítsa el eredeti célját, és A kereszténység.jpgvégül használja arra, hogy jól beleilleszkedjen az ő terveikbe is. A keresztény ideológia terjedését, elsősorban úgy próbálták, és próbálják napjainkban is megállítani, hogy a keresztény vallást folytatólagosan eredeztetik a zsidó vallásból. Mintegy megpróbálják elemészteni a saját vallásukkal, annak érdekében, hogy senki se értse a kereszténység eredeti funkcióját, létrejöttének miértjét és Jézus megfeszítésének valódi okait. Emiatt van az, hogy a jelenkorunkban használatos Bibliának az Újszövetségi részének eredetében sem lehetünk biztosak. A katolikus egyház megalakulásakor egyszerűen beemelt a rengeteg közkézen forgó evangélium és igehirdetés közül a saját szájízüknek megfelelően néhányat, amiket a tanítványoknak tulajdonítottak, a többit pedig eretneknek nyilvánították. Feltételezem, hogy a katolikus egyház nem volt mindezzel teljesen tisztában a megalakulásakor. A katolicizmus távol áll az eredeti őskereszténységhez képest is. Pontosan ezért van az, hogyha ezt a kérdéskört szeretnénk tanulmányozni, nem csak azokat az iratokat kell megismerni, amik napjainkban közkézen forognak, hanem azokat is, amik nem. Számos őskeresztényírás került már elő azóta, melyek nincsenek párhuzamban a jelenlegiekkel.

A zsidó elit a katolikus egyházat létrejöttétől fogva mindvégig az ellenségének tekintette, ugyanis ez egy olyan valláshatalmi csoportosulás volt, ami a kereszténység terjesztése mellett jelentős anyagi és lelki befolyása tett szert a hívek felett a középkor világában. Számukra mindkettő szemet szúrt. Ha valaki egy Új Világrendet épít, értelemszerű, hogy a régi világrendet kell előbb felszámolnia. Így kezdődött meg a zsidó elit harca a katolicizmus ellen, már a középkor folyamán. A legjobb módszernek az bizonyult, ha megpróbálják megosztani a híveket és akár egymásnak fordítani őket. Ez a jó öreg „oszd meg és uralkodj” elv, mely jelenleg is atomizált állapotban tartja a világ társadalmait. Rengeteg új gyülekezetet hoztak létre a katolicizmus gyengítésének céljából a középkorban, melyek nem hozták meg a remélt eredményt, ugyanis az egyház könyörtelenül üldözte ezeket. A legjelentősebb áttörést a reformáció hozta el számukra, még később pedig a modern keresztény gyülekezetek. A modern keresztény gyülekezetek napjainkban is teljes mértékben az árnyékhatalom tömegmanipulátorainak irányítása alatt állnak, akár csak egyéb új keletű nem keresztény egyházak is, egy bizonyos átfogó cél érdekében. Erről részletesebben később írok. 

 

VII. A zsidó elit középkori törekvései 

 

Jeruzsálem ókori pusztulásánál és később a Római Birodalom bukásánál fogva szétszóródott zsidó nép és arisztokrácia jelentős számban képviseltette magát a középkori Európában is. Az elit különféle titkos társaságokba tömörült, hogy érdekeiket közösen tudják érvényesíteni az idegen kultúrákban. Társaságaik hálózatot alkotva kapcsolatot tartottak egymással országhatártól függetlenül. Hogyan definiálhatjuk a napjainkban egyre gyakrabban emlegetett „titkos társaságokat”? „Titkos társaságnak nevezünk minden olyan szervezetet, amely a következők közül legalább egy tulajdonsággal rendelkezik: titkos tagság, titkos szervezeti felépítés, titkos szabályzat, titkos tanítás, titkos csoportosulás, titkos tevékenység. Alapvetően három kategóriája különíthető el: Vallási társaságok (szekták, titkos egyházak, titkos közösségek), politikai társaságok, bűnöző szervezetek… A kategóriák szabadon keveredhetnek egymással, de legalább egy mindig megtalálható.” /8/ Könnyen megérthető, hogy a titkos társaságok története egyidős az emberiséggel, ugyanis mindig is jellemző volt bizonyos személyekre, hogy szövetségre lépve egymással rejtett módon érjék el közös céljaikat. Nem csak a zsidó elitnek voltak bizalmas társaságaik már az ókortól kezdve, hanem más népeknek is. Ezek tevékenységei nem minden esetben voltak ártó szándékúak, így nem lehet általánosan elmondani minden titkos szervezetről, hogy pusztító tevékenységet folytattak.

A zsidó arisztokrácia rendszeres időközönként találkozott ezeken a rejtett összejöveteleken, hogy kijelöljék öntudatlan népük számára az irányt. Ezeken a találkozón a világuralmi törekvéseik lépcsőfokait is lefektették a politikai eseményekkel párhuzamban újra és újra. Dinasztiáikat úgy kell elképzelni, mint bármilyen más nemzet uralkodócsaládjait, akik több száz vagy ezer évre előre határozták meg az utat leszármazottaik számára. A követendő irányvonalak apáról fiúra szálltak, így lassan haladva fokozatosan érték el célkitűzéseiket. A zsidó elit rendkívül alkalmazkodó volt, és igen gyakran családnevet váltott, hogy látszólag beolvadjon a befogadó népbe. Gyakorta keresztelkedtek ki, hogy kifelé kereszténynek mutassák magukat, ezzel elkerülve a zsidóüldözéseket is. A talmudi törvényeket megszegve időnként beházasodtak nemesi családokba, ha úgy érezték ezzel hatalmukat megnövelhetik. Társulásaik vallási, politikai és igen gyakran a fennálló törvényekhez képest bűnözői tevékenységeket is folytattak. Tudták jól, hogy a tudás hatalom, az eltitkolt tudás pedig még annál is nagyobb. Kezdetektől fogva óriási tudásszomjjal rendelkeztek a Mindenség működésének megértésével kapcsolatban. Mivel ők az óvilág egyik népe, így ismereteik, és tájékozottságuk is messze lekörözi más fiatalabb népek műveltségét. Mindenkit biztosíthatok a felől, hogy jelenleg ők azok, akik a legmélyebb szintű tényleges ismeretekkel rendelkeznek az egész világtörténelmet illetően.

Összefoglalómban csak körvonalazni tudom a legismertebb titkos társaságaikat és azok ténykedéseit. Ezek később fognak részletesebb kifejtésre kerülni. Egyelőre csak azt szeretném, hogy egy átfogóbb képet kapjatok azokról a folyamatokról, amik elvezettek bennünket a jelenkori állapotokhoz. Az egyik legjelentősebb középkori társaságuk a Templomos Lovagrend volt.

A Templomos Lovagrend az I. keresztes hadjárat idején jött létre 1118-ban a Szentföldön. Kilenc lovag hozta létre Hugues de Payens vezetésével, akik „Krisztus szegény lovagjainak” nevezték magukat. Ez a szervezet jó politikai érzékkel kifelé a kereszténység látszatát mutatta, befelé azonban a kereszténység és a katolikus egyház elleni nagyon mély gyűlölet hatotta át irányítóikat.  Nem minden templomos lovag volt zsidó származású, leginkább csak a felső vezetők. Egyszerűen, mint napjaink piramis játékaiban, maguk alá szerveztek olyan embereket, akik teljesen fogalmatlanok voltak a szervezet valós A Templomos Lovagrend_1.jpgműködésével kapcsolatban, és azt csinálták, amit a vezetés parancsolt. A rend fénykorában több ezer tagot számlált. A belépőknek szegénységi és szüzességi fogadalmat kellett tennie. A lovagokat II. Balduin jeruzsálemi király vette szárnyai alá, aki a rómaiak által egykor lerombolt Salamon-templom egyik szárnyát adományozta nekik lakhelyül. Innen a nevük: Templomos lovagok. Fedő történetük szerint a szentföldi zarándokutak biztonságát voltak hivatottak felügyelni. A valóság az, hogy nem sokkal érkezésük után kincsvadászatba kezdtek a templom romjai alatt, hogy megszerezzenek bizonyos ereklyéket és kéziratokat, melyek a judaizmus titkos esszenciáit alkották. Egyesek szerint a Frigyláda után is kutattak, mivel a templom volt annak egykori őrzési helye. Rengeteg elképzelés született már azzal kapcsolatban, mi is a Frigyláda, és mi volt benne. Ezt majd később fejtegetni fogom, de egyelőre, amit fontos tudni róla: bármi is volt az, a zsidó elit hatalmas szakrális jelentőséget tulajdonított neki. Még a világuralmat sem tudták e nélkül elképzelni. Annyi bizonyos, hogy valamire rábukkantak. Miután ennek híre ment egyik legfőbb támogatójuk Hugo de Champagne gróf, akinek udvarában talmudista, kabbalista és ezoterikus iskola működött, azonnal a Szentföldre sietett, és minden világi vagyonát hátrahagyva csatlakozott a rendhez.

Ezt követően a templomosok karrierje mérhetetlen módon felfele ívelt, és megkezdődött a két évszázadig tartó sikertörténetük. 1139-ben II. Ince pápa Omne Datum Optimum nevű bullájában hivatalosan is elismerte a szervezetet. Adómentességet kaptak, ők maguk pedig tizedszedési jogot. Csakis a mindenkori pápa felé tartoztak elszámolási kötelezettséggel. 1150-es évektől kezdve mérhetetlen mennyiségben kezdett ömleni hozzájuk a pénz. Főúri végrendeletekben őket jelölték meg kizárólagos örökösként, kastélyokat, földeket hagyományoztak rájuk Európa szerte. Igaz a tagok szegénységi fogadalmat tettek, de a rend maga rendelkezhetett pénzel, így hatalmas vagyonokat kezdtek felhalmozni. Ezekből rendházakat hoztak létre kontinens szerte, melyek hálózatot alkottak egymással. Számos építészeti emlék őrzi mai napig is a hírüket. Ritka kivételként engedélyezett volt számukra a kamatszedés is, mely további hatalmas vagyonok Salamon temploma_1.jpgfelhalmozódását segítette elő. Fokozatosan átvették a pénzügyi ellenőrzést Európa felett, dominálva minden gazdasági szektort, de különösképpen a hitelezési tevékenységet. Az ókori pénzváltók mintájára váltókat, csekkeket bocsátottak ki, és feltalálták a gyors készpénz átutalási modellt is. Hatalmuk és befolyásuk nőttön-nőtt, az 1300-as évek elejére pedig már főnemesek, uralkodók és más befolyásos személyek tucatjai voltak teljesen eladósodva feléjük. Sikertörténetüknek a későbbi keresztes hadjáratok sikertelensége, a nekik nyakig eladósodott IV. (Szép Fülöp) francia király és V. Kelemen pápa vetett véget. A Templomos Lovagrendet mindenhol felszámolták, földjeiket elkobzásra ítélték, és tagjaikat üldözni kezdték. Az élve elfogott vezetőket, a rend 23. nagymesterével Jacques de Molay-al az élen egyházi büntetőeljárásnak vetették alá. A vádak között szerepelt: istentagadás, bálványimádás, ördögimádás stb. A vádlottak kínzások hatására beismerték a vádpontokat, és kivégezték őket. A rendet hivatalosan 1314-ben oszlatták fel. Számos tag menekült meg a kivégzések elől, így felhalmozott vagyonaik velük együtt örökre eltűntek. Ezt követően a zsidó elit hatalmi törekvései jó időre háttérbe szorultak. Ráébredtek arra, hogy nem elég csupán a pénzrendszert dominálniuk, hiszen az uralkodók bármikor megsemmisíthetik őket, ha fennhatóságukat fenyegetve érzik. Más megoldást kellett az uralom átvételére kieszelniük, illetve más nevű szervezetbe kellett tömörüljenek. Erről majd a következő részben.

Szeretnék ajánlani nektek 1 dokumentumfilmet, ami a zsidó vallással és elitjük befolyásával foglalkozik. Továbbá egy rövidebb kis videót, aminek nem tudom egyelőre lesz-e folytatása, mert a készítőjének profilját törölte a youtube. Nem fogok túl gyorsan haladni a későbbiekben sem a naplómban, mert mint láthatjátok egy olyan több ezer éves történelmi folyamat ismertetéséről van itt szó, ami mérhetetlen mennyiségű emberi tudást foglal magában, így rengeteg utána nézést igényel. További kellemes nyarat mindenkinek, és ne feledjétek, ha bizonyos összefüggések felismerése után a gyűlölet fog benneteket elvakítani, nem lesztek különbek azoknál, akik felettetek gyakorolják a hatalmat!

 

Ajánlott videók

 

Idézetek jegyzéke 

8. Az Új Világrend felemelkedése (1. rész)

2012.08.09. 19:55 Az Új Világrend felemelkedése

Az írás eredeti helye: http://nemadjukfel.blog.hu/ 

Tartalom

 

 • I. Előszó

 • II. Világuralmi törekvések

 • III. A zsidó vallás

 • IV. A zsidóellenesség okai

 

I. Előszó

 

Bízom benne, hogy mindannyiótoknak sikerült eljutni idáig a bejegyzéseimben, melyeknek hatására ébredező állapotba kerültetek. Mire eljutottatok erre a pontra, remélhetőleg megtörtént bennetek a felismerés, hogy a legtöbb dolog, amit megismerhettetek az oktatásból, a médiából és a politikából, az egy olyan aprólékosan kidolgozott hazugságnak a része, mellyel eltakarják a szemetek elől az igazságot. Az igazságot, hogy az államok felett létezik egy olyan szervezett magánhatalom, ami napjainkra kontroll alatt tartja a pénzrendszert, ezáltal a világgazdaságot, a médiarendszert, ezáltal az emberek elméjét, a Föld kormányait, ezáltal a jogi és végrehajtói hatalmat, az országok oktatásrendszereit, ezáltal minden nemzetközösség szellemi fejlődésének az irányát. Mindezen tényezők felhasználásával képes a háttérhatalom bolygónk csaknem teljes lakosságát öntudatlan kamatrabszolgaként tartani, reményeik szerint az idők végezetéig. A modernkori kamatrabszolgaság a rabszolgaság egy új formája, ahol az egyén szabadnak hiszi magát, és egyáltalán nem érti a körülötte zajló folyamatok valódi hátterét. Éppen emiatt ez a világ valaha volt legveszélyesebb függési viszonya úr és szolga között, ugyanis a felszabadulás egyetlen módja az egyén tudatának magasabb szintre való emelése. Csak így tudja a kizsákmányolt ember megérteni ennek a szuperstruktúrának a működését, és válhat képessé az ezzel való szembeszállásra. Ennek a szervezett magánhatalomnak nem titkolt célja bolygónk erőforrásainak kizárólagos ellenőrzése, az országhatárok felszámolása, a népek nemzettudatának és függetlenségének megsemmisítése, a világvallások elpusztítása, egy közös világbank, egy közös világbíróság, egy közös világkormány és egy közös vezérlő ideológia megteremtése. Egy olyan világbirodalom létrehozása, melyben a világ népei soha nem látott öntudatlanságba és zsarnokságba lesznek taszítva.

A globalizáció urait az emberiség egyik legősibb vágya hajtja: a világuralom tényleges megszerzése. Ez a vágy volt mindig is a történelem és a politika mozgatórugója, amióta csak ember él a Földön. Ennek megfelelően születtek világbirodalmak hosszú évszázadok során, és omlottak össze, ahogy elérkezett pusztulásuknak a szükségszerű órája. Ez a késztetés az egyedfejlődés folyamán maradt fajunkra, hiszen nem szabad elfelejteni, az emberiség is az állatvilág szerves része. Ránk is jellemzőek ugyanazok a viselkedés minták, mint amik más állatfajokat az egymással való örökös harcra ösztönöznek a túlélés érdekében. Bolygónk népei és emberrasszai természetes vetélytársat láttak és látnak mind a mai napig egymásban. A legkülönfélébb népek csak úgy tudták érvényesíteni érdekeiket, ha a többiekkel szemben jobbnak bizonyultak, és kiharcolták azt a területet maguknak, ahol biztonságban élhettek, és gyarapodhattak saját törvényeik szerint. Azoknak a népek, amelyeknek ez nem sikerült, pusztulásnak indultak, beolvadtak, majd végleg eltűntek a világtörténelem színpadáról.

Mielőtt közvetlenül ítélnénk el a globalistákat ebben a törekvésükben, meg kell értenünk, ők csak annyira bűnösek jelenkorunkban, mint amennyire bármilyen más nép vezetőrétege bűnös volt a múltban, akik ugyanezt a célt próbálták megvalósítani. Mondhatnám úgy is, hogy nem ők voltak az egyetlenek. Azt is nagyon fontos észbe vésni, hogy mindazért, ami velünk történik, mi saját magunk vagyunk a felelősök, ugyanis hagytuk nekik a múltban, hagyjuk a jelenben, és ha nem akarunk öntudatra ébredni, hagyni fogjuk a jövőben is. Ismerjük fel, hogy ez a világhatalom sohasem tudta volna mindezt véghezvinni, ha nem birkaként óbégatnánk, ahogy a vágóhídra terelnek bennünket.

Napjaink globális világbirodalma egy átlagember számára első ránézésre nem látható, azonban alaposabb szemügyre vétel után egyértelműen kirajzolódik. Ezt a szuperstruktúrát a globális pénzrendszer, uniók, kereskedelmi szerződések, katonai szövetségek és egy közös kollaboráns politikai réteg tartja egységben. Ez a hatalom is fokozatosan terjeszkedett az elmúlt évszázadok során, és az államok felett álló uralkodó rétege lépésről-lépésre haladva hajtotta végre dinasztikus törekvéseit. Az elit uralmának megszületése megközelítőleg 300 évvel ezelőttre tehető, próbálkozásaik és gyökerük azonban több ezer évesek. A Föld országai egyenként estek áldozatul alattomos hódításuknak, így a 21. század elejére a Birodalom kiterjedése és befolyása a csúcspontjához közelít.

Kik lehetnek ők? Ha csaknem minden manipuláció, ami napjainkra körül vesz bennünket, hogy deríthetnénk ki az igazságot? Ezen kérdések megválaszolása kulcskérdés, hisz ha nem tudjuk beazonosítani az ellenséget, annak természetét és azokat az eszközöket, amikkel ezt a háborút vívja ellenünk, lényegében már veszítettünk is. Ez a háttérhatalom nagyon nagy hangsúlyt fektet a felelősök kilétének elfedésére. Ennek érdekében az elmúlt évtizedekben rengeteg előadót fizet, és filmet készít, melyek bejárják a világhálót, azon emberek számára, akik kritikusan gondolkodva keresik az igazságot. A jelenlegi vezetőréteg pontosan úgy viselkedik, mint bármilyen más valaha létezett birodalom uralkodórétege: tudatosan A globális elit A Föld urai_1.jpggyártja maga körül a mítoszokat és legendákat a hatalom megtartásának az érdekében. Ennek köszönhető a globális elit földönkívüliekkel való azonosítása, vagy olyan nemzetközi pénzügyi csoportosulásként való bemutatása, mely népi hovatartozástól függetlenül működik együtt egymással. További klasszikus propaganda módszernek mondható, amikor a háttérhatalom összetételét olyan népekkel azonosítják – gondolok itt a kazárokra – mely állításokat történelmi forrásokkal nem lehet alátámasztani. Ezek a módszerek nagyszerűen alkalmasak arra, hogy nevetségessé tegyék azokat a történészeket, kutatókat, írókat, akik tényekre alapozzák az állításaikat, és kiválóak arra is, hogy elijesszék az ébredező embereket ezektől az összefüggésektől. Ennek a propaganda technikának a lényegét pár bejegyzés múlva fogom mindenki számára jól érthető módon ismertetni. Engem a tények érdekelnek, és az azok közti összefüggések megértése. Ez az egyetlen módszer, amivel forrásokra támaszkodva össze lehet vetni a hivatalos történetírást az alternatív történetírással, és magunk dönthetjük el, mi is állhat közelebb a valósághoz. Nem csak az egyes történetírások állításait kell szemügyre venni, hanem a források hitelességét is.

Ez az összefoglaló, amit közreadok az Új Világrend felemelkedéséről, a lehető legegyszerűbb módon vezeti végig azt a történelmi folyamatot, ami elvezetett ennek a világbirodalomnak a megszületéséhez és a jelenkori állapotokhoz. Ennek mindenegyes részletével rengeteg tanulmány foglalkozik, melyek hiteles forrásokra támaszkodnak. Jó pár pontját a hivatalos történetírásnak is meg kell említenie, hisz a tényfeltárások miatt nyomás nehezedik a hatalomra. Védekezésképpen ezt a témát minden esetben propaganda köntösbe öltöztetik a fősodrású médiában, a filmek és regények világában. Elsősorban a legendák közé próbálják beleerőszakolni, hisz ha az ember valamit egyszer is beletesz az elméjében a mesekategóriába, azt onnan már nagyon nehezen fogja átemelni a valóságkategóriájába, ha később ismét hall róla olyan embertől, aki elkeseredetten szeretné őt felvilágosítani.

Biztosíthatok mindenkit, hogy ez a létező legkényesebb téma, amiről egy kutató, újságíró írhat jelenkorunkban. Nem csak a legkényesebb, hanem a legösszetettebb is, ugyanis egyszerű válaszokkal egyszerűen kimondhatatlan az a jelenség, ami a világunkra nehezedve gyakorolja a tényleges hatalmat. Pontosan emiatt kell teljes megvilágításában megértenünk, tanulmányoznunk és végül következtetéseket levonnunk. Napjaink sajátos módon értelmezett „szólásszabadságában” fejek hullnak porba, ha valaki megkísérel kimondani bizonyos dolgokat. Mindenki, aki e téma közelébe merészkedik, a legmélyebben tudatában van annak, hogy az életével játszik. Véleményünket azonban vállalni kell bármi áron, különben ránk és utódainkra is nagyon keserves szolgasors fog várni. Az, aki tényleges betekintést nyert ennek a szuperstruktúrának a működési mechanizmusába és céljaiba, rájön, hogy valójában nincs mit veszítenie. Ez ad a mi oldalunknak erőt és bátorságot, reményt és harci kedvet. Ez rettegéssel és irigységgel tölti el az árnyékkormányt, ugyanis ők velünk ellentétben nagyon sok mindent veszíthetnek. Ezért vállalok most én is áldozatot közvetlenül nemzetünkért és közvetve az egész emberiségért, megannyi kutatóval együtt világszerte, annak érdekében, hogy eljuthassanak hozzátok ezek az információk. Nemzetünk a tényleges nemzethalál utolsó pillanata előtt áll, mely ennek a világerőnek kiemelt programja közé tartozik, elsősorban hazánk természeti erőforrásainak megszerzésének az érdekében. Mi nem önként választottuk ezt a háborút, mi már beleszülettünk egy olyan több évszázada az emberiség és nemzetünk ellen zajló pusztító hadjáratba, melynek egyik végcélja: a teljes megsemmisítésünk. Ennek vélhetően nem csak materialista okai vannak, hanem szakrálisak is.

Ez és a következő négy összefoglaló fogja a gerincét képezni a naplómnak, hiszen a későbbiekben minden elemüket sokkal részletesebben fogom kifejteni, hogy megérthessük a múltat, a jelent és a várható jövőnket. Véssük észbe örökre: a jelent képtelenség megérteni a múlt megismerése nélkül! Éppen ezért vették el tőlünk ezt az ismeretet, mert így olyan jövőt írhatnak nekünk, amilyet csak akarnak. Képzeljük csak bele magunkat egy olyan helyzetbe, amikor reggeli ébredés után teljes amnéziában találjuk magunkat, amikor is nem tudjuk, mit csináltunk tegnap, kik vagyunk, és ami a legfontosabb: hová tartunk? Ez egy emberi szervezetben teljes bénultságot eredményez, melynek hatására nem ismeri a saját céljait, és nem tud szembeszállni a rá leselkedő veszélyekkel. Napjainkban nem csak az egyén, nemzetünk, hanem a teljes emberiség van mesterséges módon belekényszerítve ebbe a bénult állapotba. A múlt folyamatai meghatározzák jelenünket, a múlt és jelen pedig együttesen fognak elvezetni a jövőnkhöz. A legkevesebb, amit megtehetünk a túlélés érdekében, ha képezzük önmagunkat, és a megszerzett tudásunkat halált megvető bátorsággal megosztjuk családunkkal, barátainkkal, ismerőseinkkel, nemzetünkkel és akár az egész emberiséggel mindannyiunk szebb életének a reményében. 

 

II. Világuralmi törekvések

 

Az emberi írott történelem – mint már említettem - nagyjából semmi másról nem szól, mint világuralmi törekvésekről a legkülönbözőbb népektől a világon. Egyes népek egyáltalán nem vágytak erre, vagy csak kevésbé, míg más népek testestől, lelkestől ennek szentelték az életüket. A világuralmat a legtöbb nép katonai módon képzelte el más népeket megszállva és kifosztva, majd a saját szolgálatukba állítva őket rabszolgaként. A tényleges világuralmat jelentős próbálkozások ellenére egyetlen népnek sem sikerült elérnie sem az ókorban, sem a középkorban, sem az újkorban. Ahhoz, hogy megérthessük a globális elit összetételét és gyökerét, igen messzire kell visszatekintenünk a múltjukban.

Ők az ókori világ egyik kereskedő népének a vezetői, akik már a kezdetekkor is hatalomra törtek. Ez a vezető réteg a zsidó nép uralkodó elitje. Szellemi éles látásuk bizonyítéka az ókori zsidó vezetőknek, hogy ráébredtek arra, nem csak fegyveres úton lehet leigázni más országokat, hanem szellemi módon is, megszállva adott országok gazdaságát, pénzrendszerét, jogrendszerét, majd államhatalmi rendszerét is. Már itt szeretném határozottan kijelenteni, hogy minden nemzet népét és politikai, vallási vezető elitjét külön kell egymástól választani. Amit az elit akar, nem biztos, hogy tudja a nép, és egyáltalán akarja-e ezt, mely természetesen az elitet soha sem érdekelte. Az elit vezet, a nép öntudatlanul lohol az ő célkitűzéseik után. Azt hiszem, ez mindenkinek ismerős a magyar történelem bizonyos időszakaiból, amikor adott uralkodó családok nem a nemzet, hanem saját érdekeiket helyezték előtérbe. Ezért a törekevésért nem lehet felelőssé tenni egy egész népet! Ha egy adott népen belül található egy maffia szervezet: mint pl. a Cosa Nostra az olaszoknál, azért nem ítélhető el a teljes olasz nemzet! A helyzet az, hogy a zsidó elit nem csak más népeket képes odavetni uralmi céljai elérésének az érdekében, hanem a sajátját is. Az ő megalomániájuknak köszönhető a több évezredes antiszemitizmus és a saját népük többszörös tragédiája. Az egyszerű beavatatlan zsidó nép ugyanannyira öntudatlan áldozata mindennek, mint bármilyen más nemzet.

A legtöbb kutató a zsidó nép beavatott vezető rétegét a következő kifejezésekkel illeti megkülönböztetésül az egyszerű zsidó nép tagjaitól: zsidó elit, zsidó arisztokrata, nemzetközi zsidó, zsidó bölcs, szabadkőműves zsidó, illuminátus zsidó, stb. Ezeket a kifejezéseket én is használni fogom a továbbiakban, így szeretném egyértelműsíteni: amikor ezeket használom, nem a teljes zsidó népről beszélek, hanem annak csupán egy szűk csoportjáról. Épp emiatt teljesen értelmetlen volna A háttérhatalom arca_1.jpgbármilyen hétköznapi zsidó embernek sértve éreznie magát, hiszen nem róla beszélek. Sokkal inkább beszélek egy olyan problémáról, ami az ő szemüket is felnyithatja, és felismerhetik a több ezer éves üldöztetésük valódi okait. Nagyon bízom benne, hogy később zsidó olvasóim is lesznek, és gyűlöletmentesen képesek lesznek mögé látni egy olyan folyamatnak, aminek nem csak mi, de ők is ugyanúgy az áldozatai. A problémánk közös, és az egyetlen módja a megoldásnak csakis és kizárólag az együttes békés rendezés, nem pedig a szembenálló táborok totális megsemmisítése. Erre voltak már ijesztő példák a múltban mind a két szélsőséges oldal részéről, gondolok itt a nemzetiszocializmus üldöztetéseire, illetve a kommunizmuséra. Jól tudják azok, akinek tudniuk kell, hogy egyik „megoldás” sem volt megoldás, hisz a probléma továbbra is fennáll, és tízezer év múlva is fent fog állni, bárhány embert is végez ki bármelyik oldal. Ennek az egyenletnek sokkal másabb megoldásra van szüksége, ugyanis az emberi faj végső és teljes kipusztulásával járhatnak azok a még a globális elit számára is beláthatatlan folyamatok, amik a 21. században kezdődtek meg. Pár bejegyzés múlva bővebben kifejtem meglátásaimat ezzel kapcsolatban egy fejtegetésben.

Szeretném mindenkivel megértetni: a naplóm nem zsidógyűlölet szításának céljából jött létre, ettől határozottan elzárkózom! Eleve nem vezérel gyűlölet senki iránt, még azok iránt sem, akik az árnyékkormány trónján ülnek. Én sokkal inkább látom ezt a globális problémát az egész emberiség válságának, semmint a jelenleg regnáló vezetés puszta önzésének. Valójában a jelenlegi globalista világbirodalmat és a vezetést az emberiség termelte ki önmagából, több ezer év folyamatos háborúskodásainak eredményeként. Ezen háborúskodásoknak a zsidó elit lett a végső győztese, de ülhetne bármelyik nép vezető rétege a világ trónján, ha jobbnak bizonyultak volna náluk. Gyűlölni azért valakiket, mert egy evolucionáris harc győztesei lettek, roppant mód ostobaság, és nem fog elvezetni a probléma megoldásához. Jóllehet, tudom, mindenkiben sok düh halmozódott fel ezzel a témával kapcsolatban, ugyanakkor az embert annak kell megkülönböztetnie az állattól, hogy képessé válik érzelmeinek kontrollálására és racionálisabb megértésére. 

Észrevételeiteket azujvilagrendfelemelkedese@gmail.com címre juttathatjátok el. Nagyon szívesen veszem bármilyen meglátásotokat, ellenvéleményeteket és az esetleges tévedéseimre való rámutatást is. Egy valamire kérlek benneteket: maradjatok gyűlöletmentesek. Nem csak a zsidógyűlölet szítóinak a leveleivel nem fogok törődni, de olyan zsidó származású fundamentalistákéival sem, akik vallási fanatizmustól elvakulva támadják a meglátásaimat. Ezt leszámítva nagyon szívesen várom zsidók és nem zsidók leveleit is. Amit még fontosnak tartok, hogy elmondjam: nem tartozom semmilyen mozgalomhoz, párthoz és szervezethez. Nem vagyok semmilyen vallásfelekezetnek a tagja, ugyanakkor behatóan ismerem a világ vallásait, és tanításaikból merítek, ha úgy érzem, az magasabb szellemi és lelki irányokba emelhet. Legközelebb hozzám a keresztény és a buddhista világszemlélet áll, bár nem vagyok kifejezetten elkötelezve egyik felé sem. Nem vagyok nemzetiszocialista, fasiszta, rasszista, antiszemita, és nem lesz célom a későbbiekben sem semmilyen ilyen jellegű ideológia terjesztése a naplómban. Ezeket a világnézeteket legfeljebb tárgyilagosan fogom bemutatni, amennyiben kapcsolódni fognak bizonyos történelmi időszakokhoz. Ezek nem csak, hogy idegenek Európa hagyományaitól, de paradox módon ugyanabban az ideológiában gyökereznek, ami ellen meghatározzák önmagukat. Ezt kevesen tudják, értik, vagy akarják észrevenni. Engem csupán az Új Világrend hatalmi struktúrájának legmélyebb szintű megértése motivál, és ennek bemutatása hiteles források segítségével. 

 

III. A zsidó vallás

 

Nagyon fontos felismerni, hogy minden vallás a kontroll egy formája adott nép irányítói kezében, hogy a társadalmat a számukra kívánt irányokba terelhessék. Ezek olyan ideológiák, amik a materialista látásmóddal szemben a világ metafizikai értelmezéséből vezették le önmagukat. A múltban az államot érintő vallási kérdések rendkívüli szervezés alatt álltak, csak úgy, mint napjainkban. Félre értés ne essék, nem vagyok vallásellenes. Minden eszmét üdvözlök mindaddig, amíg teremtő erőt képvisel a Földön, és egymás kölcsönös megértésére és elfogadására épít. Mindazon népek elit rétege tiszteletreméltó, akik valaha is egyetemes emberi értékek megteremtése miatt hoztak létre egy adott ideológiát, és helyes irányokba tereltek ezzel egy társadalmat. Az embereknek csupán azt nem szabad soha elfelejteni, hogy a vallás egy nevelő eszköz, mely mindig a szellemi vezetők kezében van. Ha az elit önző érdekek mentén kormányoz, akkor a vallás is ennek megfelelően lesz kidolgozva, ha a közösség érdekében, akkor pedig e szerint. Mivel ez az egész kérdéskör nagyon szorosan kapcsolódik bizonyos vallásokhoz, így nem lesz ritka, hogy ezen iratokból idézni fogok. Vallástörténeti elemzés tárgyát nem képezi az, hogy létezik-e univerzumunknak teremtője, vagy nem. Erről mindenki gondoljon azt, amit gondolni szeretne, és tartsa tiszteletben más ember véleményét. Én személy szerint hiszek abban, hogy az az óriási összetettség, ami a mindenséget működteti és egyensúlyban tartja egymással, nem véletlenszerű, de ezt semmiképp sem fogom ezzel a témával összemosni.

A zsidó vallás is a kontroll egy formája a zsidó elit kezében saját népük irányításának a céljából. Ezt nagyon aprólékosan dolgozták ki hosszas folyamatok révén törekvéseiknek megfelelően. Az egyetemleges zsidóság nem pusztán vallási közösség. A teljes zsidóság egy olyan szemita népek családjába tartozó népcsoport, ami egy sajátos nemzeti vallással rendelkezik. Rokonok az arab népekkel, és közös ősatyjukként Ábrahámot tisztelik. Napjaink zsidóságának két legjelentősebb ága az askenázi és a szefárd. Ezek közül elsősorban az askenázi típus ment át jelentősebb genetikai változáson, ugyanakkor a szemita gén dominanciája továbbra is kimutatható mindkét ágnál, ezzel is igazolva a közös eredetet. A globális propaganda része, hogy az askenázi zsidó elitet a kazár néppel hozták összefüggésbe, és kizárólagosan vádolják a világuralmi törekvésekben, de ez több, nem csak genetikai tény miatt is ellentmondásos. Lényegében a propaganda hadjáratnak köszönhetően mára már ott tartunk, hogy mindenki felelős csak épp a vérségileg is zsidó elit nem.

A zsidó vallás nemzeti vallás testestől-lelkestől. Mivel maga a kialakulása nagyon hosszas folyamatok révén ment végbe, és teljes mértékben összefügg a zsidó nép történetével, én egyelőre csak azt próbálom bemutatni, hogy mivé vált. Ez inkább csak egy körvonalazás összefoglalómban, sokkal részletesebb kifejtésre fog ez is később kerülni. Ez a vallás nem véletlenül vált ilyenné. Megjelenése egy reakció volt az őket körülvevő világra, mely már akkor világuralmi törekvésekből és Tóra tekercs_1.jpgháborúkból táplálkozott a hatalom megszerzésének az érdekében. Mondhatnám úgy is, hogy fajunk sajátosan önző és pusztító viselkedése termelte ki mindezt önmagából, melynek révén jelenkorunkban azt kapja az emberiség, amit megérdemel. Kijelenthető, hogy eme vallás elsődleges céljai közé tartozik - természetesen más célok mellett - a zsidó nemzet vérvonalának megőrzése, zsidó faji felsőbbrendűség hirdetése, anyagi haszonszerzés és egy teljes körű összeomlásból születő világbirodalom megteremtése egy zsidó messiás segítségével. Fejlődése folyamán fokozatosan vált egyre szélsőségesebbé. A keresztény világban a legismertebb iratai közé a Tóra, a Talmud és a teljes Ószövetség tartozik. Ezek tanulsága szerint Izrael Istene kiválasztott népének adta az egész Földet, hogy uralkodhasson felette, és rabigába hajtsa a Talmud szerint az állatokkal egyenértékű emberiséget.

Vizsgáljunk meg néhány parancsolatot, törvényt, tanítást ezen iratokból, hogy ne csak én beszéljek a nevükben. Forrásként zsidó szerzők által készített „A Zsidó Enciklopédiát”, magasan művelt zsidók  által angolra fordított „Talmudot” és „A Katolikus Bibliát” használtam, így hitelességükhöz kétség sem férhet.  Aki eddig is nyomon követte a naplómat, és megnézte az idézetek jegyzékét, észrevehette, hogy szinte majdnem minden esetben gyökérdokumentumokat jelöltem meg, így ezek valódisága, könnyen ellenőrizhető bárki számára. Ezeket a tanításokat egy Istenfélő zsidó ember nagyon komolyan veszi, mert írva van:

„Féld ezért Uradat, Istenedet egész életedben és tartsd meg parancsait és törvényeit, amelyeket ma szabok - te és fiad meg unokáid is -, hogy sokáig élj.” /1/

„Mert te az Úr, a te Istened szent népe vagy, téged választott ki az Úr, a te Istened a föld népe közül a maga népének.” /2/

„A nem zsidók nem soroltatnak az emberek közé, hanem a barbárok közé.” /3/

„A pogányok (értsd: nem zsidók, idegenek, héberül: gój, gójim, nokri) sírjai tisztátalanok, mert írva van: Ti pedig, nyájaim, az én legelőm nyájai, emberek vagytok, csak ti neveztettek embereknek.” /4/

„Ha egy pogány pogányt, vagy egy pogány izraelitát öl, akkor azért megtorlás jár, de ha egy izraelita öl meg egy pogányt, azért nem jár halálbüntetés.” /5/

„Ha egy pogány megüt egy zsidót, halált érdemel,…; mert írva van, ha valaki megüt egy izraelitát az olyan, mintha Istent ütné arcul.” /6/

„Ha valaki talál egy elveszett tárgyat (egy zsidókkal és pogányokkal benépesített városban) akkor azt másokkal tudatni kell, de csak akkor, ha a többség izraelita, ha pogány, akkor nem.” /7/

„Ha egy pogány perbe fog egy izraelitát, akkor az ítélet a vádlott mellett szól, ha az izraelita a felperes, akkor teljes kártérítést kap.” /8/

„…az a föld, amelyre bementek, hogy birtokba vegyétek, tisztátalan föld a föld népeinek tisztátalansága miatt, azok miatt, amelyekkel beszennyezték az egyik végétől a másikig. Ezért ne adjátok lányaitokat az ő fiaiknak feleségül, s az ő lányaikat se vegyétek feleségül fiaitoknak. Ne törődjetek sem a békéjükkel, sem a jólétükkel, hogy erősek lehessetek, a föld legjava termését ehessétek és örökségül hagyhassátok (a földet) fiaitokra, mindörökre.” /9/

Rengeteg hasonló sort lehetne még idézni az irataikból. Céljuk: a zsidó faji felsőbbrendűség hirdetése, és belenevelése az egyszerű nép tagjaiba is. Értelemszerű, hogy a világhódítás alapja mindig is az volt, hogy adott nép vezetőrétege A zsidó enciklopédia_1.jpgkülönbnek gondolta magát más nemzetektől. Lényegében ez egyike az első írott fajelméleteknek, ahol is a kiválasztottaknak isteni előjoga más népek fölé való emelkedése. Meglátásuk szerint mindenki, aki nem kiválasztott, vagyis nem zsidó, az nem is ember. Az eredeti tanítások szerint a felsőbbrendűeknek nem szabad elkeverednie az alsóbbrendű pogányokkal, hiszen ez képességeik romlásához vezethet. Ezekkel a törvényekkel a beolvadást is elkerülték, hiszen a világ zsidósága az ókor óta szétszórva él a világ minden táján. Joggyakorlatukban a zsidókat és a hitetleneket más és más jogok illetik meg.

Ha tisztában vagyunk az egyetemleges emberi történelemmel, rájöhetünk, hogy a bölcsek hozzáállása nem egyedülálló eset. Már az ókortól kezdve a birodalmak uralkodó rétegei mindig is isteni eredetűnek gondolták magukat, és ez által a népüket is magasabb rendű emberként állították be, akiknek kiváltságos joguk van más népek szolgasorsba való taszítására. Mondhatnám úgy is, hogy ez a komplexus, mely az egóból indul ki, nem a zsidó elit, hanem az egész emberi faj sajátja, ami jellemző módon újra és újra vérfürdőbe borítja bolygónkat. A globalisták napjainkban is hatalmas mértékű felsőbbrendűségi tudattal rendelkeznek, mely elvezetett az eugenikának nevezett társadalomfilozófiai irányzat megjelenéséhez, amit kialakulása után nem sokkal a náci ideológia is magáévá tett.

„Minden hetedik évben adj haladékot. A haladék jegyében így kell eljárni: a hitelező engedje el a kölcsönt, amit embertársának adott, ne szorongassa sem embertársát, sem testvérét, ha az Úr (tiszteletére) kihirdetik a haladékot. A pogányon szorongathatod, de amid testvérednél van, azt engedd el.” /10/

„Az Úr, a te Istened megáld téged, amint megígérte, úgyhogy minden népnek kölcsönözhetsz, neked azonban nem kell kölcsönt kérned, így számos népen uralkodhatsz, ők azonban nem uralkodhatnak rajtad.” /11/

„Testvérednek ne adj kamatra sem pénzt, sem élelmet, sem egyebet, amit kamatra szokás kölcsönözni. A pogánytól kérhetsz kamatot, de testvéredtől ne fogadj el kamatot, s az Úr, a te Istened megáldja kezed minden munkáját azon a földön, amelyre bevonulsz, hogy birtokodba vedd.” /12/

„Az ember kölcsönözhet a fiainak és a ház népének kamatra, hogy tapasztalatot szerezzenek abból. Ez azonban, helytelen, mert később ragaszkodni fognak ahhoz.” /13/

A zsidó nép kétségkívül a világ egyik legintelligensebb népcsoportjához tartozik. A számok világához való vonzódásuk, és az ehhez való értésük is rendkívüli más embercsoportokhoz képest. A pénzügyekben mindig is kiemelkedő képességekkel rendelkeztek, mely már az ókortól fogva lehetővé tette számukra az érvényesülést. A zsidó elitnek céljává vált Babilóniai Talmud_1.jpga vagyonszerzés, minden velük kapcsolatba kerülő nép kizsákmányolása révén. A minél több pénz birtoklása egy olyan fegyver, ami megfelelő kezekben képes hadseregeket térdre kényszeríteni. Ezt kétségtelenül hamarabb ismerték fel minden más népnél. Mivel ezeket a tanításokat az egyszerű zsidó nép is hűen betartotta, ezért közülük a tehetségesebbek meggazdagodtak, és felemelkedtek a saját elitjük beavatott tagjai közé. A modern pénzrendszert zsidó származású emberek hozták létre, és működtetik napjainkban is. A 4. bejegyzésemből jól megérthető, hogy a pénzrendszert uralmi törekvéseiknek és vallási hagyományaiknak megfelelően dolgozták ki. Jelenkorunkban a globális pénzkibocsátás joga néhány zsidó bankárdinasztia kezén összpontosul, akik ezáltal élet és halál urai a Föld országai felett.

„Amikor egy felnőtt férfi közösülést folytat egy kislánnyal az semmi, mivel ha a lány fiatalabb, mint 3 éves, az aktus olyan mintha valaki benyomná az ujját a szemébe;” /14/

„Aki házasságtörést követ el egy másik férfi feleségével, még akkor is, ha felebarátjának feleségével teszi, akkor a házasságtörő férfit és nőt mindenképpen ki kell végezni. Kivéve, ha a házasságtörést egy kiskorúval, egy kiskorú feleségével, vagy pedig egy pogány feleségével teszi;” /15/

„…a kijelölt fiatal rabszolganővel közösülő, csak a természetes nemi kapcsolat esetén bűnös, perverz kapcsolat esetén nem…” /16/

Ezek a sorok megdöbbentőek egy erkölcsös ember számára. Nem kell azt gondolni, hogy az egész zsidó vallás ilyen. Számos magas szintű erkölcsi tanítást is tartalmaz, mely ennek homlokegyenest az ellentéte. Ezeket csupán azért említettem meg, mert ez jelenkorunk globális elitjének egyik filozófiai alapját is képezi. Mivel a zsidó népnek elvileg a faji elkeveredés tiltva van, ezért gyakori volt és mind a mai napig az a házasság és szexuális kapcsolat közeli rokonok között.

„Egy pogány, aki tanulmányozza a Tórát, halált érdemel, mert írva van, hogy Mózes örökségül parancsolt nekünk egy törvényt, ami a mi örökségünk, nem az övék.” /17/

A bölcsek számára nyilvánvaló volt, hogy tradícióik nagymértékű felfedése más népek előtt szükségképp kiváltja az őket befogadó nemzetek immunreakcióját. Többek közt a Talmud épp ezért egészen a modernkorig nem került teljes lefordításra más népek nyelvére.

„Ha felvonulsz valamely város ellen, hogy megostromold, először ajánlj fel neki békét. Ha elfogadja, s megnyitja kapuit, az egész nép, amely lakja, fizessen adót és legyen a szolgád. Ha visszautasítja a békét, s fölveszi a harcot, aztán ostromot indítasz, és az Úr, a te Istened hatalmadba adja, minden férfit hányj kardélre. Az asszonyokat és a gyermekeket azonban, a jószágot, s mindazt, ami csak van a városban, az összes értéket ejtsd zsákmányul, s élvezd ellenségeid javait, amelyeket az Úr, a te Istened neked ad. Így tégy mindazokkal a városokkal, amelyek messze esnek tőled, amelyek nem e népek városai közé számítanak. E népek városaiban, amelyeket az Úr, a te Istened örökségül ad neked, egyetlen lelket se hagyj életben.” /18/

„Minden népet, amelyet az Úr, a te Istened kiszolgáltat neked, pusztíts el, ne kíméld őket együttérzőn, s ne imádd isteneiket, mert ez csapda volna számodra!” /19/

„És ismét szólt hozzá: Én vagyok az Úr, aki alkotta az eget és a földet, és megnövellek, és igen-igen megsokasítalak téged, és királyok származnak majd tőled, és uralkodni fognak majd minden talpalatnyi helyen, ahová csak emberi láb lép. És a te magodnak adok minden földet, amely az ég alatt van, azok pedig uralkodni fognak minden nemzeten akaratuk szerint, és azután megkapják majd az egész földet és birtokolni fogják azt, örökre.” /20/

Az ószövetségi zsidók Istene többnyire bosszúálló, félelmet keltő, kegyetlen, és a törvényt megszegő zsidókkal szemben büntető. Számos rész tanúskodik arról, hogy az ókorban milyen könyörtelen módon pusztítottak el más népeket. Istenük örökségül adta a kiválasztottaknak az egész Földet, hogy uralkodhassanak felette, így az elit törekvései mindenkor ennek voltak alárendelve. Ez a szemlélet adja a jelenkori militarista Izrael állam palesztinokkal szembeni népirtásának az ideológiai hátterét is.

„Ezért átok emészti meg a földet, és megbűnhődnek, akik rajta laknak. Tűz emészti meg a föld lakóit, és csak kevesen maradnak életben… A szigeteken is az Urat áldják; a tenger szigetein az Úr nevét, Izrael Istenének nevét dicsőítik…Rettegés, verem és tőr vár rád, lakója a földnek! Aki elmenekül a rettegés hangja elől, az verembe esik. És aki kimászik a veremből, azt tőr fogja meg. Bizony, megnyílnak az ég zsilipjei, és meginognak a föld alapjai. Recseg-ropog és megreped a föld, meghasad és megrendül a föld. Inog a föld, mint a részeg, s leng, mint a hevenyészett kunyhó. Úgy ránehezedik gonoszsága, hogy elesik, s többé már nem kel föl. Azon a napon majd meglátogatja az Úr az ég seregét fenn a magasban, és a föld királyait lenn a földön. Összegyűjti őket, mint foglyokat egy veremben, bebörtönzi, s hosszú idő múltán megbünteti őket. Akkor elpirul a hold, a nap megszégyenül, mert a Seregek Ura trónjára lép a Sion hegyén, Jeruzsálemben, és felragyog dicsősége véneinek színe előtt.” /21/

„Miért háborognak a nemzetek? A népek miért kovácsolnak hiú terveket? A föld királyai fölkelnek, nagyjai összeesküsznek az Úr ellen és Fölkentje (értsd: a messiás) ellen: »Törjük össze bilincsüket, tépjük szét rabláncukat!« Aki az égben lakik, az mosolyog rajtuk, kineveti őket az Úr. De egyszer majd haraggal fordul feléjük, és kemény szót intéz hozzájuk: »Én szenteltem fel Királyomat (értsd: a messiást) a Sionon, szent hegyemen.« Az Úr végzését hirdetem; Ő így szólt hozzám: »A Fiam vagy, ma adtam neked életet. Kérd tőlem, és örökségül adom neked a népeket, birtokodul a föld határait. Vasvesszővel verheted őket, és mint a cserépedényt, összetörheted.«” /22/

Hasonló kijelentések számos összefüggésben találhatóak meg az ókori iratokban, melyek a zsidó világbirodalom megszületését és a messiás eljövetelét írják le. Ezen profetikus jóslatoknak általános eleme, hogy a zsidó messianisztikus birodalom az egész Földet érintő hatalmas összeomlásból fog megszületni. Természeti katasztrófák, éhínség, járványok, háborúk fogják tizedelni az emberiséget, amikor is a messiás színre lép, és véget vet ezeknek az irgalmatlan állapotoknak felállítva az ő örök királyságát a Földön. Az ókori iratok szerint ezen események az emberiség nagymértékű pusztulásával fognak járni. Mivel a vallások a kontroll egy formája, így tanulmányozni kell az azokon belüli jóslatok funkcióját, leginkább azt, hogy milyen célból íródtak ezek.

Nem léteznek olyan emberek a Földön, és sose léteztek, akik meg tudták volna jósolni 100% bizonysággal a jövőt. A jóslatok valójában a tömegmanipulációk egyik válfaját képezik minden vallás irataiban, mely szolgálhat építő vagy pusztító célokat is. Ezeknek több fajtája van, önbeteljesítő, vágyteljesítő, stb. A zsidó profetikus jóslatok valójában az elit tervei a világuralom megszerzéséhez. Az ókori zsidó bölcsek elgondolása arra épült, hogy egy globális méretű összeomlást kell mesterségesen előidézniük, mely kaotikus állapotokból a népek egyetlen kiútnak a messiás által felajánlott világcsászárság felállítását fogják látni. Ez az elképzelés első hallomásra talán őrültségnek hathat, ugyanakkor minden jó terv némileg az őrültség határán mozog.

A saját maguk által jósolt események, majd a későbbi megvalósításuk saját maguk által, óriási lelki befolyással bírnak az általuk terjesztett jóslatokban hívők számára. Ezzel több, nekik kedvező hatást tudnak elérni. Egyik az, hogy a zsidó népet, akinek nagyjából annyi fogalma van a zsidó vezetők törekvéseiről, mint bármilyen másik átlagembernek, mély vallásosságában magukhoz láncolják, hisz minden megtörténik szemükben abból, amit a próféciáikban jósoltak nekik. Ezt ők Isten akaratának fogják tartani, és még inkább erősíti bennük a hitet. Másik hatása, hogy a későbbi zsidó vezetők tudták értelmezni az előző generációk terveit, és végrehajthatták, vagy módosíthatták részben azt. Harmadik hatása az ellenfeleikre nézve elrettentő erejű, hisz ezzel azt gondolhatják, hogy az ókori zsidó népet Isten tényleg arra jelölte ki, hogy vezessék kiválasztott népként a planétát. Volt sok jóslat, amit beteljesítettek ennek megfelelően az irataikból, volt, amit nem, és új jóslatokkal egészítették ki azokat.  Valójában tehát terveket kreáltak a törekvéseikkel és a politikai történésekkel párhuzamban újra és újra. Nostredamus is egy ilyen 500 évvel ezelőtt élt beavatott zsidó jós volt, aki csupán a régi generációk törekvéseit vettette ismét papírra, és egészítette ki őket vélhetően saját elképzeléseivel. Vele biztos, hogy fogok még később foglalkozni, ugyanis a jövő forgatókönyvét többek közt ő írta meg, melyet a háttérhatalom jelenkorunkban is megvalósít. Napjaink zsidósága mélységesen tisztában van azzal, hogy a messiás eljövetele előtti időszakokban él, így a messiásvárási lázuk minden eddiginél nagyobb.

Ezt a különös nemzeti vallást behatóbb elemzésnek fogom később természetesen alávetni, mert lényegében ezzel az áttekintéssel csak a felszínét karcolhattam meg. A zsidó elit védekezésképp megpróbálja ennek funkcióját újra és újra félremagyarázni, és kimenteni magukat mindez alól. Pedig a kérdést jogosan tehetjük fel: vajon melyik másik világvallásban szerepel hasonló filozófia, ami a híveket az egyetemes emberi erkölcsök szerint elítélhető cselekedetek elkövetésére buzdítják? Az egyszerű zsidó népnek fel kell ébrednie, hogy megértse az üldöztetésének valódi okait. Egy olyan vallást erőltettek, és erőltetnek rájuk mindmáig a vezetőik, ami minden emberi társadalomból a védekezés, szélsőséges esetben a gyűlölet reakcióját fogják kiváltani ellenük. A zsidó népet a történelme folyamán bizonyos idő eltelte után minden befogadó nemzet üldözni kezdte. Nem szemet szúró ez? Nem jogosan tehető fel a kérdés, hogy ennek az éremnek két oldala van, és nem csak a befogadó nemzeteknek kell számot vetniük mindezzel, hanem a befogadottaknak is?

 

IV. A zsidóellenesség okai

 

Az antiszemitizmus több ezer éves jelenlétének oka a zsidó elit mindenkori hatalmi törekvésében rejlik. Ezzel a legmélyebb szinten tisztában vannak ők is. Tudják, hogy az áldozatul esett nép, amikor felébred álmából, és rájön, hogy visszaéltek a vendégszeretetével, nem lesz többé barátságos az irányukba. A zsidóság az elitjük törekvései folytán sosem tudott beilleszkedni idegen társadalmakba, és sajátos törvényeiknek köszönhetően minden esetben államot képeztek az államban. Beszéljenek helyettem ők maguk. A zsidó származású Herzl Tivadar, a cionizmus atyja írta az 1896-ban megjelent „A zsidó állam” című alapvető művében: „A zsidókérdés létezik. Ostobaság volna ezt tagadni. A középkornak egy idehurcolt, darabja ez, amellyel a kultúrnépek a legjobb akarat mellett még ma sem tudnak végezni. Hiszen nagylelkű akaratukról bizonyságot tettek akkor, amikor egyen jogosítottak bennünket. A zsidókérdés mindenütt megvan, ahol zsidók nagyobb számban élnek. Ahol nincs, oda magukkal hurcolják a bevándorló zsidók. Mi természetszerűleg oda húzódunk, ahol nem üldöznek bennünket; megjelenésünk által azután jelentkezik az üldözés. Ez igaz, igaznak kell maradnia mindenütt, még a magasan fejlett országokban is - példa rá Franciaország - amíg a zsidókérdés politikailag megoldva nincs.” /23/ Bernard Lazare zsidó származású irodalomkritikus, politikai újságíró és anarchista az 1894-ben megjelent „Antiszemitizmus: története és okai” című könyvében így ír: „Ha ez az ellenségesség, ez az ellenszenv csak egy bizonyos időszakban és csak egy bizonyos országban lett volna látható a zsidók ellen, akkor egyszerű lenne helyi okokat kutatni erre az érzésre. De ezt a fajt minden nép gyűlölte, amely közé betelepedett. Mivel a zsidók ellenségei különféle fajok tagjai, melyek messze laktak egymástól, ahol különféle törvények uralkodtak, és akik különféle elvek szerint éltek; mivel más és más szokásaik voltak és szellemük is különbözött egymástól, így valószínűleg semmiféle témában nem ítélkeztek hasonlóan, tehát az antiszemitizmus általános okai magában Izrael népében keresendők és nem azokban, akik szembeszálltak vele.” /24/ Samuel Roth zsidó származású amerikai kiadó és író írta 1934-ben megjelent „Jews Must Live” című munkájában: ”Itt csak tényeket szeretnék igazolni: az antiszemitizmus olyan ösztönszerű, hogy egyszerűen az emberek egyik ősi ösztönének nevezhetjük, a legfontosabb ösztönök egyike, amelyen keresztül egy faj önmagát a teljes kiirtástól védi. Nem tudom elég erősen kihangsúlyozni: az antiszemitizmus nem az, amit a zsidók a világgal elhitetni próbálnak, egy előítélet, hanem egy mélyen ülő ösztön, amely minden emberrel vele születik. Mint a létfenntartás minden más ösztöne, mindaddig ismeretlen marad, míg végül történik valami, aminek következtében felébred. Mint, amikor valami a szemed felé repül, és hirtelen önkéntelenül becsukod a szemhéjad.” /25/ Kicsit később erre a megállapításra jut: „Nem létezik egyetlen olyan eset sem, ahol a zsidók az üldözőik haragjának keserű gyümölcsét nem érdemelték volna meg.” /26/

Az antiszemitizmus nem rasszizmus, hanem egy immunreakció a társadalomtól, miután felismeri, hogy a befogadott nép elit rétege az elpusztításukra és szolgasorsba való juttatásukra törekszik. A gond ezzel azonban az, hogy az emberek mindig általánosítanak, és dühük szinte minden esetben az egyszerű zsidó nép tagjaira csapódik le. Képtelenek megérteni, hogy az egyszerű zsidó nép nem tör világuralomra, sőt igazából tudatában sincs annak, hogy mik az igazi céljai vallási hagyományaiknak. Ők csupán vakon követik azt, amit születésüktől fogva követendő normaként beléjük nevelnek a zsidó bölcsek. Az egyszerű zsidó nép egy számára készített vallásmátrixban él.

Először nagyon különösnek hathat, de bizonyítható, hogy az antiszemitizmust igen gyakran a zsidó elit szítja saját népe ellen. Mi lehet ennek az oka? Egy hasonlattal élve: a bárányok csak akkor tartanak össze, ha farkasok veszélyeztetik őket. Mivel a zsidó nép az ókor folyamán szétszóródott a világban, ezért mindig idegen kultúrákban élt. Megfigyelhető, hogy egy kisebbség annál jobban összetart, minél ellenségesebb a környezet melyben él. Gondoljunk csak a határon túli üldözött helyzetű magyarokra, akikben jóval nagyobb összetartás, és nemzettudat van, mint a határon innen élőkben. A zsidó nép be nem olvadásához és összetartásához egyszerűen elengedhetetlen a befogadó társadalom nem túl nagyarányú zsidóellenessége. Nos, ezért szítja a zsidó elit saját népe ellen sokszor igen aljas módszerekkel a gyűlöletet, provokálva a velük szembenálló tábort.

A szélsőséges zsidógyűlölők figyelmébe ajánlom már most: minél jobban gyűlöltök egy nagyon összetett problémát, az annál erősebbé fog válni, hiszen maga a gyűlölet táplálja! Ez a probléma nem csak azért áll fenn már az ókor óta, mert a zsidó elit ilyen sajátos módon próbált érvényesülni a világban, hanem azért, mert a befogadó társadalmak képtelenek voltak a brutalitáson kívül más megoldást találni. Remélem több ezer év eltelte után mindenkiben kezd körvonalazódni a kép, hogy a probléma még mindig adott és az út, amelyen a világ népei ezt meg szerették volna oldani: eredménytelen. Lehet még próbálkozni ezzel pár ezer évig, vagy pedig el lehet töprengeni az egyenlet igazi megoldásán.

Az egyszerű zsidó nép tagjainak pedig vallásuk mélységeibe látva, és vezetőik mindenkori törekvéseit szemlélve, el kell, gondolkodjanak azon, vajon milyen okból üldözik őket több ezer éve? Vajon nem fog-e megtörténni a legrosszabb, amitől csak tarthatnak, hogy egy nap a világ népei felismerve közös ellenségüket, összefognak, és a teljes zsidó népet megsemmisítik? A zsidó elit bizonyíthatóan a történelem folyamán már számtalanszor vetette oda egyszerű, mit sem sejtő népét, ha ezzel a hatalmát megnövelhette. Ilyen vezetőkre van egy népnek szüksége? Ilyen nemzeti vallást kell követni? A zsidó népnek fel kell ébrednie, és rá kell jönnie arra, hogy nem csak egy új világnézetre, hanem egy teljes lelki és szellemi átalakulásra van szüksége, hogy visszaszerezzék a népek bizalmát és rokonszenvét. Kezükben van a lehetőség vallásuk megreformálására, vagy egy teljesen új létrehozására, ami általános emberi értékekre épít. Egyre jobban nő azoknak a zsidó embereknek a száma, akik felismerve az üldöztetések valódi okait, ott hagyják végleg vallásukat és szembeszállnak saját vezetőikkel. Ők remek tényfeltáró tanulmányokat írnak, hogy a problémamegoldásban közvetlenül segítsék népüket és közvetve az egész emberiséget. Tiszteljük őket, mert hatalmas áldozatot vállalnak fel egy szebb emberi civilizáció építésének a reményében!

Idézetek jegyzéke

7. Tudati ébresztés

2012.05.12. 13:03 Az Új Világrend felemelkedése

Az írás eredeti helye: http://nemadjukfel.blog.hu/

Kedves olvasók!

 

Eljött az ideje annak, hogy közelebb kerüljetek a valósághoz! Remélem, tanulmányaim hatására sikerült bennetek megtörnöm a mátrixot, és kérdéseket ébresztenem annak érdekében, hogy elvezethesselek titeket az igazsághoz. 1-6. bejegyzésem azért jött létre, mert pontosan tudom azt, hogy a tömegmanipulációknak bedőlt tudatok, arra is fel vannak különféle propaganda módszerekkel programozva, hogy mindezt elutasítsák, és a történelem sokkal valóságosabb menetének ismertetését „összeesküvés-elméletnek” tartsák. Ezt az ismeretterjesztő filmet bizonyos John Nada szerkesztette, több az Új Világrenddel foglalkozó dokumentumfilm és előadás felhasználásával. Nagyon fontos, hogy tiszta elmével nézzétek meg, és képesek legyetek elvonatkoztatni mindattól a meseinformációtól, amit a globális elit belétek nevelt gyerekkorotok óta. Ez már közel fog benneteket vezetni ahhoz, milyen módon működteti egy szűkebb csoportosulás napjainkban az egész világot. Ennek a körnek nagyon mélyre vezető gyökerei vannak a világtörténelemben, melynek csak egy bizonyos szeletét képes megismertetni ez a film. Az ezt követő bejegyzéseimben, melyek 1. részét előreláthatóan 3 hét múlva fogom feltenni, hosszabban ismertetni fogom, hogyan is kerültek ők az államok felett álló trónusra, és milyen dolgokkal kell mindannyiunknak szembenéznünk, a több száz éve zajló világuralmi terveik végső fázisához közeledvén. Egyelőre azért nem javaslom, hogy magatok is kutatásokba kezdjetek az Új Világrenddel kapcsolatosan a világhálón, mivel a háttérhatalom egy hatalmas dezinformációs felhőt kezdett gyártani az elmúlt évtizedekben annak érdekében, hogy összezavarja az ébredező embereket. Jó pár bejegyzés után megmutatom ennek a technikának a lényegét, és utána már képesek lesztek arra, hogy helyes módon szűrjétek meg az általatok gyűjtött ismereteket. Én tisztaszívből kívánom nektek, hogy Ébredjetek Fel!

 

Ajánlott videó

 

6. Rabszolganevelés: Az oktatásrendszer

2012.05.10. 15:54 Az Új Világrend felemelkedése

Az írás eredeti helye: http://nemadjukfel.blog.hu/

Viszonylag nehéz átfogó képet adni a teljes globális oktatásról, ugyanis ez államonként változik, de mivel a működési lényege mindegyiknek azonos, ez mégsem lehetetlen. A leginkább általánosnak számító vélemény velük kapcsolatban, hogy rossz elvek szerint működnek, és egyre lejjebb zuhan a színvonaluk, ahogy haladunk előre az időben. Minden oktatásrendszernek a következő kimondatlan célja van: fenn kell tartania az elit által működtetett államformát oly módon, hogy a diákoknak olyan történelemképet és világnézetet tanít, ami sohasem fogja megkérdőjelezni a politikai vezetés Diákok_1.jpghatalomhoz való jogát. Jól ismert bevett gyakorlat volt ez a kommunista, a fasiszta, a nemzetiszocialista és a demokratikus államberendezkedések idején is a 20. század folyamán. Természetesen ez a régi világrendre is jellemző volt, gondoljunk csak az európai keresztényi feudális világrendre. Értelemszerű, hogy az oktatás megszervezése a hatalmon lévőknek a feladata, akik ezeket a lehető legaprólékosabban kidolgozzák az uralom megtartásának érdekében. Fontos tudni, hogy minden társadalmat érintő változást felülről hoz mozgásba a vezetés, és valósít meg az oktatás, a média és a politika szintjén. Azok a társadalmi változások, amik nem felülről szerveződnek, kontrollálatlanok, így nagyon könnyen a fennálló rend és a hatalmon lévő elit bukásához vezethetnek. Természetes, hogy ezt mindegyik hatalom szeretné elkerülni, így az alulról jövő társadalmi kezdeményezéseket a lehető legkönyörtelenebb módon elfojtják.

Mi jelenleg hazánk államformája? Formális köztársaság. Miért mondom azt, hogy formális? Azért, mert hazánk a globális pénzurak épülő világbirodalmának egy gyarmati sorban lévő tartománya, ami az országunk lakosai által megtermelt javak döbbenetes hányadát évről-évre átengedi a globalisták tulajdonában lévő világbankoknak a helyi politikusainkkal - párthovatartozásuktól függetlenül - együttműködve. Magyarország tényleges államformája egy szigorú hierarchiarendszerre épülő pénzuralmi diktatúra, ami agymosott kamatrabszolgákat lát országunk polgáraiban. Ha eljutottatok idáig a naplómban, akkor talán elkezdődött körvonalazódni bennetek a kép arról, hogy az államok felett álló háttérhatalom, aminek a multinacionális nagyvállalatok, a bankrendszer, a médiarendszer, a filmipar, a reklámipar, az élelmiszeripar, a gyógyszeripar stb. a részei, sohasem tudná világszerte működtetni ezt a fajta függési viszonyt, ha az országokat nem kollaboránsok vezetnék. Ezek az önző politikusok a népnek való módszeres hazudozásért és a nemzetközi elittel való együttműködésért cserébe jelentős juttatásokban részesülnek. Milyen oktatási rendszereket kell nekik kidolgozniuk? Értelemszerűen olyanokat, amik semmit sem tanítanak erről a pénzuralmi világdiktatúráról, szervezeteiről, módszereiről és egyáltalán arról, hogy milyen módon áll több milliárd ember szolgasági viszonyban vele. Szinte semmit sem halhatunk az iskolákban a bankok pénzteremtési mechanizmusáról, a nemzetközi pénzügyi magánhatalom gyökereiről, megszerveződéséről, befolyásáról és fokozatos hatalomra jutásáról az elmúlt 300 év folyamán. Mindez nagyon jól nyomon követhető a múltban rengeteg történelmi forrásra támaszkodva csakúgy, mint napjaink politikai történéseiben is.

Világszerte az iskolák a következő erőszakos cselekedettel kezdik el az egyén átformálását: kiszakítják 6-7 éves korban a családból a gyerekeket, heti 5 alkalommal napi 6-10 órára, mivel fiatal korban lehet őket leghatékonyabban megfogni a rendszer számára. Ezt minden hatalmi berendezkedés jól tudta, és tudja mind a mai napig. Az iskola lényegében az örökbeadás egy formája, ahol a politikarendszer programja veszi kézbe a fiatalgyerekek véleményformálását a család helyett. A politika célja érthetően az, hogy úgy lássák a tanulók a világot, ahogy azt az ő érdekük megkívánja. A nevelés valódi mozgató rugója nem az, hogy művelt legyen a diák, hanem az, hogy átformálja a gondolatait, érzéseit, véleményét az őt körülölelő mindenségről. A háttérhatalom nem gondolkodó nemzeteket akar, hanem rabszolgásítottakat, akiket alárendelhet a törekvéseinek.

Könnyen rádöbbenhetünk, hogy az oktatásrendszerekben a tömegmanipulációk legfőbb arcvonalát a történelem tantárgynak nevezett mesehalmaz képezi. Hogy lehet átírni a történelmet, és ezzel egy téves valóságot közvetíteni a tanulóknak? Ez nagyon egyszerű: tudatosan kihagyják a tényleges források döbbenetes hányadát, ami egy teljesen más történelemképet eredményezne ahhoz képest, mint amit tanítanak nekik az iskolákban. A legfontosabb halálos tévedés, amit az egyének le fognak szűrni mire elhagyják az iskolát, hogy ők szabadok, és egy demokratikus köztársaság lakosai, attól függetlenül, hogy ez még saját józan eszüknek is ellentmond. Ők nem fognak lázadni az elit fojtogató hatalmával szemben, A globális történelem áírása.jpgmivel a téves információfeltöltésnek köszönhetően képtelenek lesznek önmaguktól összerakni a nagy egészet, és öntudatlan gondolat- és adósrabszolgájává válnak ennek a kizsákmányoló rendszernek. Minél inkább megérti valaki az oktatásrendszer működését, annál inkább rájöhet arra, hogy helyesebb lenne birkásításirendszernek nevezni, ami teljesen agymosott fogyasztó- és munkaerőállatok gigantikus csordáját neveli ki, amit az elit a média, a politika és a pénzrendszer segítségével drótokon rángathat világuralmi törekvéseiknek megfelelően. Köztudott tény, hogy a történelmet mindig a győztesek írják. Az már azonban kevésbé köztudott, hogy az elmúlt 300 év történéseinek egyetlen győztesei voltak: a pénzvilág mögött meghúzódó - jelenkorunk globalizációs folyamatait is mozgató - nemzetközi multi-milliárdos családok, akik hosszú évszázadok folyamán hagyományozták dinasztikus törekvéseiket utódaikra azért, hogy az egész világot a teljes és korlátlan egyeduralmuk alá hajthassák.

Ez az a pont, ahol szeretném minden olvasómmal megértetni, hogy az én általam később ismertetésre kerülő történelemkép nem egy-két, a hatalom által „összeesküvés-elmélet” kategóriába sorolt történelmi tanulmány elolvasásából és feltételnélküli elfogadásából ered, hanem alapos és több mint 1 évtizedes kutatómunka eredménye. Úgy jutottam el a jelenlegi látásmódomhoz, hogy mindent, ami csak megkérdőjelezhető, megkérdőjeleztem, és minden állítást hosszas elemzésnek vetettem alá, és vetek alá mind a mai napig. Teljes mértékben tisztában vagyok a hivatalos állásponttal az emberi történelmet illetően, hisz ezt ismerhettem meg az oktatásból, ugyanakkor én a nagy többséggel ellentétben felülvizsgáltam azt. Engem az ellenőrizhető tények érdekeltek mindig is, és az olyan logikai összefüggések meglátása, amik elvezethetnek az igazság megismeréséhez. Mint már többször is utaltam rá, azért indítottam útjára ezt a naplót, mert biztosan állíthatom, hogy hatalmas veszélyeket tartogat mindannyiunk számára a közeljövő, melynek az emberi történelemben nagyon mélyen nyugvó gyökerei vannak. Ennek természetét is szeretném megismertetni veletek, hogy mindenki túlélhesse azt, ami előttünk áll, és felvilágosíthassa környezetét a várható eseményekről.

Ez a világhatalom már a kezdetekkor ráébredt arra, hogyha elveszi egy nép történelmi múltját, akkor olyan jövőt írhat neki, amilyet csak akar. Ennek köszönhetően a magyar őstörténelem teljesen ki van hagyva a tananyagból a finnugor származás legendája miatt, mellyel biztosan fogok majd később foglalkozni, hogy megértsük, egy nagyon ősi és különleges népcsoport tagjai vagyunk, ami miatt illene büszkének lennünk magyarságunkra. A világtörténelem maga elsősorban az elmúlt 300 évvel kapcsolatban tartalmaz mérhetetlen mennyiségű hazugságot, mely hazugságáradat bolygónk többi országának az oktatásrendszerét is súlyosan érinti.

Ha megértjük azt, hogy a globális nevelés első számú célpontja a történelemnek nevezett tantárgy, akkor világossá válik, hogy minden más ennek van alárendelve. A történelmet, mintegy kiegészíti az irodalom, ahol csupán olyan szerzők műveit mutatják be, amik nem veszélyesek a fennálló hatalomra nézve, vagy egyenesen annak az érdekét szolgálják. Rengeteg nagy jelentőségű költőt, írót felejtenek ki módszeresen ebből a tantárgyból is, akik nem esnek bele a „politikailag korrekt” kategóriába, mégis méltán megérdemelnék, hogy részeivé váljanak az oktatásnak. Nem csak a humántantárgyak esnek áldozatul a propagandának, hanem időnként a reáltantárgyak is, gondolok itt a biológia, földrajz, stb. bizonyos részeire. A szigorúan ellenőrzött oktatáscsomagokba minden a háttérhatalom törekvéseit szolgálja, és egyetlenegy mondat sem kerül beléjük úgy, hogy megtörhetné a mátrixot a tanulókban.

A nevelés mechanizmusa nem az információk rendszerezésére és átgondolására épül, hanem óriási mennyiségű tananyag rázúdítására a diákokra annak érdekében, hogy idejük se legyen átgondolni mindazt, amit a tankkönyvekben Információfeltöltés_1.jpgmegismerhetnek. A hatalomnak nem az a célja, hogy gondolkodó emberek jöjjenek ki az iskolákból, hanem az, hogy önállóan gondolkodni képtelen programozott robotok távozzanak belőle. Jóval fontosabbnak találják a mérhetetlen mennyiségű részben téves információ feltöltését a fiatalokba, semmint az egyéni véleményük lehetőségének megteremtését. Ettől a gyakorlattól eltérően még pusztítóbbnak nevezhető az információhiányos állapot előidézése (pl. USA), hiszen így a diákok még azokat az ismereteket sem szerzik meg, amik felett kritikusan elgondolkodhatnának. Azokra a diákokra, akik társaikkal ellentétben megkérdőjelezik a kapott ismereteket, és az iskolán kívül nyert tájékozottságuk révén eltérő véleménnyel lesznek a világról, legtöbbször bomlasztó egyedként tekint az adott oktatásintézet vezetése.

Az iskola maga lényegében egy állandó stressz intézmény, mely rendszeres szorongás alatt tartja a növendékeket vizsgák, felelések és számonkérések alkalmával. Ezen dolgozatok semmi másról nem szólnak, csupán a megkérdőjelezés nélküli visszamondásáról annak, amit tanítottak. Az állandó stressz megteremtése azért fontos, mert Stressz_1.jpgcsökkenti a gondolkodási és teljesítő képességet, amit a legtöbben csak magolással tudnak ellensúlyozni. Legtöbb szülő azt gondolja rossztanuló gyerekéről, hogy ostoba, lusta és teljesen érdektelen az őt körülvevő világról. A helyzet ezzel szemben az, hogy csupán megbukott az állam által ráerőltetett rabszolgásító programban, mely miatt a benne szunnyadó képességet nem tudta előhozni, amit később a társadalom javára fordíthatott volna. Egy helyes oktatásrendszernek nem az volna a feladata, hogy túlinformált gondolkodni képtelen személyeket képezzen, hanem az, hogy előhozza a fiatalokból a bennük rejlő képességeket. Mindenki született valamire, és mindenki hasznos tevékenységet tudna folytatni a társadalomban, csupán hangsúlyt kellene fektetni ennek a kiaknázására.

Általában az iskolák osztályonként túl nagy létszámmal dolgoznak azért, hogy túlterheljék a tanárokat.  Egy-egy tanárnak így nagyon kevés ideje van naponta egy-egy gyerekre, hogy jobban megismerhesse és fejleszthesse a képességeit. Lényegében a tanárok egy hatalmas gyerekhalmazt látnak maguk előtt, melynek megformálására esélyük sincs. Napjainkban egyre nehezebbé válik a helyzetük, mivel a globalisták által indított szellemi, lelki, időnként fizikai háború elsősorban a fiatalok ellen irányul, akik emiatt egyre kezelhetetlenebbek. Csakis az új generációk agymosott kamatrabszolgái tudják életben tartani a rendszert, ha nincs utánpótlás, az emberek felébrednek, és vége a globális elit ármánykodásainak. Fontos megérteni azt, hogy az emberi tudatok leginkább fiatal korban menthetőek meg, ezért ők az a réteg, akikre koncentrálnia kell a felébredettek táborának. Én személy szerint hatalmas felelősséget érzek azokon a tanárokon, akik képesek mögé látni a világ folyamatainak, ugyanis nagy részben rajtuk múlik az, hogy öntudatlan kamatrabszolgák fognak-e kikerülni a kezeik közül, vagy pedig öntudatos állampolgárok, akik átlátják a világ tényleges működését. Természetesen, ha a tanárok nem merik felvállalni az emberiség ellen folyó háborút, akkor ez saját életükre is kihatással lesz, mivel az új generációk fogják tovább működtetni azt a fennálló őrületet, ami körül vesz mindannyiunkat.

A felsőoktatás szerepe sem a valódi tudás megszerzésére irányul. A világ felsőoktatásai egyre inkább a túlszakosítás irányába indultak el, ahol az adott személy lényegében nem több mint egy fogaskerék az elit gépezetében, aki nagyon Diploma_1.jpgképzett egy adott szakterület részterületének részterületében, azonban semmilyen fogalommal nem rendelkezik az őt körülvevő nagy egész működéséről. Általános tapasztalatom, hogy a felsőoktatást elvégzők döbbenetes hányada ugyanannyira öntudatlan a világról, mint a felsőfokú végzettséggel nem rendelkező polgárok. Lényegében minél mélyebbre ásunk le ennek a világhatalomnak a szerkezeti felépítésének megértésében, annál inkább rájövünk arra, hogy a hierarchia csúcsán lévő elit és az őt kiszolgáló bürokrácia alatt közvetlenül a mátrix rabjai állnak, akik teljesen öntudatlanul működtetnek egy olyan mindenre kiterjedő rendszert, mely saját kifosztásukat is eredményezi.

Gyerekkoromtól fogva óriási a tudásvágyam a minket körülölelő univerzum, természet és emberi civilizáció működésével kapcsolatban annak érdekében, hogy közelebb kerülhessek önnön létezésem megértéséhez. A globális populációban nagyon kevés egyed képes önmagától kibújni a szédületes mértékűvé vált agymosás mindent átitató mérge alól, ugyanis mára ezt a társadalmakba már nagyon sok oldalról juttatják bele. Megítélésem szerint a társadalmak legfeljebb 5%-a képes felfogni, hogy mérhetetlen mértékben manipulálja őket a világ bábpolitikusaival együttműködésben egy államok felett álló hatalom, ami öntudatlan adósrabszolgákat lát bolygónk teljes lakosságában. Ez az 5% is többrétegű, ugyanis a legtöbben csak felszínesen látják át a dolgokat, mélyebb szinten csupán 1-2% van tisztában egészen pontosan a kialakult helyzettel. Azokat a diákokat, akik képesek kibújni a doktrínáció alól, a nemzetközi elit különféle módszerekkel kísérli meg beszervezni a hatalmi gépezetébe, ugyanis nem érdekük, hogy öntudatos rabszolgák éljenek az épülő világbirodalmukban. Ez többnyire sikerül nekik, de nem mindenki hajlandó eladni a lelkét pénzért cserébe. Kik képesek a tanulmányaik folyamán felébredni? A válasz kézenfekvő volna, hogy az intelligensebb egyedek, azonban ez mégsem igaz teljes mértékben. Leginkább a gyanakvó természetű emberek azok, akik képesek átlátni a folyamatok hátterét, és nem hiszik el feltétel nélkül azt a világképet, amit eléjük tálal az oktatás, a média és a politika. Ezeket a személyeket mélyebb szinten foglalkoztatja az emberiség történelme és jelenkorunk politikája, így végül kutatásaiknak köszönhetően megismerik az elhallgatott, ugyanakkor valóságos és leellenőrizhető forrásokból származó tényeket.

Azokat az embereket, akik felnőtté válásuk folyamán saját maguktól ébrednek rá arra, hogy manipulálják őket, én úgy hívom, hogy „ébresztők”. Ők olyan adottságokkal rendelkező személyek, aki egy idő eltelte után, ahogy egyre nagyobb műveltségre tesznek szert ebben a témában, képessé válnak arra, hogy felébresszék az álomvilágban élő embertársaikat különféle módszerek segítségével. Ők azok, akik a legnagyobb veszélyt jelentik a fennálló háttérhatalomra nézve, ugyanis képesek a dokumentált információt olyan formában megismertetni másokkal, mellyel szélesebb tömegeknek nyílhat fel a szeme. Azokat az embereket, akik az ébresztők szellemi munkáinak köszönhetően öntudatra ébrednek, én „felébredetteknek” nevezem. Ők maguk is előléphetnek később ébresztőkké, amennyiben megfelelő szorgalommal képzik magukat, és képesek rájönni arra, hogyan tudnak hatást gyakorolni ismereteiket felhasználva másokra.

Remélem bejegyzésem végéhez érve sikerült egy átfogóbb képet adnom nektek a birkásításirendszerek működéséről és kimondatlan céljáról. Bárki, aki mélyebb szinten érti meg a kialakult globális helyzetet, felismeri, hogy az oktatásrendszerek tudatosan egy teljesen hibás szisztéma szerint dolgoznak, és egyetlen céljuk engedelmes adósrabszolgák kinevelése. A tanulókból tanulmányaik végére teljesen kiölik a valódi tudásvágyat, mely miatt a későbbiekben sem fognak művelődni és gondolkodni a saját életüket is érintő fejleményekről. Így éri el lényegében az államok felett álló elit a törekvését, és teremt új öntudatlan kamatrabszolgákat a világbirodalmába, akik később a legkülönfélébb tömegmanipulációs technikák hatására vágóhídra terelik saját magukat. Az oktatás mindig az adott társadalmat irányító vezetés kezében van, melynek lelkisége határozza meg annak minőségét. Ez is egy olyan kétélű fegyver, mely szolgálhat nemes célokat, de önzőségből kiinduló gonosz célokat is.

Értelemszerű, hogy a politikarendszerrel kellene folytatnom a következő beírásomat, azonban ezt anélkül nem tudom megtenni, hogy ne ismertetném azt a történelmi folyamatot, ami lehetővé tette világszerte bábkormányok hatalomra jutását. Pár nap múlva fel fogok tenni egy dokumentumfilmet, ami közel fog vezetni benneteket a valósághoz. Ezután össze fogom nektek foglalni azt a több ezer éves történelmi folyamatot, ami révén idejutott a világ. Továbbá szeretném megosztani veletek Szent-Györgyi Albert 1930-as évnyitó beszédét, ami a témához kapcsolódóan szintén rámutat arra, hogy az oktatásrendszerek módszeres pusztítása nem a közelmúltban kezdődött el. További kellemes töprengést kívánok mindenkinek addig is a világ helyzete felett!

 

Ajánlott videó

5. Tömegmanipuláció: A médiarendszer

2012.04.21. 16:13 Az Új Világrend felemelkedése

Az írás eredeti helye: http://nemadjukfel.blog.hu/ 

Előző bejegyzésemmel megpróbáltam rámutatni arra nagyobb vonalakban, hogy a globális pénzrendszer egy szűk kör érdekeit képviseli a kamatrabszolgaként tartott többség érdekeivel szemben. A pénzrendszer mögött meghúzódó globalisták adósgyarmatként kezelik az országokat, ahol megállás nélküli pénzszivattyúkat működtetnek, amik évről-évre az országok megtermelt javainak számottevő részét a globális elit kezébe szívják el. Aki ezt a felismerést megteszi, rájöhet arra, hogy a világ lakosságának döntő többsége modernkori adósrabszolga. A polgárok azért dolgoznak, hogy az általuk megtermelt javak nagyobbik hányadát a világbankok asztalára tegyék le, majd a pénz urai mindezért cserébe meghagynak számukra egy kisebb részt, melyet keresetnek nevezünk, ami a rabszolgáknak jó esetben arra elég, hogy ezzel el tudják kerülni a saját éhenhalásukat.

A pénz urai és az adósrabszolgák közötti függési viszony természetesen nem véletlenszerűen szerveződik, hanem nemzetközileg van igen kifinomult módon megszervezve. Ez a szervezett magánhatalom a feudalizmus felszámolása, és a pénzrendszer megszállása után alakította ki ezt az újfajta globális szerkezetet úr és szolga között. Értelemszerűen, mivel ők egy szűk közösség, legfontosabb érdekükké az vált, hogy a tömegek ne legyenek egyáltalán tudatában annak, ami körülöttük folyik, különben a kifosztottságukat megértve megdönthetnék a hatalmukat.

Ahhoz, hogy uralmuk fennmaradhasson három tényezőt kellett az irányításuk alá vonniuk a pénzrendszer mellett minden bevethető eszközzel: a politikát, a médiát és az oktatást. Ennek a három tényezőnek a kézben tartásával el tudják azt érni, hogy végeláthatatlan emberi kamatrabszolga tömegek keletkeznek, akik egy számukra készített mesevilágban élik le a teljes életüket, melyben több frontról érkező módszeres sulykolások hatására elhiszik, hogy ők szabadok, holott „Senki sem reménytelenebbül rabszolga, mint aki tévesen hiszi, hogy szabad.”- Goethe. /1/ Én magam a globális politika, a globális média és a globális oktatás összeolvadását, mellyel egy többrétegű propaganda álomvilágot építenek tudatosan körénk „mátrixnak” hívom. Ezt azért említettem meg, hogy tudjátok pontosan, mire is gondolok a jövőben, ha ezt a kifejezést fogom használni. Egyébként a globalisták maguk is így hívják, de egyelőre ne menjünk ennyire előre. Mi már mindannyian beleszülettünk ebbe a mátrixba a 20- és 21. század folyamán, így egy tudatosan körénk emelt hazugságvilágban élünk ahhoz képest, ahol a valódi valóság tart. Gyerekkorunktól fogva olyan ingerek értek bennünket, az oktatás, a média és a politika látszat valóságával való kapcsolatba kerüléseink alkalmával, melyek egy teljesen hibás képet alakítottak ki bennünk a világról, annak működéséről és a vezetőiről.

Ez a bejegyzésem ebből a 3 tényezőből a médiával foglalkozik, mely a földkerekség leghatalmasabb tömegpusztító fegyverévé vált az idők folyamán. Mit értünk a média szó alatt? „A kommunikációban a média az információ rögzítésére és közvetítésére használt eszközöket jelenti.”/2/ Ebből kifolyóan érezhető, hogy a média egyidős az írás kialakulásával és megjelenésével.

Napjainkban nagyon sokszor hallható ez a szóösszefüggés, hogy „független média”, mely a szemfényvesztések legelső sarkalatos pontja. Minden újság cikk, minden híradás, minden információt közlő személy valójában a saját szubjektumából kiinduló véleményét közvetíti nekünk. A hírközlőnek célja van azzal, hogy egy adott eseményről a saját világképének megfelelően számoljon be, és azon belül értelmezze azt. Objektív hírközlés nem létezik, erről le kell mondanunk. Nekem is határozott célom van ennek a naplónak az írásával, és a tények tárgyilagos bemutatása mellett úgy szerkesztem tudatosan, hogy az olvasók gondolkodását egy adott irányba próbálom elmozdítani, mely az én saját véleményemből indul ki a rendelkezésemre álló történelmi és politikai forrásokra támaszkodva. Köztem és a média között azonban az a különbség, hogy én bizonyos összefüggések megértése felé szeretném terelni azokat, akik olvasnak, elgondolkodnak és leellenőrzik az állításaimat.

Legtöbben úgy gondoljuk, hogy a televízió, a rádió, az internet stb. az igazságot közvetíti nekünk, és a tények objektív bemutatásával elvezetnek bennünket az igaznak vélt összefüggések meglátásához. Természetesen ez nem igaz, hiszen bele kell gondolni abba a ténybe, hogy az adott médium egyáltalán nem fog közölni a tulajdonosok érdekeivel ellentétes híreket, legalább is sohase olyan formában, ahogy az elvárható lenne tőle. Vajon milyen érdekcsoportokhoz vezethetőek vissza a fősodrású média mögött meghúzódó tulajdonosok? Vajon mik lehetnek az ő érdekeik? Létezhet-e az, hogy a 21. század elejére csaknem a világ teljes média hálózata a pénzrendszer urai kezére került? Ezek fontos kérdések, melyek megválaszolásához előbb vizsgáljuk meg nagyon röviden a média fejlődését az ókortól napjainkig.

Mint már említettem a média lényegében egyidős az írás megjelenésével, ugyanis már a korai írásos emlékek között is találhatunk olyanokat, amik információt rögzítettek és közvetítettek. Ezek az ókor és középkor folyamán elsősorban a társadalom felső rétegei számára voltak elérhetőek, és értelemszerűen ők is írták ezeket. Természetesen a legtöbb korai történetíró a saját szubjektív véleménye alapján készítette el beszámolóit, így a régészetnek és egyéb tudományágaknak is jelentős feladata maradt napjainkban is, hogy a pontos történelmet rekonstruálni tudjuk az adott korszakról.

Az egyik legfontosabb média, amik az ókorban keletkeztek azok a vallási iratok voltak. Ezek a világ metafizikai értelmezése és erkölcsi magatartásformák tanítása mellett, sajátos stílusban megírt történelmi eseményeket is rögzítettek. A legtöbb igehirdetőnek a célja a tömegek vezetése volt, a teljes kontroll elérése az emberek tudata felett annak érdekében, hogy létrehozhassanak egy másabb fajta társadalmat az addig megszokottól. Ezek a célok lehettek igen nemes célok, mely a Kézzel írott latin nyelvű biblia, 1407_2.jpgközösség jobb életének irányába vezetethettek, illetve lehettek önző célok is, mely csak egy szűk kör érdekeit képviselték a megvezetett tömegek érdekeivel szemben. A vallásmédia mindig is az adott társadalmat vezető elit szolgálatában állott, és az ő lelkiségükön múlott az, hogy pozitív vagy negatív irányba indult el a társadalom fejlődése. Ahogy már mondtam az előző bejegyzésembe a pénzel kapcsolatosan a világban minden kétélű fegyver, így jó és rossz célokat is szolgálhat. A vallás és a hozzá tartozó vallásmédia is pontosan ilyen fegyver volt, és az mind a mai napig, függetlenül attól, hogy elfogadjuk-e Isten (esetleg istenek) létezését, vagy pedig nem. Tudom, hogy vannak olyanok, akik számára ez egy újfajta, esetleg sértő megközelítése ezen iratoknak, de az igazság ettől függetlenül még ez velük kapcsolatban.

Szélesebb körben a média a könyvnyomtatás feltalálása után kezdett elterjedni. Ezen eljárás alkalmazása előtt a könyveket kézzel másolták, és ritkaságnak számítottak. Ezt a technikát Kínában találták fel a 8-9. század folyamán, ami Gutenberg-nyomda, 15. század_1.jpgkezdetben abból állt, hogy egy kézzel vésett falapot befestékeztek, amit rátettek egy papírlapra, és száraz kefével a hátoldalát dörzsölve hozzásimították. Később ez 1041-ben továbbfejlődött, ami egy Pi Seng nevű kínai kovácsnak volt köszönhető, aki feltalálta a külön mozgatható nyomóelemeket, amiket egy képlékeny kerámiából vésett ki, majd kiégetéssel szárított meg. Európában a könyvnyomtatást tőle függetlenül találta fel egy mainzi aranyműves Johannes Gutenberg 1450 körül. A könyvnyomtatás egyfajta szellemi forradalmat hozott el Európában, és jelentősen hozzájárult az 1517-ben útjára induló reformáció térhódításához.

Az ezt követő évszázadok során megkezdődött a régi klasszikus feudális keresztényi világrend felbomlása. Az 1600-as, 1700-as évek folyamán útjára indult a „felvilágosodásnak” nevezett eszmeáramlat, ami az emberi értelmet állította a középpontba, megkérdőjelezve az addigi szokásokat, erkölcsöket és hagyományos intézményeket. Megjelentek az első újságok – a legelső 1566-ban Velencében – melyek hírközlő, és véleményformáló szándékkal jöttek létre. Ezen kulturális és társadalmi változásokat előmozdítani képes fegyverzet az éppen ez idő tájt szerveződő nemzetközi pénzügyi magánhatalom ölébe hullott, kik uralmi céljaik elérésének érdekében a tömegek ellen fordították az írott szó erejét. A későbbi századok folyamán a kezükben lévő nagytőke segítségével különféle könyveket, nyomdákat, újságokat hoztak létre, és eszmeáramlatokat indítottak útjára Európában az útjukban álló régi társadalmi rend felszámolására. 1896-ban megkezdődött a filmszínház (mozi) világhódító útja az amerikai New Orleansból, mely már szélesebb tömegek gondolatvilágát tudta meghatározni. 1920-ban indult be az első kereskedelmi rádióadó Pittsburgh-ben, 1929-ban pedig a BBC kezdte meg első kísérleti televíziós műsorszolgáltatását Angliában. Az USA-ban az NBC 1939-ben sugározta első adását, hazánkban pedig 1957-ben indult meg hivatalosan a Magyar Rádió és Televízió műsoradása. 1983-ban jelent meg a mai fogalmaink szerinti internet, mely tovább forradalmasította az információáramlást az emberek között, és ennek segítségével írhatok én is most nektek. A továbbiakban szeretnék egy átfogó képet adni a 20. század folyamán megjelent média birodalmak céljairól, módszereiről, működési elvéről, avagy arról, hogy milyen módon építik velük a mátrixot mesterségesen körénk.

A főáramú médiabirodalmak számottevő része részvénytársaságokból áll, és kereskedik a tőzsdén, így könnyedén a nemzetközi pénzurak kezébe hullnak, akik a saját szolgálatukba állítják őket. Ezek alapítását és működését engedélyhez kötik, így könnyen meggátolják olyan szereplők megjelenését a mátrixban, akik egy ellentétes valóságképet próbálnának közvetíteni szélesebb rétegek felé.  Nagy általánosságban elmondható, hogy minél több pénzt juttatnak egy adott vállalkozásba, annál inkább életképesebb lesz, háttérbe szorítva és elpusztítva a konkurenseit, már ha egyáltalán vannak olyanok. Ezen médiumok igazgatóinak olyan embereket tesznek meg, akik teljes mértékben beavatottak a törekvéseikbe, és ők ennek megfelelően állítják össze a műsorokat és a híreket.

A globalisták nagyon műveltek és szellemileg magasan képzettek, akik abból az alapfelismerésből indultak ki, hogy az intelligens emberek mindenkor meg tudják vezetni a kevésbé intelligenseket. Az elit érdeke így az, hogy módszeres agymosást hajtsanak végre a teljes emberi populációban, melynek segítségével gigantikus méretű nyála folyó fogyasztó, emberileg és erkölcsileg állati szintre visszasüllyesztett degenerált embertömegek keletkeznek. Őket az érzelem világukon keresztül nagyon egyszerűen tudják befolyásolni, és adósrabszolgaként tartani egy számukra mesterségesen emelt álomvilágban.

Nagyon sokáig tanulmányozták az emberi psziché működését, ezáltal teljesen tisztában vannak azzal, hogy milyen módszerekkel lehet ezeket az ösztöncsordákat létrehozni, akik gondolkodás nélkül valóságnak fogadják el azt, amit a média eléjük tálal. Edward Bernays híres propagandista pszichiáter nagybátyja (Sigmund Freud) eredményeiből kiinduló pszichoanalitikus módszerekre támaszkodva adott tanácsokat nagyvállalatoknak, és amerikai elnököknek, aki a nemzetiszocialista Németország propagandaminiszterére Joseph Goebbels-re is nagy hatást gyakorolt, így vélekedett 1928-ban megjelent Propaganda című könyvében: „A tudatos és intelligens manipuláció a tömegek szervezett Edward Bernays_1.jpgviselkedésének és véleményének, fontos elem a demokratikus társadalomban. Azok, akik manipulálják a társadalomnak ezt a láthatatlan gépezetét egy láthatatlan birodalmat alkotnak, ami a valódi hatalom az országunkban. Irányítottak vagyunk, elménk előre megformált, ízlésünk alakított, és elképzeléseink sugalmazottak nagymértékben olyan emberektől, akikről soha nem is hallottunk. Ez egy logikus eredménye annak az útnak, ahogy a demokratikus társadalmunk meg van szervezve.” /3/ Vélekedése szerint az emberek olyan csordának a tagjai, akiknek érzelmi reakció szuggerálható mintákat követnek. A csordatagok nem az eszükre hallgatva döntenek, és különféle benyomásokat lehet bennük kelteni olyan álesemények szervezésével, melyet a média valóságként tálal eléjük. A PR-, és a propaganda szakértők, azok közé az intelligens kevesek közé tartoznak, akik ráébredtek az emberek tudatának kontrollálhatóságára, és nekik kell megmondaniuk a tömegeknek, hogy azok tulajdonképpen mire is vágynak. Minden politikusnak egyben propagandistának is kell lennie, akiknek meg kell tanulni a közönségük érzéseit és vágyait kezelni. Az elit soha nem adhatja ki a kezéből a propaganda gépezetét, hisz ez egy olyan fegyver, mely könnyen ellenük fordulhat.

 A 20. századi tömegmédiák elindítása előtt a globalistáknak már nagyon határozott céljai voltak azzal kapcsolatban, hogyan is fognak ezek működni, és milyen kívánt változásokhoz fogják ezek elvezetni a társadalmakat. Az uralmi mechanizmusuk lényege az „oszd meg, és uralkodj” vezérelv, mely alapján a közösségeket darabokra törik szét egymással A média káros hatásai az emberi szervezetre_1.jpgszemben, akik emiatt képtelenek felismerni kifosztóikat, és összefogni a közös ellenségükkel szemben. Egymásnak fordítják a családokat, az etnikumokat, a vallásokat, a különféle szakmákat, a pártszimpatizánsokat, így uralkodva a megosztott társadalmak felett. Ahhoz, hogy elérjék a teljes feldarabolódást értelemszerű, hogy a legkisebb egységgel kell kezdeniük a pusztítást: a család intézményével. A szétesett családok, a tönkrement házasságok tönkre teszik a gyerekek és a szülők életét, akik így társadalmilag teljesen elszigetelődnek. Nem lesz összetartozás érzetük, így közösen fellépni sem fognak tudni az őket érő fenyegetések ellen. A szétesett vagy instabil családok pedig képtelenek a rokoni közösségükkel, és embertársaikkal is jól kijönni, így lehetetlen elérniük széleskörű társadalmi összefogást a változás érdekében.

Ahhoz, hogy megakadályozzák a családok létrejöttét, és előmozdítsák a szétesésüket értelemszerű, hogy a populáció szexuális ingereit kell felerősíteni, és erkölcsi gátjaikat lerombolni. Népszerűsíteni kell a szingli életmódot, építeni kell a karrierista nő típusát. A szexuális ingerek felfokozásával könnyen ellehet érni, hogy az emberek ösztöneiktől vezérelt egyedekké váljanak, akik szükségképp meg fogják csalni a párjukat, mely a család felbomlásához vezethet. Nagyon fontos, hogy helytelen viselkedésmintákat is elültessenek bennük, mely az alkohol, drog és egyéb szenvedélybetegségek irányába terelik őket. A szenvedélyeiktől vezérelt egyedek szellemi képességeikben is súlyosan károsodnak, és a globális elit könnyebben tudja ezeket a tömegeket irányítani. A csatornák nagy száma megteremteti a nézőkben a választás illúzióját, holott ezek mind ugyanazt a hamis valóságképet közvetítetik számukra. A Szovjetunió idején is több tucat tv, rádió, és újság volt forgalomban azonban ezeket mind az állam birtokolta, melyet a kommunisták értelemszerűen alávetettek a saját hatalmi céljaiknak. Az emberek viszonylag hamar a tömegmédia függőivé váltak, mellyel elveszítették azt az időt, amit gondolkodásra, művelődésre tudtak volna fordítani a világ valós helyzetével kapcsolatban. A tömegek médiafüggősége jelentős mértékben kezdte meg felszámolni az emberi kapcsolatokat, és az emberek egyre elszigeteltebbé válnak egymástól, mely a háttérhatalmi elit érdeke.

Ted Turner_1.jpgA globalisták hozták létre a központi hírközlő szerveket, amik a világ hírközlő hálózatának gerincét képezik. Ezektől veszi át a többi médium is a globális híreket, és helyi, jelentéktelen hírekkel egészítik ki őket. Tedd Turner dollármilliárdos médiacár a WTBS, CNN, TNT, Carton Network alapítója, aki egy ideig a Time Warner médiabirodalmat is igazgatta, és van „némi” rálátással a dolgok valós helyzetéről, így vélekedett 2003-ban:  „A média túl összpontosított, túl kevés ember birtokol túl sokat... Valójában 5 cég az, ami irányítja a 90 százalékát annak, amit olvasunk, látunk és hallunk. Ez nem egészséges.” /4/

A hírek, amiket nézünk erősen cenzúrázottak, és egy mesevilág irányába mozdítják el az emberek milliárdjainak az elméjét. A bemondó hírfelolvasás közben egyfolytában a kamerába néz, mely segítségével egy gyenge hipnotikus állapotba juttatja a nézőket, amivel könnyebben beléjük lehet táplálni a hamis információkat. Aki a pszichológiában járatos pontosan tudja, hogy a hipnózis milyen hatalmas fegyverré válhat a hozzáértők kezében. Ha megfigyeljük a hírműsorok tudatos felépítettségét, ráébredhetünk arra, hogy ezeknek egyetlen céljuk van: a lakosság félelemben tartása különféle veszélyektől, melyek ellen tehetetlennek érzik magukat, és emiatt külső segítséget várnak ezen problémákra, amiket a hatalom szíves-örömest megold helyettük. Félniük kell a balesetektől, félniük kell a járványoktól, félniük kell a terrorizmustól, félniük kell a gazdasági krízisektől, félniük kell a katasztrófáktól, félniük kell a háborúktól, félniük kell a bűnözéstől, félniük kell a világvégétől stb. Az állandó félelemérzet megteremtése azért fontos, mert az emberi tudat mindig könnyebben manipulálható egy adott irányba, ha bizonyos fokú rettegésben van. Több Új Világrend kutató ezt az egyik leggyakrabban használt tömegmanipulációs technikát így hívja: baj előidézése --> érzelmi válasz --> megoldás (problem --> reaction --> solution). Ennek lényege, hogy az elit megteremteti tudatosan a bajt, majd kivárják a megfelelő érzelmi választ a tömegektől, és végül felkínálják számukra a megoldást, mely eredetileg is a céljuk volt.

Egy egyszerű példán keresztül szeretném ezt nektek bemutatni. Tegyük fel, hogy az elit hatalmának megtartásában akadályokba ütközik, ugyanis a globális populációban mindig van egy legfeljebb 5%-os öntudatra ébredt gondolkodó réteg, akik erkölcsi okokból nem csatlakoznak hozzájuk, és szellemi esetleg fizikai harcba kezdenek az elnyomás ellen saját és öntudatlan embertársaik jobb életének a reményében. Az elit úgy dönt emiatt, hogy megpróbálja elérni a szigorú törvények szerint működő szuperkontrollált rendőrállamot, ahol mindenki lehallgatható, megfigyelhető, analizálható és akár terroristának is nyilvánítható. Ennek segítségével meggátolják az ellenük szerveződő forradalmi csoportosulások kialakulását, és az ellenvéleményük terjedését szélesebb körben. Az emberi tömegek ebbe értelemszerűen nem mennének önmaguktól bele, mert súlyosan korlátozva éreznék szabadságukat, és a magánszférájukat.

Ez az a pont, amikor megkezdik a fenti módszert alkalmazni. Mesterségesen felszítják a bűnözést az adott országban az erre alkalmasnak ítélt társadalmi réteg munkavállalásának széleskörű ellehetetlenítésével, és rossz büntető törvények bevezetésével. A médiában ezzel párhuzamosan megkezdik hosszú időn keresztül a bűnözési hullámot még szörnyűségesebbnek lefesteni, mint amilyen az valójában, majd a politikában szőnyeg alá söprik ezt a problémát, és egy Rendőrállam_1.jpgideig rossz intézkedéseket mutatnak fel ezzel kapcsolatban. Az egyre fokozódó bűnözéssel párhuzamosan egyre fokozódik a lakosság félelem érezte, és a rend iránti vágya. Az elszigetelt emberek ez ellen a probléma ellen tehetetlennek érzik magukat, és külső segítséget követelnek a bajok megakadályozására, melynek érdekében a szabadságjogaiktól is készek megválni. Az elit ekkor mutatja fel a megoldás lehetőségét a büntetőtörvénykönyv szigorításával, a rendőri szervek megerősítésével, és a digitálisan felügyelt teljes körű társadalmi kontroll létrehozásával. A bűnözés visszaszorulását a tömegek pozitívan fogják értékelni, és tapsolni fognak a szabadságjogaik megnyirbálásakor, a fejük fölött egyre nyilvánvalóbbá váló diktatúra kiépülésekor. Így éri el végül az elit eredeti célját, melyben a hipnotizált tömegek voltak a segítségükre.

Nagyon fontos megértenünk, hogy a globalisták semmit sem képesek végrehajtani önmaguktól, csak ha azt az agymosott emberek saját maguk számára követelik. Ez azt is jelenti, hogy mi saját magunk vagyunk azok, akik rabszolgásítjuk saját magunkat a globalisták manipulációinak köszönhetően. Ha valaki esetleg úgy érzi, hogy hazánk és a világ többi része a fenti példában ismertetett tömegmanipulációs technikának egyik állomásánál tart éppen, akkor nagyon jó irányba kezd el gondolkodni.

A legtöbb ember úgy véli, hogy a filmek, mesék, beszélgetős műsorok, kabarék, valóság-show-k, stb. kizárólag a szórakoztatásunkra jöttek létre. Ezzel kapcsolatban teljesen ki kell ábrándítsak mindenkit, mert ez soha, de soha nem volt így! Hollywood azért jött létre, hogy a globalisták céljait szolgálja, és végeláthatatlanul ontsa az emberek milliárdjainak gondolkodását meghatározó filmeket. Akik a propaganda művészetével tisztában vannak, azok tudják, hogy az emberekbe Hollywood_1.jpga kívánt változásokat legegyszerűbben a különféle filmekben elbújtatott normális erkölcsi normáktól eltérő jelenetekkel lehet elérni. Ezek a „szórakoztató”-, és „dokumentum” filmek kiválóan alkalmasak arra, hogy a kamatrabszolgákba módszeresen belé nevelt, számukra kitalált történelemképet megerősítő részleteket, és eszmefuttatásokat is tartalmazzanak, amik még mélyebb öntudatlanságba süllyesztik őket. Én magam 11 éve kutatom ezt a háttérhatalmat, ebből kifolyóan a történelmet, mely során lehetőségem volt feltárni az elmúlt évszázadok igazabb történelmét történészek tanulmányainak, és saját kutatásaimnak köszönhetően, így tudom azt, hogy majd az összes filmben szerepel valami fajta bújtatott propaganda, ami a globális elit érdekeit szolgálja ki. Rengeteg programozási technika létezik, mely pszichológiai ismertekre támaszkodva tölti fel a tudatunkat a megfelelő információval, a film megfelelő pillanatában. Mivel ezek külön bejegyzést, és magyarázatot igényelnek tőlem egyelőre csak a létezésüket említettem meg.

A valóság-show-k, beszélgetős műsorok, kabarék stb. az erkölcsi normák ledöntését célozzák meg, hol nyíltabb, hol burkoltabb formában, mely elsősorban a fiatalokra van nagyon nagy befolyásoló erővel, hisz nekik még nem alakult ki a helyes értékrendjük. A különféle hírességek (celebek), és csillagok (sztárok) életének híreivel terelik el a figyelmünket a valóságos problémákról, és az ő viselkedésüket állítják be követendő példának a fiatalok számára, hisz ki ne szeretne manapság sztár lenni közülük?

A nők számára létrejöttek a szappanoperák, ahol könnyen azonosulni tudnak az éppen sokadik partnerével lefekvő női szereplővel, aki a szingliség és karrier építés előnyeit boldog mosollyal meséli el a nézőnek. A férfiaknak pedig megjelentek a sport közvetítések, és hatalmas sportarénákat emeltek a 20. század folyamán, hogy kiélhessék törzsi ösztöneiket, és levezethessék a felgyűlt feszültséget a részeg szurkoló tábor segítségével. A globalisták megtesznek bármit, csak ne gondolkodjunk, és ne lázadjunk a hatalmuk ellen. „Kenyeret és cirkuszt” a népnek, így a tömegek öntudatlansága és az ő uralmuk örök maradhat.

A tv csatornákat saját maguk tartják el, ugyanis a reklámok hatalmas hányadát a birtokukban lévő multinacionális cégek fizetik ki. Emiatt lehetetlen létrehozni olyan tv társaságot, ami alternatív híreket közölne, hisz egyszerűen nem szponzorálnák a működését reklámok fizetésével. Meg kell értenünk, hogy nincs olyan tv állomás a választékban, amit ne ők hoztak volna létre, és ne ők tartanának el. Ha esetleg „államinak” álcázott tv csatornával találkozunk, akkor rá kell ébredni, hogy az állam is az ő tulajdonukban van, mint arra már előző bejegyzésem alkalmával megpróbáltam utalni.

Coca-Cola reklám_1.jpgA reklámszakmában, de a filmek és mesék világában is az elmúlt évtizedekben jelent meg a szubliminális üzenetnek nevezett jelenség, mellyel részletesebben fogok később foglalkozni. Ezek az emberi tudat számára érzékelhetetlen információk, melyeket azonban az emberi tudatalatti befogad, és ezáltal hatással lesz az egyén viselkedésére. Ezeket nem tudja senki sem kikerülni napjainkban ugyanis ahhoz, hogy ezekre rábukkanjunk komoly kutató munkát kell végezni az adott filmek képkockáiban, reklámokban, stb. Egyelőre két példát mutatok be nektek, hogy tudjátok miről is van szó pontosabban.

Az internetet is a globalisták hozták létre, mely részben kicsúszott az irányításuk alól, emiatt is írhatok most nektek. A gondolkodó oldal ennek segítségével volt képes rengeteg információt, dokumentumfilmet, előadást stb. megosztani másokkal az elmúlt több, mint 20 év folyamán annak érdekében, hogy a világ lakossága öntudatra ébredjen. Ez az öntudatra ébredés kezdeti stádiumában tart, de egyre növekvő problémát jelent a globalisták számára, mely miatt cenzúra alá szeretnék vonni a teljes internetet. A SOPA, PIPA és az ACTA törvények ezt szeretnék előkészíteni, melyet az emberek ellenállása miatt egyelőre nem mindenhol sikerült végigverniük. Az internet ennek ellenére nem oly szabad média, mint sokan tudni vélik, ugyanis a meghatározó internetes hírforrásokat ugyanazok a média óriások irányítják, akik a tv-t, rádiót, újságokat, könyvkiadókat stb. A világhálón már a kezdetektől fogva egy cyber háború folyik a globalisták ügynökei, és az öntudatra ébredtek között, melynek eredménye egy hatalmas dezinformációs felhő képződése lett, amiben megpróbálják az ébredezőket bezárni újabb mátrixokba, hogy ellenségüket ne tudják beazonosítani. Ennek mikéntjét később fogom részletezni.

Bejegyzésem végéhez közeledve szeretnék választ adni nektek erre a kérdésemre: létezhet-e az, hogy a 21. század elejére csaknem a világ teljes média hálózata a pénzrendszer urai kezére került? Igen ez valóban létezik, és csupán néhány hírportál, újság, könyvkiadó áll ellen a szédületes mértékű tömegmanipulációnak, ami napjainkra körülvesz bennünket.

Az idősebbek gyakran mondják, hogy a fiatalabb nemzedékek egyre inkább degenerálódnak, és kifordulnak az addig megszokott társadalmi normákból. Tanárok széleskörű véleménye, hogy a hozzájuk érkező diákok évről-évre egyre erkölcstelenebbek, és egyre alacsonyabb szellemi képességekkel rendelkeznek. Legtöbben nem értik ennek az okát, és nem látják át azt a nagyszabású tervet, melyben a globalisták a médiabirodalmaik segítségével háborút indítottak a teljes emberiség ellen a világuralom megszerzéséért.

Észre kell venni, hogy az elit a számára kívánt társadalmi változásokat legegyszerűbben a kulturális forradalmakkal tudja elérni, mely tömegkultúrákat a médiumok zúdítják a nyakunkba. Ezeket a kívánt kulturális változásokat jó előre megtervezik, és évtizedek alatt fokozatosan viszik véghez, a fiatalok agymosásával, és erkölcseik tönkretételével. A lelkileg elpusztított fiatalok, ha egy nap szülőkké vállnak a gyerekeiket is helytelen normák szerint fogják felnevelni, rossz példát mutatva nekik, miközben a média az ő gyerekeiket is agymosás alá veti, és még mélyebb szintre juttatja még hozzájuk képest is. Így degenerálódnak állati szintre a társadalmak, mely a rendkívüli intelligenciával bíró, de lélektelen globalisták célja annak érdekében, hogy végeláthatatlan kamatrabszolga tömegek keletkezzenek, akik a számukra készített propaganda mátrixban élik le a teljes életüket.

Hogy védekezhetünk mindez ellen? Nagyon egyszerű. Kapcsoljuk ki a tv-t, rádiót, internetet, újságokat pár hétre az életünkből, és kezdjünk el töprengeni azon, vajon hogy történhetett meg mindez, ahol most tartunk? Milyen okok vezethettek el bennünket idáig? Ha az eddig sziklaszilárdnak hitt világképünk és történelemképünk a bizonytalanság talajára került, akkor vajon mi lehet az igazság? Tisztítsuk meg elménket, és értsük meg, hogy gyerekkorunktól fogva valakik jelentős energiát fektettek abba, hogy a tudatunk dezinformálva legyen több irányból szinte mindennel kapcsolatban, amit mi igaznak hiszünk. Minden, amit tudni vélünk a világról, nem más, mint helytelen információk betáplálása az agyunkba, melyekből helytelen következtetéseket vontunk le, amik segítségével álomvilágban tartjuk saját magunkat.

Minél idősebb valaki annál valószínűtlenebb, hogy fel lehessen ébreszteni, minél fiatalabb annál valószínűbb. Az első 6 bejegyzésemben emiatt úgy döntöttem, hogy megpróbállak kizökkenteni benneteket az eddig jól megszokott valóságképetekből, majd össze fogom foglalni azt a történelmi folyamatot, ami révén idejutott a világ. Be fogom azt is mutatni, hogy kik vezetik, és mit terveznek velünk a közeljövőben.

Ezután bekapcsolhatjátok ismét a médiát, és rájöhettek arra, hogy szinte mind hazudik nektek. Meghallgathatjátok a politikusokat, és látni fogjátok, hogy oldaltól függetlenül ők is módszeresen hazudnak a tömegeknek kiszolgálva a globális elitet. Felidézhetitek a történelem órák tananyagát, és rájöhettek, hogy a hivatalos oktatás is hazudott nektek. Ráébredhettek arra, hogy minden, amit igaznak véltetek, csak egy mesevilágból származó információhalmaz annak érdekében, hogy hű rabszolgák lehessetek a globális politikai elit kezében. Ha öntudatra ébredtünk, elkezdhetjük tanulmányozni, mint ahogy azt én is megtettem, a propaganda művészetét filmek, reklámok, mesék, híradók, stb. elemzésével, és meg fogjuk látni, milyen mélységekbe vezet el ez.

Szeretnék veletek megosztani 1 interjút és egy dokumentumfilmet, amik mostani témámhoz kapcsolódóan elgondolkodtatnak. Kellemes „szórakozást” hozzájuk! A következő bejegyzésemben az oktatásrendszerekkel fogok foglalkozni, és megpróbálom bemutatni a működési lényegüket.

 

Ajánlott videók

 

Idézetek jegyzéke

 

Felhasznált irodalom

4. Kamatrabszolgaság: A pénzrendszer

2012.03.23. 20:31 Az Új Világrend felemelkedése

Az írás eredeti helye: http://nemadjukfel.blog.hu/ 

A globális pénzrendszer működési lényegének megértése az egyik kulcspont ahhoz, hogy rádöbbenhessünk arra, a pénzhatalom miként képes a Föld államait az idők végezetéig jól fizető adósgyarmatként függési rendszerben tartani. Ez a rejtőzködő világerő, ami az államok felett áll, és bír a pénzkibocsátásnak a jogával, mesterségesen képes deflációt és inflációt előidézni a pénzrendszerben. Ennek segítségével képesek bármikor válságokat generálni annak érdekében, hogy céljaikat elérhessék és uralmukat megnöveljék. Nem csak az államok vannak hatalmas összegekkel eladósodva, de az önkormányzatok, közintézmények, vállalkozások és a háztartások számottevő többsége is. Kétségtelen, hogy a világ lakosságának túlnyomó része adósrabszolga, ha tudatában van ennek, ha nincs. Azok a családok, akik nincsenek eladósodva a bankszektor felé, is adósok valójában, hisz az államadósságok folyamatos fizetésére az adók a biztosítékok, melyek hatalmas mértékben nyirbálják meg az emberek fizetését, és tönkreteszik a gazdaságot. A globális pénzrendszer egy olyan pénzkifosztó szivattyú, ami egy szűk kör kezére juttatja az országok és egyének vagyonait. Azok a körök, akik nem állítanak elő valódi értéket, és működtetik a bankrendszert, mérhetetlen vagyon mennyiségekkel rendelkeznek, míg azok az átlag polgárok, kik élik mindennapjaikat és robotolnak végeláthatatlanul sokszor túlvállalva magukat, mély szegénységben élnek a pénz uraihoz képest. Világszerte a társadalmak anyagi szempontból két részre kezdtek szakadni a 19. századtól napjainkig. A mérhetetlenül gazdagok szűk és a mély szegények gigantikus táborára, ahol a még épphogy létező középosztályt, gyakorlatilag minden eszközzel megpróbálja felszámolni a pénzarisztokrácia.

Mi is a pénz? „A pénz minden olyan meghatározott értékkel bíró tárgy, amely a kereskedelmi fogalomban hosszabb-rövidebb ideig, mint állandó fizetési eszköz használatos, amelynek átadásával dolgokat lehet megvásárolni, illetve adósságokat lehet törleszteni.” /1/ A pénz önmagában nem képvisel értéket, csupán mi töltjük meg azzal, jogi alapot biztosítva arra, hogy törvényes fizetőeszközként az emberek elfogadják egymás közt. Mondhatnám úgy is, hogy a pénz valójában egy jel.

A pénz megjelenése a civilizációk kezdetén lehetővé tette azt, hogy a közösségeken belül szakosodni tudtak az emberek, és ki-ki képességeiből fakadóan hasznos munkát tudott végezni mindenki számára. Ha valaki orvossá vált az önellátó életmód helyett, és egész napos tevékenységét a közösség javára fordította, hasznosabb feladatot tölthetett be, mintha csupán csak földműveléssel foglalkozott volna. Így voltak, akik bányásszá, kováccsá, kézművessé, katonává, pappá, stb. válhattak, és tevékenységükkel mindenki jól járhatott. A szakosodott rétegeknek pedig a földművesekre kellett támaszkodniuk, akik az egész társadalom eltartóivá váltak. Ez viszonylag harmonikusan működött kezdetben, és minden ember felszabadíthatta a magában szunnyadó képességeket. Itt megemlíteném, hogy létrehozhatóak pénz nélküli társadalmak is, ugyanis ez megvalósítható, de az egyének oly magas fokú közösségi szemlélete szükséges ehhez, ami napjainkban már rég kiveszett a magát civilizáltnak nevező emberiségnek a viselkedéséből. Figyelemreméltó, hogy jelenkorunk természeti népei évezredek óta jól megvannak pénz nélkül, és egészséges összetartással képesek együtt átvészelni a bajokat, melyre már modern korunk embere nem képes.

A pénz gyakorlatilag bármi lehet, amit közös megegyezés alapján elfogadunk. Kezdetben só, szarvasmarha, kagyló, bálnafog, kövek, stb. funkcionáltak pénzként. Egy idő után elterjedtek a fémpénzek, melyek könnyen megmunkálhatóak voltak, és ezek értékét a mögötte álló munka biztosította, ugyanis a fémeket ki kellett bányászni. A világ legrégebbi egységes súlyú és méretű pénzérméit a kis-ázsiai Lüdia területén öntötték feltehetően a Kr.e. 7. század elejétől kezdve. Ezt hamar átvették a görögök majd később tőlük a rómaiak is, így Európában is megjelent a fémpénzhasználat. Ahogy elterjedtek a fémpénzek, egy új szakma indult útjára Babilonban, az ókori Görögországban, a Római Birodalomban és később Lüdiai érmék, Kr.e. 560 körül_1.jpgaz egész térségben. Ez volt a pénzváltók hajnala, akik a kereskedők pénzeit váltották át jutalék fejében, hogy megkönnyítsék a távoli országok közt a pénzmozgást. Később a pénzváltók pénzváltóüzleteket nyitottak, ahol elfogadtak pénzt is megőrzésre, és kamat ellenében hiteleket nyújtottak. A kamatokat törvényben rögzítették, melyek például Rómában évi 6-12% között mozogtak, míg más tartományokban ennél magasabban. Minden nevesebb pénzváltónak volt pénzváltó ismerőse a Római Birodalom más területén, akik kölcsönösen hitelt nyújtottak egymásnak. A pénzváltó ügyfele egy írásos kifizetési megbízást kapott, amit ma hitellevélnek neveznénk, és ezt egy másik városban működő pénzváltónak kellett teljesítenie. Így jött létre a legelső készpénz nélküli fizetési forgalom az ókori Európában. Elmondható, hogy ez egy kezdetleges bankrendszer volt, ami a birodalom vérkeringését meghatározta.

Ez az a pont, ahol el kell gondolkodnunk, hogy megérthessük napjaink bankrendszerének működését és számos birodalom összeomlásának alapvető okát. Azzal, hogy a pénzváltóknak megengedett volt kamatok szedése a hitelek után, megkezdődött a pénz mennyiségének a hiánya, más néven a defláció. A pénzváltók a náluk lévő pénzmennyiséget újra és újra meghitelezték mások számára, akiknek a hitelt+kamatokat kellett visszahozni nekik a gazdaságból. Ezt a pénzváltók újra meghitelezték mások számára, akik szintén több pénzt hoztak vissza, ahhoz képest, mint amit hitelként kaptak. Ezzel a módszerrel egy bizonyos idő eltelte után akár egyetlen pénzváltó elszívhatta volna az összes pénzt a gazdaságból. A pénzváltók az így megszerzett pénzmennyiségek jelentős részét felhalmozták visszatartva azt, ezért pénzhiány keletkezett. Amíg a birodalom területe nőtt, ezzel nem volt különösebb probléma, hisz a meghódított területekről befolyó pénzösszegek és az esetleges új bányák pénzt tudtak pumpálni a gazdaságba. A gond ott keletkezett, amikor a birodalom nem volt képes már jelentős mértékben tovább terjeszkedni, de mindeközben a népessége folyton nőtt. A növekvő népesség egy véges birodalom határain belül elkezdi felélni a természetes környezetét, kimeríti végletekig a rendelkezésre álló erőforrásokat. A növekvő népesség növekvő pénzmennyiséget is igényel, de mindeközben nincs új kibányászható pénzként használható fém, így emiatt is pénzhiány keletkezik. Az ókori Rómában a helyzetet csak fokozta, mint említettem, a pénzváltók tevékenysége, kik további összegeket vontak el a gazdaságból. A defláció hatására Nero (uralkodott 54-68) bevonatta az összes érmét Rómában, azokat beolvasztatta, és 15%-kal kisebb formában újra verette. A kimaradt nemesfémből így már az államnak is pénzt tudott veretni, melyből tudta fedezni a kiadásokat. Ennek hatására a pénz értéke csökkent, hisz kevesebb nemesfémtartalommal bírtak az érmék. Ez volt a történelem legelső feljegyzett inflációja. A megnövekedett pénzmennyiség megnövelte a termékek és szolgáltatások árait is, így végül az árak és a rendelkezésre álló pénzmennyiség ugyanúgy aránylott egymáshoz, mint amikor a pénzhiány jelentkezett. Ismét defláció lett a gazdaságban. A későbbi uralkodók emiatt kénytelenek voltak tovább rontani a római érmék nemesfém tartalmát, így az infláció tovább nőtt, de előre vetítette a következő deflációs időszakot. A közgazdaságban az inflációs és deflációs időszak váltakozását üzleti ciklusnak nevezzük. Érdemes megjegyezni, hogy egy kamatszedő pénzrendszerben minden deflációs időszakot egy inflációsnak kell követnie, különben a pénzhiány következtében rövid időn belül összeomlana a teljes gazdaság. A Római Birodalom a népesség növekedése, a rendelkezésre álló terület erőforrásainak kimerülése és a pénzértékének romlása miatt hanyatlani kezdett. Az uralkodók egyre kevesebb légiót tudtak kiállítani pénz hiányában, így területek feladására kényszerültek, végül nem tudtak ellenállni az idegen hódítóknak, és a birodalom összeomlott. Az, aki megérti, hogy mik voltak a legfőbb okai a Római Birodalom bukásának, ráébredhet arra, hogy az egész globális civilizációnk egy hasonló folyamat végéhez közelít, melynek csúcspontja a 21. században várható, ahol a népesség exponenciális növekedése, a bolygónk készleteinek feltételezett kimerülése és a globális pénzrendszer kártékony működése egy gigantikus méretű összeomláshoz fogják szükségszerűen elvezetni a teljes emberi civilizációt.

A Római Birodalom 5. századi összeomlása egyben az ókori pénzrendszer összeomlását is jelentette, és a fémpénzek verése csak a 6. század közepén indult be újra Európában. A katolikus egyház a középkor folyamán tiltotta a kamatszedést, melyet uzsorának neveztek, tanulva az ókor ijesztő példájából. Arisztotelész és Aquinói Szent Tamás tanításait vették alapul, akik azt tanították, hogy a pénznek a társadalom szolgálatában kell állnia, nem pedig fordítva, és elő kell segítenie az árucserét. A kamat véleményük szerint gátolja ezt a szándékot, mert szükségtelen terheket rak a pénzhasználatra. A középkori pénzváltók Rováspálcák_4.jpgelsősorban az aranyművesek közül kerültek ki, és hitelért cserébe kezelési költséget számolhattak fel, de nem kamatot a törvények értelmében. A középkor folyamán is megjelent a fémpénz nélküli pénzhasználat. I. Henrik király 1100 körül a rováspálca rendszert vezette be. A rováspálca fából kifaragott pénz volt, rovátkákat faragtak az egyik oldalába, ez jelölte a címleteket. A pálcát hosszában kettéválasztották a rovátkák mentén, így mindkét fele továbbra is jelezte a címletet. A király megtartotta az eredeti egyik felét, így védekezve a hamisítás ellen. A másik felét aztán forgalomba helyezte, és az pénzként keringett tovább. A király elrendelte, hogy a neki járó adókat rováspálcákkal kell fizetni, így ezzel el is érte azt, hogy ezt pénzként elfogadják az emberek. Ez a rendszer annyira jól működött, hogy ezalatt tudott kiépülni a Brit Birodalom. Ezt azért fontos tudni, hogy megértsük a pénzrendszer nem csak nemesfém alappal működtethető, hanem bármilyen alapra helyezhető, amit közös megegyezéssel elfogadnak az azt használó felek.

Az első európai bankok a reneszánsz idején alakultak meg, és törvényessé tették számukra a kamatszedést, a Barcelona Bank 1401-ben, a Szt. György Bank Genovában 1407-ben, a Fugger bankház 1492-ben Augsburgban, hogy a jelentősebbeket említsem. Ezek a bankok már valódi banki tevékenységeket folytattak. Meghitelezték mások számára az emberek által letétbe helyezett pénzeket, és átvételi elismervényeket állítottak ki. Az első átvételi elismervények lényegében fizetési ígérvények voltak a bankoktól, hogy az adott intézmény tartozik a letétes számára, és a letétes visszakövetelheti ezt a pénzt. Ezek voltak az első papírpénzek, melyek azért terjedtek el végül szélesebb körben is, mert használatuk sokkal kényelmesebb volt, mint a fémpénzeket cipelni. A papírpénzek elkezdték kiszorítani a fémpénzeket, így a hitelek nagyobbik része ebben került kifizetésre. Ez a bankároknak nyerészkedési alapot adott, hisz ráébredtek arra, hogy nagyobb összegben állíthatnak ki fizetési ígérvényeket, mint amennyi fémpénz ténylegesen megtalálható volt az adott bankházban. Ezt napjainkban részleges fedezetű bankrendszernek hívják, mely lényegében az egyik legnagyobb átverés, amit valaha is kitaláltak. Nem létező pénzeket adtak a bankházak kölcsön, és a hitelesek létező pénzt hoztak vissza, mely már önmagában is hatalmas nyereség, de még kamatot is felszámoltak. Ez az átverés egész jól működött mindaddig, amíg a letétesek valami ok folytán nem rohamozták meg az adott intézményt, és elkezdték egyszerre visszaváltani a fizetési ígérvényeiket, mert ilyenkor a bank fizetésképtelenné vált és csődben ment, hisz annyi fémpénz nem állt a rendelkezésére, mint amennyi fizetési ígérvényt kibocsátott. Ezek a bankok pénzszivattyúként működtek, amik hatalmas összegeket szívtak el a gazdaságokból, és nem juttatták vissza ezeket. Az ilyen kártékony intézményeket be kellett volna tiltani, mert törvénytelenül gazdagodtak más emberek kárára, előmozdították a pénzhiányt, így a gazdasági válságokat is. Hogy, hogy nem, ez nem így történt, és a részleges fedezetű törvénytelen bankrendszert törvényessé tették a Bank of England 1694-es megalakulásával, melyet az angol forradalom és 50 évnyi költséges háborúskodás előzött meg.

A Bank of England volt az első magántulajdonú központi jegybank, mely megkapta a pénzkibocsátásának a jogát, és államkölcsönt is nyújtott, aminek következtében a 18. század első másfél évtizedében megduplázódott a Brit Birodalom államadóssága. Ennek a magánbanknak az Anglia Bankja nevet adták megtévesztésből, hogy a lakosság az állam részének érezze, holott ennek épp az ellenkezője volt az igaz. Ez a bank is, mint minden más magántársaság részvényeket árult, hogy megkezdhesse a működését, és a részvények megvásárlóinak nevét sosem fedték fel. A Bank of England, London_2.jpgfeltételezett pénzmennyiség többszörösét tudta kikölcsönözni, most már törvényes keretek között, és mindezért még kamatot is szedett. A kibocsátható hitelt a bankban ténylegesen meglévő nemesfém arányához képest 2:1 arányban rögzítették. Mit jelent ez? Azt jelenti, ha a bankban 1000 font volt megtalálható, akkor 2000 fontig adhatott ki hiteleket, melyek után még a kamatokat is felszámolhatta. Ez volt a világ egyik legnagyobb átverésének, a modern pénzrendszernek a törvényes elindulásának a pillanata. 1946 óta a Bank of England elméletileg ismét az államé, de működési alapelve semmit sem változott. Hogy működnek 1694 óta az ilyen típusú bankok, hogy képesek pénzt teremteni? Ha ezt megértjük, akkor képesek leszünk átlátni modern korunk teljesen abszurd globális pénzrendszerét, és azt, hogy aki bírja a pénzkibocsátásának a jogát, az gyakorlatilag élet és halál ura a Föld országai felett.

A legtöbb ember azt gondolja, hogy a pénzt az állam állítja elő, és a pénzverdék forgalomba hozzák az új pénzt, hogy elősegítsék a gazdaság működését. Ez csak egy bizonyos fokig igaz, napjainkra kijelenthető, hogy leginkább egyáltalán nem is igaz. A bankok a törvények értelmében több hitelt nyújthatnak, mint amennyi pénzzel valójában rendelkeznek. Ez az arány általában napjainkban 10:1-hez, de ez is megkerülhető, és bármennyi nem létező pénzt felkínálhatnak a hitelt felvevőknek. Ha ezt polgárok csinálnák szervezetten, akkor csalás miatt börtönbe kerülnének, de a bankokkal nem ez a helyzet. Mi történik egy ilyen pénzrendszer beindulásakor? Az emberek hitelekhez jutnak, melyet a bankok a semmiből hoznak létre, és A pénz, mint adósság_3.jpgaz ügyfelek visszafizetéskor elkezdik a gazdaságból elszívni ezeket az összegeket a kamatokkal együtt. Visszafizetéskor az eredeti tőkét, melyet hitelként adtak, a bank megsemmisíti, és csak a kamatokat tartja meg magának profitként, mely még így is hatalmas nyereség. A bankok a kamatok csak egy töredék részét juttatják vissza a gazdaságba, saját működési költségük fedezéseként. Egy ilyen rendszerben a teljes adósságállomány mindig nagyobb lesz, mint a jelenlévő pénz mennyisége, így az emberek a hitelek törlesztéskor csökkentik a pénzkínálatot, és ez pénzhiányhoz vezet. A pénzhiány növekvő munkanélküliséget és csökkenő vásárlóerőt eredményez, és csak újabb hitelekkel lehet a gazdaság teljes összeomlását elkerülni. Az állam hitelt kényszerül felvenni, csak úgy, mint a háztartások és vállalkozások bizonyos része. A kapott hiteleket el lehet költeni valós dolgokra, így kijelenthető, hogy a ma létező pénz csaknem egésze adósság formájában keletkezett. Ezeket ismét vissza kell szolgáltatni, így beindul az ördögi kör, és az adósságspirál egyre meredekebben fog felfelé ívelni. Ebből következik, hogy az adósságok mennyiségének folyamatosan növekednie kell, különben a rendszer összeomlik.

Ha az újonnan létrehozott hitelpénzek mennyisége kevesebb, mint a visszafizetéskor megsemmisített hitelpénzeké, akkor defláció keletkezik, ha több, akkor infláció. Az infláció együtt jár a tartós árszínvonal növekedésével, miközben a bankok további összegeket szívnak el a gazdaságból. Ha az árak és a jelenlévő pénz mennyiségének egymáshoz viszonyított aránya hasonló lesz ahhoz, mint amikor a pénzhiány jelentkezett, ismét defláció lesz, melyet megint új hitelekkel lehet orvosolni, mely újra inflációhoz fog vezetni. Így jelenik meg az üzleti ciklusnak nevezett jelenség modernkorunkban is.

A hitelek létrehozásukkor virtuális formában jönnek létre a bankszámlákon, így a hitelfelvételkor keletkezett új pénzek mennyisége hatalmas mértékben meghaladja a forgalomban lévő készpénz mennyiségét. Lényegében jelenkori világunkban az elkölthető pénzek nagy része csupán könyvelési tétel, és néhány szám az adott bankrendszer gépezetében. Ebből következik, ha a  betétesek egyszerre szeretnék a bankokból kivenni a készpénzüket, nem tudnák, és a rendszer összeomlana. Hogy ez ne történjen meg, a bankrendszer elsődleges célja a fogyasztás ösztönzése, hogy ismét visszaáramoljon a bankrendszerbe a pénz és virtuális formában tárolódjon. Így alakult ki a fogyasztói társadalom, melyben a vásárlás előmozdítása érdekké vált minden bevethető trükk segítségével, mely végül fokozott mértékben vette igénybe bolygónk erőforrásait.

Aki megérti azt, hogy működik napjaink pénzrendszere, ráébredhet arra, hogy teljesen értelmetlen az adósságok visszafizetéséről beszélni, hisz a bankok pénzteremtési mechanizmusa miatt, az összes adósságállomány mindig meg fogja haladni a gazdaságban jelenlévő pénz mennyiségét. Emiatt mindig lesznek, akik kiesnek a visszafizetés képessége alól, így valós javakat veszítenek el a bankok irányába. Ezzel a módszerrel örökös adósrabszolgaságban lehet tartani országokat és egyéneket az államok felett álló pénz elitnek, ahol mindenki a túlélésért küzd egy olyan globális civilizációban, melyben a technikai fejlettségünk soha nem látott magasságokban van, és ennek ellenére a népesség hatalmas hányada nélkülözni kénytelen.

A jelenlegi globális elit felmenői tisztában voltak azzal, hogy azok, akik irányítják az országok pénzkibocsátásának a jogát, valójában azok irányítják az egész világgazdaságot rabláncon tartva a kormányokat. A bankok mögötti érdekeltségek a nagy lehetőségeket tartogató Új Világ irányába fordították tekintetüket a Bank of England megalakulása után Európa mellett, és megkezdődött a harc a kormány és a pénzügyi körök közt a 19. század folyamán az Egyesült Államok központi bankjáért. Thomas Jefferson, az USA 3. elnöke egyik levelében így figyelmeztetett: „Őszintén hiszem, akárcsak te, hogy a bankok veszélyesebbek, mint az állandó hadseregek; és az az elv, hogy finanszírozás címén olyan pénzt költsünk el, amit majd az A FED székháza, Washington, D.C._3.jpgutódainknak kell megfizetni, nem más, mint nagyarányú hazárdjáték a jövőnkkel.” /2/ Végül egy sor mesterségesen generált válság, polgárháború és merényletek segítségével a háttérhatalom elérte azt, hogy 1913-ban az amerikai kongresszus jóváhagyta a Federal Reserve System (Szövetségi Tartalék Rendszer) létrehozását, röviden a FED-et. Ennek az elnevezése is szándékosan megtévesztő, hogy azt higgyék az USA polgárai, ez valami fajta államok közti szövetségi rendszer, nem pedig magánbankkartell. A valóság az, hogy a Szövetségi Tartalék Rendszer 12 regionális Federal Reserve Bankból áll, melyek magántulajdonban vannak, a létesítésről szóló törvény előírásainak megfelelően. Székházuk Washington, D.C-ben található. A FED látszólag megengedi az Egyesült Államok elnökének, hogy kinevezze a FED felügyelő testületének elnökét, ha a korábbi lemond, vagy elhalálozik. Az USA elnökének azonban igen behatároltak a választási lehetőségei, ugyanis csakis az éppen hivatalban lévő felügyelő testület tagjai közül választhat, akiket a tagbankok korábban már megválasztottak. Magyarul, elnök csakis az lesz, akibe a magánbankok a bizalmukat fektették.

Hogy teremti a pénzt a semmiből az USA magánjegybankja, a FED? Ez egy négy lépcsős folyamat, mely előtt tisztázni kell az államkötvény fogalmát. Az államkötvények fizetési ígérvények, melyeket a kormány hoz létre. Amolyan kormányzati „tartozom neked cédulák”. Az emberek azért veszik meg ezeket, hogy kamathoz jussanak, és az államkötvények futamidejének végén a kormány visszafizeti a kötvény árát+kamatot, és a kötvényt megsemmisítik. A FED pénzteremtő folyamata a következő:

 • 1. lépés: A Szövetségi Nyílt Piaci Bizottság jóváhagyja az USA államkötvények vásárlását.

 • 2. lépés: A kötvényeket megvásárolja a FED mindenkitől, aki csak eladásra kínálja neki a nyílt piacon.

 • 3. lépés: A FED elektronikus kreditekkel fizet a kötvényekért az eladó bankjának, ami viszont jóváíródik az eladó bankszámláján. Ezek a kreditek fedezet nélküliek, a FED egyszerűen létrehozza őket a semmiből.

 • 4. lépés: A bankok ezeket a letéteket tartalékként kezelik, és több mint tízszeresüket hitelezhetik ki az új hiteligénylőiknek, mindezt kamatra.

Lényegében a FED ugyanazon alapelv alapján hozza létre az új pénzt hitel formájában, mint a többi magánbank, így örökös kamatrabszolgaságban tartva az Egyesült Államokat és más országokat is, mivel ma már a FED nem csak az USA-nak hitelezhet. Louis Thomas McFadden republikánus képviselő jó rálátással a dolgok valódi helyzetére, két évtizeddel a FED törvény elfogadása után egy 1932-es felszólalása alkalmával a következőket mondta: „Amikor a Federal Reserve törvényt elfogadták, az Egyesült Államok polgárai nem vették észre, hogy egy világrendszer jött itt létre... egy szuperállam, melyet a nemzetközi bankárok és nemzetközi iparosok irányítanak együttműködve, hogy saját örömükre leigázhassák a világot." /3/

A bankok teremtik a pénzt hitelek formájában, így ők bírnak a pénzkibocsátásának a jogával. A pénzintézetek mögötti árnyékhatalom nagyon egyszerű módon tud emiatt válságokat generálni a pénzhiány mesterséges előidézésével. Ezt úgy tudják elérni, hogy a bankok visszahívják a már kint lévő hitelek egy részét, vagy pedig nem nyújtanak elég új hitelt, így nem keletkezik elég új pénz a gazdaság véráramában, ahhoz képest, mint amit a hitelek visszafizetésekor kivonnak a forgalomból. A hiteleket ugye kamatokkal együtt kell visszafizetni, mely csökkenti a gazdaságban jelenlévő pénz mennyiségét. Charles August Lindbergh képviselő az 1920-as válságot követően a következőket írta a könyvében: „A Federal Reserve rendszerében a válságokat mesterségesen keltik. A jelenlegi volt az első ilyen mesterséges pánik, és annyira Munkanélküliek a nagy gazdasági világválság idején_2.jpgprecízen zajlott, mint ahogy megoldunk egy matematikai egyenletet." /4/ Ezt a trükköt használták fel az 1929-1933-as nagy gazdasági világválság előmozdításakor is, ahol 1932-re eltűnt a pénzmennyiség 1/3-a a gazdaságból. 1921-től 1929-ig a pénzintézetek nagyon kedvezőnek tűnő hiteleket kínáltak, majd ezek egy részét visszahívták, így nagy mennyiségű pénzhiányt idéztek tudatosan elő. James A. Garfield az USA 20. elnöke, aki átlátta, milyen érdekek mozgatják a pénzrendszert, így vélekedett a válságokról: „Akárki is felügyeli a pénz mennyiségét országunkban, az a teljes ipar és kereskedelem korlátlan ura... és amikor rájössz, hogy néhány hatalmas ember a csúcson az egész rendszert mily könnyen irányíthatja ilyen vagy olyan módon, már nem is kell neked elmagyarázni, hogy honnan erednek az infláció és a gazdasági válságok periódusai.” /5/ A jól bevált formula szerint idézte elő az 1929-1933-as nagy gazdasági világválság óta legjelentősebbnek tartott 2008-2009-es gazdasági világválságot is a globális elit. Az USA-ban szinte vég nélkül kedvezőnek tűnő komolyabb hitelbírálat nélküli kockázatos hiteleket kezdtek nyújtani a pénzintézetek a magánszemélyeknek. Emiatt 2006-ban tetőzött az ingatlanok értéke, és ez lehetetlenné tette a további hitelfelvételt, ezért nem keletkezett elég új pénz a rendszerben, ahhoz képest, mint amit az emberek a hitelek visszafizetése miatt elkezdtek elvonni a gazdaságból, így hatalmas pénzhiány keletkezett. Magyarul, az elit tudatosan felfújt egy nagy lufit, ami szépen kipukkadt.

1930-ban alakult meg a Nemzetközi Fizetések Bankja (Bank for International Settlements, BIS) a legrégebbi nemzetközi pénzügyi szervezet, melyet eredetileg a Young-terv pénzügyi lebonyolítására hoztak létre A BIS székháza, Bázel_3.jpgrészvénytársaság formájában a Svájcban található Bázelben. Jelenleg 56 ország központi bankjának a tulajdonában van a BIS, melyek lényegében maguk is magánbankok, akárcsak a FED. A BIS a központi bankok és nemzetközi szervezetek számára banki funkciókat is ellát, mint például tartalékkezelés és arannyal történő tranzakciók lebonyolítása. A BIS igazgató tanácsa kéthavonta tartja ülését, mely egybeesik a jegybanki kormányzók közötti tanácskozással is, melyen már az összes BIS tag jegybank elnöke is részt vesz. A BIS létrehozta a „Central Bank Governance Network” -öt, mely a tagállamok központi bankjainak irányításával és tevékenységével foglalkozó hálózat. Kijelenthető, hogy lényegében ez a központosított szervezet a „jegybankok bankja” szerepkört tölti be, és ez is a nemzetközi pénzügyi körök érdekeit szolgálja ki a világ adósrabszolgaként tartott lakosságának érdekeivel szemben.

1944-ben létre jött az amerikai New Hampshire-ben található Bretton Woodsban tartott konferenciáról elnevezett megállapodás. Ez teremtette meg a világ pénzügyi rendszerének modern keretét rögzített árfolyamokkal és átváltható devizákkal. Ezen a konferencián született meg a Nemzetközi Valutaalap (International Monetary Fund, IMF) és a Világbank (World Bank Group, WBG) is. Az IMF székháza az USA-ban, Washington, D.C-ben található. A pénzintézet 187 tagországa meghatározott gazdasági súlya szerint járul hozzá az alaphoz, és a szervezettől kölcsönöket vehet fel adósságai törlesztéséhez. Mit jelent ez? A tagországok „igen mulatságos” módon saját befizetett pénzüket kapják vissza kölcsönbe a Valutaalaptól, melyet kamatostól kell megfizetniük. Kijelenthető, hogy kamatszedő mechanizmusa miatt ennek a működési elve is a jól bevált formulák szerint működik, és előmozdítja a pénzhiányt a gazdaságokban, amit ismét csak új hitelekkel lehet kiváltani. Olyan ez, mint egy fojtogató póráz, ami örökre rabláncon tart, és képtelenség belőle szabadulni. Az IMF jogilag is az államok és bíróságok felett áll, melyet az 1982. évi 6. számú törvényerejű rendelet 9. Az IMF székháza, Washington, D.C._2.jpgcikkelyének 1-10-ig szakasza egyértelműsít. E szerint az IMF korlátozások nélkül szerződéseket köthet, ingó és ingatlan vagyont szerezhet az Alap tagországaiban, így Magyarországon is. Lényegében ez azt jelenti, hogy a törvény hatályba lépése óta ingatlanokat, lakásokat, házakat, cégeket, üzemeket, vállalatokat vásárolhat hazánk területén is, egyszóval mindent, ami megvehető és privatizálható az államadósság fejében. Az IMF bárkivel szemben bírósági eljárást kezdeményezhet, de ő maga és tulajdonait bérlői mentesek minden fajta bírósági eljárás alól, így a bíróságok semmilyen ügyletükbe nem avatkozhatnak bele. Valamennyi tisztviselő és alkalmazott is mentes a jogi eljárások alól, mely végső soron szabad garázdálkodást jelent a tagországok területén. Az irattáraik sérthetetlenek, semmilyen nemű adatszolgáltatásra nem kötelezhetőek semmiféle hivatal részéről. Az Alap minden vagyona és követelése mentes a korlátozásoktól, rendszabályoktól, ellenőrzések és bármilyen természetű moratórium alól. A Valutaalap teljes adómentességet is élvez minden téren. Az IMF 1969-ben felhatalmazást adott a globalisták épülő világbirodalma számára létrehozott világpénz, az SDR (Special Drawning Rights, azaz „Különleges Lehívási Jogok”) kibocsátására, mely már részben aranyfedezetű, és napjainkban 30 milliárd dollár értékű van forgalomban belőle. Az aranyalapot a 20. század folyamán országról-országra változva többször megszüntették, de most az SDR aranyfedezetéből arra következtethetünk, hogy az épülő Új Világrend pénzrendszere aranyalapon fog ismét nyugodni.

A Világbank székháza, Washington, D.C._3.jpgA Bretton Woods-i konferencia által létrehozott másik nagy nemzetközi fosztogató pénzügyi szervezet a Világbank. Ez 5 nemzetközi magánbankból álló bankkartell a FED-hez hasonlóan, és ugyanabból a célból hozták létre ezt is, mint a többit. A magánbakok monetáris hatalmának egyesítésével szabályozza a forgalomban lévő pénzmennyiséget a hitelek segítségével, ezáltal folyton növekvő adósságspirálban tartja a Föld államait. A székháza szintén Washington, D.C-ben található, nem meglepő módon az IMF székházának tőszomszédságában.

Országunk is rabláncra van verve a nemzetközi magánbankok mögött álló csoportosulások által. A Magyar Nemzeti Bank már megalakulásakor sem a magyar nemzeti érdekeket szolgálta, hanem a nemzetközi pénzügyi körökéit. 1924-ben jött létre részvénytársasági formában, és szigorú banktitkok szerint működött. Átvette az állam monetáris felségjogait, mint a pénzkibocsátás, árfolyam-szabályozás, kamatszabályozás, hitelezés, vagyis a nemzetgazdaság irányításához szükséges kulcspontokat. A tulajdonosai névtelenül gyakorolhatták a szavazati jogukat a Közgyűlésen, ahol megválasztották a 12 tagból álló főtanácsot, akik képviselhették az ő érdekeiket. Az MNB részvényese és aktív tagja a BIS-nek (Nemzetközi Fizetések Bankja) annak 1930-as megalakulásától kezdve. Az 1947-es kommunista államosítás következtében a pénzintézet a kormány irányítása alá került, és bevezették az egyszintű bankrendszert. Az egyszintű bankrendszer lényege, hogy a jegybank közvetlen, ha megbízott bankjai vannak, akkor közvetett kapcsolatban áll a lakossággal és a vállalatokkal. A kétszintű bankrendszerben a központi bank csak a kereskedelmi bankokkal tartja a kapcsolatot. A nemzetközi elit 1982-ben beléptette hazánkat az IMF-be és 1983-ban a Világbankba, bebetonozva hazánkat Magyar Nemzeti Bank, Budapest_3.jpgismét a globális kamatrabszolga-tartó hálózatba. Így indult be az államadósság törvényszerűen egyre növekvő soha véget nem érő adósságspirálja, mely mára (2012. márc.) eléri a 20 ezer milliárd forintos nagyságrendet. Ne legyen senkinek illúziója, a bankok abszurd pénzteremtési mechanizmusa miatt, amiben fedezet nélkül az adósságból keletkezik az új pénz csaknem egésze, örökös garancia ezen államadósság visszafizethetetlenségére ennek a pénzrendszernek a keretein belül. 1987-ben visszaállították Magyarországon a kétszintű bankrendszert, és az 1991. évi LX. számú jegybanktörvény elfogadásával, melyet azóta többször módosítottak, ismét meghatározták az MNB feladatkörét. A Magyar Nemzeti Bank a „rendszerváltás” óta ismét részvénytársaságként működik, tulajdonosa a magyar állam. Monetáris hatáskörébe sem az országgyűlés, sem az állam nem szólhat bele, az ma már teljesen független tőlük. Elméletileg bír a pénzkibocsátásának a jogával, melyet nem gyakorol, és a kormány újabb IMF hitelekkel juttatja be az új pénzt a magyar gazdaság véráramába. Az MNB lényegében az IMF, a Világbank és a BIS alárendeltségébe került, így Magyarországon sincs többé közpénzrendszer, helyébe a magánpénzrendszer lépett. A Nemzeti Bank elnöke 20 évre saját hatáskörében minden lényeges adatot titkosíthat. Kijelenthető, hogy a központi bank hazánkban is az állam felett áll. Caroll Quigley a Harvard, a Princeton és a Georgetown Egyetem egykori tanára, Bill Clinton elnök mentora, így vélekedett a központi bankokról: „Minden központi bank törekedett saját kormányát uralni azáltal, hogy képes volt irányítani a kincstári kölcsönöket, képes volt manipulálni a valuta árfolyamokat, képes volt befolyásolni az ország gazdasági aktivitásának a mértékét, és képes volt befolyásolni az együttműködő politikusokat az üzleti életben nyújtott későbbi gazdasági jutalmakkal.” /6/

Ez napjaink valósága, ahol a kormányok és a világ teljes gazdasága magánbankkartellek mögött meghúzódó érdekeltségek kezén vannak, és ők rabigába hajtották az egész emberiséget. A pénz funkciója alapvetően kétélű fegyver, fel lehet használni jóra és rosszra egyaránt. Olyan, mint egy szike, amivel életeteket lehet menteni, de kioltani is akaratunktól függően. A pénzt magát a jelenlegi globalisták felmenői ellenünk fordították annak érdekében, hogy egy olyan globális pénzrendszert hozhassanak létre, ahol a valódi hatalom egy nagyon szűk kör kezén összpontosul. A pénzrendszer létfontosságú az országok életében, és olyan, mint az érhálózat az emberi testben. Ha az érhálózat rosszul működik, az kínokkal és szenvedéssel jár az egész szervezet számára, melybe bele is pusztulhat. Mint látható, a globalisták a 20. század folyamán a készülő világkormányuk számára elkezdték az irányításuk alatt álló bankokat egyesíteni, így központosítva hatalmukat, mely a 21. század elejére 3 nemzetközi pénzügyi szervezetben csúcsosodik ki: a BIS-ben, az IMF-ben, és a Világbankban. Észre kell vennünk, hogy míg a válságok az átlagemberek számára rendkívül káros dolgok, addig ezeknek a köröknek előnyösek, hisz ha pénzhiány lép fel a gazdaságban, az árcsökkenéshez vezet ezen időszak alatt, és aki hatalmas vagyon mennyiségekkel rendelkezik, mindent olcsóbban vásárolhat fel. A háborúk is jól jövedelmeznek az elit számára, mivel mindkét szemben álló felet pénzelhetik, így eladósítva és rabláncra verve az egymással hadakozó államokat az idők végezetéig. A pénzrendszer működésének hátterével nagyon kevés ember van tisztában napjainkban, de aki megérti, rájöhet arra, hogy az egyének és államok szabadságáról értelmetlen egy olyan globális pénzrendszer keretrendszerén belül beszélni, ami örökös folyton növekvő adósságspirálban tartja a Föld országait, ezáltal az országok lakosait is. Ezek a pénzügyi körök 300 éve teljesen tudatosan hozták létre ezt az ördögien intelligens módon létrehozott fojtogató pénzrendszert, és létrehozásakor pontosan tudták, mi a céljuk vele. Az, hogy az országok véráramába behatolva átvegyék az irányítást felettük, és elérhessék más módon azt, amit mind ez idáig katonailag egyetlen népnek sem sikerült elérnie: a tényleges világuralmat a Föld teljes lakossága felett.

A feudalizmus felszámolása óta a világ egy új korba lépett, ahol a feudalizmussal szemben a hatalom alapja többé már nem a föld, hanem a pénz. Ez egy újfajta függési viszony, ahol a lényegében korlátlan vagyonmennyiségekkel rendelkező hierarchia csúcsán lévő elit a pénzrendszerrel függésben tartja az államokat, az államokon keresztül pedig a polgárokat. Viszonylag egyszerű volna létrehozni egy új globális pénzrendszert, ami mindenki javát szolgálná, nem csupán mérhetetlenül gazdag szűk csoportosulások érdekeit, a kifosztott milliárdok érdekeivel szemben. Az államoknak egyszerűen el kellene vennie a pénzkibocsátás jogát a magánbankoktól, és közösen szövetséget alkotva bevezetni egy kamat nélküli új globális közpénzrendszert, melyet bármilyen alapra helyezhetnének. Vajon miért nem történik meg mindez? Vajon miért van hatalmas hallgatás a pénzrendszer valós működéséről, mind az országgyűlésekben, mind a médiában, mind az oktatási rendszerekben? Vajon kik képesek pénzelni a politikai pártok szédületes összegű kampányait, hogy azok bekerülhessenek a törvényhozásba? Nagyon jó irányban kezd el gondolkodni, aki ráébred arra, hogy erre csakis a globális pénzrendszer urai képesek, kik könnyedén felvásárolták az összes jelentősebb politikai pártot, hisz nekik érdekük, hogy a törvényhozásban olyan emberek ülhessenek, akik mindezen dolgokat sosem fogják megkérdőjelezni. Így fonódott össze a korrupt politika a pénzvilág mögött álló korrupt érdekekkel az elmúlt 300 év folyamán. Ebből kifolyóan nagyon könnyen megérthető, hogy miért beszélnek a politikusok módszeresen az államadósságok becsületes visszafizetéséről, holott tudják azt, hogy magának a pénzrendszernek a korrupt működése a bajok fő forrása. Mindazok, akik a pénzrendszer megváltoztatása helyett arról beszélnek, hogy az államadósságokat vissza kell fizetni, azok valójában a globalisták zsebéből esznek, és a nép érdekeivel szemben saját érdekeiket és pénzhűbér uraik érdekeit képviselik, így örökös rabláncon tartva embertársaikat. Carroll Quigley Tragedy and Hope című könyvében így írt minderről: „A pénzügyi kapitalista hatalmaknak volt egy másik hosszú távú terve, ami nem kevesebb volt, minthogy létre hozzanak egy világméretű magánkezekben lévő pénzügyi irányítási rendszert, ami uralni tudta minden egyes ország politikai rendszerét és a világgazdaság egészét. A tervek szerint a rendszert a világ központi bankjai irányították egymással összehangolt tevékenységük révén, feudalista módon, rendszeres találkozókon és konferenciákon hozott titkos megállapodásokkal. A rendszer csúcsát a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) képezte a Svájcban található Bázelben, egy magánbank, amit a világ központi bankjai birtokoltak és irányítottak, melyek saját maguk is magán vállalatok voltak.” /7/

Mint már említettem a 3. bejegyzésem alkalmával, egy egyed túlélési esélyeit az egyedfejlődés folyamán jelentős mértékben javítja az ismereteinek a bővítése és saját gondolkodási képességének a fokozása. Így el tud töprengeni tájékozottságának segítségével a világ helyzetéről, és közelebb kerülhet az igazsághoz. Szeretnék 4 dokumentumfilmet és 1 előadást megosztani veletek, mely a pénzrendszer valódi működését mutatja be a lehető legegyszerűbb formában. Első olvasásra bejegyzésemből és első megnézésre ezekből a videókból, senki sem képes teljes mértékben felfogni azt az abszurd folyamatot, hogy miként teremtik a bankok a pénzt a levegőből, és ennek milyen hatásai vannak egészen pontosan. Ezen a témán alaposan el kell gondolkodni, de biztosíthatok mindenkit afelől, hogy megéri, mert rengeteg logikai következtetést vonhat le mindenki ebből saját életére nézve is. Hogy mentheti meg ismereteink bővítése sokszor az életünket? Egy egyszerű példával élve: aki ismerte a globális pénzrendszer működését már évekkel ezelőtt is, az nem tudott bedőlni a svájci frank alapú hitelek csapdájának, mert ha nyitott szemmel járt a világban, észrevehette azt, hogy a bankok világszinten ismét rengeteg kedvezőnek tűnő hitellel kezdik felpumpálni a gazdaságot, ami csakis egy valamit jelenthetett: egy újabb tudatosan megtervezett világválságot, mely többek közt árfolyam növekedéshez fog vezetni. Hogy szervezte meg ez a magánhatalom saját magát az elmúlt évszázadok során összefonódva a politikai körökkel? Ezt később fogom bemutatni, a következő bejegyzésemben a médiarendszerrel fogok foglalkozni.

 

Ajánlott videók

 

Idézetek jegyzéke

 

Felhasznált irodalom

3. A globalisták célja: az Új Világrend megteremtése

2012.02.29. 19:24 Az Új Világrend felemelkedése

Az írás eredeti helye: http://nemadjukfel.blog.hu/ 

Csaknem az egész világ el van adósodva, nem csak az államok, de a háztartások nagy többsége is. A Föld majd összes állama megszakítások nélkül államadósságokat fizet a világbankoknak, mely adósságterhek ennek ellenére nőttön-nőnek. Ezek az intézmények modern kori kamatrabszolgaságba taszították a Föld államait, ezáltal az embereket, és olyan pénzszivattyúkat működtetnek, amik a gazdaságokból óriási pénzeket vonnak el. A globális pénzrendszerünk mesterségesen mozdítja elő a pénz elértéktelenedését, az inflációt és a munkanélküliséget is. A világbankok mögött a pénz urai állnak, akik drótokon rángatják az emberiséget egy nekik kedvező irányba. A tömegek elszegényedésének egyik fő oka a globális és helyi bankrendszer.

Állítólag maga Mayer Amschel Rothschild, a nemzetközi Rothschild bankárcsalád alapítója, vélekedett a következőképp: „Adjátok át nekem az irányítást egy nemzet pénze felett, és nem érdekel, ki írja a törvényeiket.” /1/ Elképzelése szerint, Mayer Amschel Rothschild_3.jpgaki a bankrendszeren keresztül uralja a pénzrendszert, jóval nagyobb hatalomra tesz szert annál, mintha a törvényhozásban ülne. A globalista elit uralja jelenkorunkban is a pénz kibocsátásának a jogát, mellyel mesterségesen tudnak pénzhiányról dönteni a világgazdaságban és az országok gazdasági életében is. Előidézhetnek mesterségesen keltett válságokat és gazdasági összeomlásokat, ugyanakkor gazdasági fellendülést és pénzügyi stabilitást is előmozdíthatnak bizonyos országokban, ha érdekeik ezt megkívánják. Élet és halál urai ezek a körök. Hogy tudták mindezt elérni? Erről későbbi írásaimban fogok értekezni, mivel ez egy összetett folyamat.

Úgy fest, hogy ezek a körök valami államok feletti hatalom részesei, kik akkora befolyással bírnak, hogy ezekből az adósságcsapdákból egyik ország sem tud kiugrani önszántából. Nyíltan senki sem mer beszélni róla, rámutatni pedig legfőképp sem arra, hogy kik lehetnek ezek a globalisták. Ez egy államok felett álló hatalom, melyet emiatt hívhatunk háttérhatalomnak is, miközben a látszólagos hatalmat a kormányok gyakorolják. Erre a háttérhatalomra próbált rámutatni Woodrow Wilson az USA 28. elnöke, amikor Az új szabadság című könyvében a következőket írta: „A politika Amerikában olyan helyzetben van, ami sajnálatos módon figyelmet igényel. A rendszert a törvényeink szerint építettük fel, ami használhatatlan, vagy legalábbis nem lehet rá számítani; ez csak azért készült, hogy a dolgok és erőfeszítések legésszerűtlenebb kiadásaival foglalkozzon. A kormány, amit az emberek számára hoztak létre, főnökök és azok munkáltatóiknak, a különleges érdekeltségeknek a kezén van. Egy láthatatlan birodalom állt fel a demokrácia alakja fölé.” /2/ Wilson elnök véleménye szerint ezek a bizonyos „különleges érdekeltségek” befolyásuk alatt tartják a kormányukat, és egy „láthatatlan birodalmat” építettek fel az USA-ban már a 20. század elején.

A pénzrendszer segítségével hatalmukban tartják az egész országot is, melyre szintén rámutatott több ponton is a könyvében: „Ezt a nagy ipari nemzetet most már a pénzhitel rendszere ellenőrzi. A hitelek nyújtása központosítva lett. Ezáltal az ország növekedése és valamennyi tevékenység ellenőrzése néhány ember kezébe ment át...” /3/ Ezek a körök nemcsak a pénzrendszert birtokolták már akkor is, hanem vagyonuk segítségével a gazdaságrendszert is. Különféle gigantikus méretű nagyvállalatokat alapítottak, melyek bekebelezték a kis- és középvállalkozásokat. Ezek monopolhelyzetbe kerültek, azaz egyeduralkodóvá váltak a piacon. Erről így vélekedett: „Nem egy, kettő, három, hanem sok megalapozott és félelmetes monopólium van az Egyesült Államokban. Nem egy, kettő, három, hanem sok törekvési terület van itt, ahova nehéz, ha csak nem lehetetlen, hogy a magánember belépjen. Korlátozott hitelünk van, korlátozott lehetőségünk, korlátozott a fejlődésünk, a legrosszabb uralom alá kerültünk, és kormányzatunk egyike a civilizált világ leginkább ellenőrzött és dominált kormányzatának – nincs többé szabad véleményű hiteles kormány, és nem számít többé a többség szavazata, a kormányunk befolyásos csoportok véleményének kényszerének megfelelően cselekszik.” /4/ Az egyik legfontosabb következtetés, amit leszűrhetünk ebből, hogy az USA demokráciája és oly sokat emlegetett szabadsága egy káprázat csupán. A valódi hatalmat a háttérhatalom gyakorolja diktatórikus módon az országában, és drótokon rángatja polgárok millióinak az életét. Véleménye szerint ezen köröknek akkora a hatalma, hogy „Az Egyesült Államok kereskedelmének és iparának még a legnagyobbjai is félnek valakitől, félnek valamitől. Tudják, hogy létezik valahol egy hatalom, amely olyan szervezett, olyan szövevényes, olyan körültekintő, olyan tökéletes, és olyan összefonódott, hogy jobban teszik, ha nem beszélnek hangosan, amikor elmarasztalólag nyilatkoznak róla.” /5/ Ezek az árnyékhatalmi körök valóban nagyon szövevényesek és összefonódottak, melyre későbbi bejegyzéseimben fogok rámutatni.

Annak érdekében, hogy megakadályozzák a monopóliumok elszaporodását, egy figyelemre méltó döntést hozott az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága 1909-ben John D. Rockefeller ellen. Rockefeller, aki a Rockefeller-dinasztia alapítója és a Standard Oil Company gigászi méretű olajnagyvállalat tulajdonosa volt, vállalatbirodalmát fel kellett, John D. Rockefeller_4.jpghogy oszlassa. „A köztársaság biztonsága érdekében elrendeljük, hogy 1911. november 15-éig a veszedelmes összeesküvést be kell fejezni.” /6/ Rockefeller úgy oldotta meg ezt az akadályt, hogy vállalatbirodalmát több részre törte szét, melynek élére szintén az ő jól megfizetett bábjai kerültek. Így ez a monopolellenes lépés semmit sem ártott a hatalmának és befolyásának. Napjainkban ezeket a monopóliumokat multinacionális nagyvállalatoknak hívják. Mivel a törvények jelenleg is tiltják a monopolhelyzetbe kerülést, ezért a globalista háttérhatalmi körök úgy hidalták át ezt a problémát, hogy több multinacionális nagyvállalatot alapítottak, melyek behálózzák mára az egész Földet. Ezek tulajdonosi szálai minden esetben ugyanazon érdekcsoportokhoz vezethetőek vissza. Így látszólag „szabad” verseny van a piacon, de a valóság az, hogy a globalisták egyeduralkodók az országok gazdasági életében. Elpusztítják a kis- és középvállalkozásokat. Amit ma magyar gazdaságnak szoktak nevezni, valójában nem több mint pár multinacionális nagyvállalat helyi telephelyeinek összessége.

Benjamin Disraeli, Anglia volt miniszterelnöke az 1848-as európai forradalmakat követően a következőket mondta: Benjamin Disraeli_4.jpg„A világot egészen mások kormányozzák, mint ahogy azok gondolják, akik nem látnak a színfalak mögé.” /7/ A globalisták döntenek emberek milliárdjainak élete felett, és elhitetik velük, hogy demokráciában élnek, miközben a hatalmat diktatórikus módon gyakorolják felettük. Az országok kormányainak nagyon behatároltak a lehetőségeik. Theodore Roosevelt az USA 26-ik elnöke 1912. augusztusi beszédében a következőket mondta: „A látható kormány mögött trónol egy láthatatlan kormány, amely nem tartozik hűséggel a népnek, és nem ismeri a felelősséget.” /8/ Ők nem azért uralkodnak, hogy a világ népeinek helyzetét előremozdítsák, hanem azért, hogy a hatalmukat kiterjeszthessék, ha kell háborúk és emberek százmillióinak a halálán keresztül. Napjainkban ezeket a köröket nem lehet felelősségre vonni, ugyanis ez a hatalmi struktúra rejtőzködő, vagyis letagadja önnön létezését. Walter Rathenau, a Rothschild család pénzügyi tanácsadója, aki az első világháborúban a császári Németország hadiiparának legfőbb irányítója, a weimari Németországban Walther Rathenau_4.jpgpedig rövid ideig külügyminiszter volt, a következőket írta a Wiener Press 1921. december 24-i számában: „Csupán háromszáz ember, aki mind személyesen ismeri egymást, határozza meg Európa sorsát. Utódaikat is maguk választják ki kíséretükből. Ezek az emberek minden szükséges eszközzel rendelkeznek ahhoz, hogy véget vessenek annak az államformának, amelyet ésszerűtlennek ítélnek.” /9/ Ez a hatalom hozta létre mind a demokrácia, mind a kommunizmus rendszerét az európai monarchiák eltávolításával, ami előmozdította hatalmuk kiteljesedését.

Ezek a pénz arisztokraták egyáltalán nem a pénzt vágyják. Úgy is mondhatnám, hogy sohasem arra vágytak igazán. Ők a világ feletti teljes és korlátlan egyeduralmat kívánják megszerezni. Ehhez a pénz megszerzése csupáncsak eszköz. Érdemes észrevenni, hogy ezek a családok megpróbálják rátenni minden hatalmi tényezőre a kezüket. Henry Kissinger, az USA volt nemzetbiztonsági főtanácsadója, majd külügyminisztere a Megújulás évei című könyvében a következőket írta a Rockefeller családról: „Mindegyik Rockefeller testvér választott magának egy szakterületet, amibe lelkesen ölte tőkéjét és energiáját: David a belpolitikába, New Yorkba és a mesterkedésekbe, Laurance a környezetbe és a tudományokba, Nelson először Latin - Amerikába, majd a nemzeti politikába és általában véve mindig is a mesterkedésekbe.” /10/ Ez a háttérhatalom mára már rettentően szerteágazó. Ők irányítják a pénzrendszert, a gazdaságrendszert, a politikarendszert, az oktatásrendszert, a gyógyszeripart, a média birodalmakat, a filmipart, a tudományos-kutatásokat stb. Háborúkról döntenek, és drótokon rángatják a világ kormányait. John F. Kennedy, az USA 35. elnöke 1961. április 27-én New Yorkban a Waldorf-Astoria Hotelben tartott beszédében a következőket mondta, hogy rámutasson minderre: „Amivel világszerte szemben állunk az egy monolitikus és könyörtelen összeesküvés, mely elsősorban titkolt eszközökkel éri el, hogy befolyásának a nagyságát megnövelje -- beszivárgással megszállás helyett, felforgatással a választások helyett, megfélemlítéssel a szabad választás helyett, gerillákkal teszik ezt este, semmint hadsereggel nappal. Ez egy rendszer, ami óriási emberi és anyagi erőforrásokat toborzott egy szorosan összefonódott, igen hatékony gépezet szerkezetében, mely katonai-, diplomáciai-, hírszerzési-, gazdasági-, tudományos- és politikai műveletekből áll.” /11/

Mindenesetre a világuralmi törekvések súlyos vádak ezen körökkel szemben, úgyhogy a legjobb, ha megvizsgáljuk, hogy vélekedik erről David Rockefeller maga, a Rockefeller bankár-dinasztia feje, a Chase Manhattan Bank elnöke az Emlékiratok című könyvében: „Egyesek képesek azt gondolni, hogy mi egy titkos összeesküvés részeként David Rockefeller_3.jpgdolgozunk az Egyesült Államok ellen, engem és családomat internacionalistának neveznek, akik a világ más részein élőkkel együtt arra szövetkeztek, hogy létrehozzunk egy integrált globális politikai és gazdasági struktúrát - ha úgy tetszik, egy egyesült világot. Ha ez a vád, akkor bűnös vagyok, és büszkén vállalom.” /12/ Aki nem vak és nem süket, észreveheti, hogy ez a világerő elkezdte hatalmát központosítani a globalizáció segítségével a 20. század folyamán, és a Föld országait egyesíteni szeretné egy világkormányzat alatt. Egy globálisan egységes pénzrendszer és fizetőeszköz felé robogunk az országhatárok felszámolása által, mely folyamat során egyre divatosabb lett világpolgárnak lenni. A globalizációnak útjában állnak a nemzetállamok és az önálló nemzeti érzések.

George H. W. Bush az USA 41. elnöke 1991. március 6-án a kongresszus előtt, az öbölháború lezárását követően a következőket mondta az eljövendő Új Világrendről: „Egészen mostanáig a világ, amit ismertünk, globálisan megosztott volt – egy világ szögesdrótokkal és betontömbökkel, ellentétekkel és hidegháborúval. Most George H. W. Bush_4.jpgláthatjuk, ahogy egy új világ feltűnik. Egy világ, aminek nagyon nagy lehetősége van egy Új Világrendre. Winston Churchill szavaival élve egy »világrend«, ami az »igazságosság és korrekt magatartásnak az alapelveire épül... melyben meg kell, hogy védd a gyengét az erőstől...« Egy világ, ahol az ENSZ felszabadult a hidegháború holtpontjától, és arra készül, hogy valóra váltsa az alapító atyáinak történelmi látomását. Egy világ, ahol a szabadság és az emberi jogok tiszteletben tartása otthonra talál az összes nemzet között.” /13/ Bolygónk fokozatosan menetel az Új Világrend felé, ami cseppet sem lesz olyan igazságos és szabad, és nem fogja tiszteletben tartani az alapvető emberi jogokat sem, mint ahogy egyébként eddig sem tette. Ez csak politikusi képmutatás, ha úgy tetszik, „választási ígéret”, amit az Új Világrend eljöveteléig számtalanszor hallani fogunk.

Ez a világerő nem köt kompromisszumokat abban, hogy mi szeretnénk-e mindezt vagy pedig nem. James Warburg, befolyásos bankár, az USA 32. elnökének, Rooseveltnek a pénzügyi tanácsadója, annak a Paul Warburgnak a fia, akinek kulcsszerepe volt az amerikai pénzrendszer magánkézbe kerülésében, a következőket mondta a washingtoni szenátus James Warburg_3.jpgkülügyi bizottsága előtt 1950. február 17-én: „Mi rendelkezünk a világkormány tervével, és el kell fogadni, ha tetszik, ha nem; erővel vagy egy megegyezés alapján.” /14/ Az Új Világrend nem választás lehetősége. Ez a rendszer egy globális világdiktatúra lesz, ahol egy szűk kör elnyomhatja az egész emberiséget, akár csak a kommunizmus legsötétebb időszakában. Arnold Toynbee, brit történelemfilozófus a London School of Economics tanára, aki a Royal Institute of International Affairs igazgatója volt 40 éven keresztül, így vélekedett az Új Világrendről: „a jövő pénzembere a világot átfogó irányítási rendszer egyik kulcsszereplője lesz, függetlenül attól, hogy visel-e valamilyen hivatalos címet vagy sem. Az üzletemberek következő nemzedékének a többsége az Új Világrend kialakításával és fenntartásával lesz elfoglalva, amely az egyetlen alternatívának tűnik a népirtással szemben.” /15/

Azért próbálom minden olvasóm számára ezeket a dolgokat a lehető legaprólékosabban, tényszerűen ismertetni, mivel hiába dugjuk a fejünket a homokba, ezek az események mindannyiunk életére súlyos kihatásokkal vannak és lesznek a közeljövőben. Mindenre fel lehet készülni, és mindent túl lehet élni, de csak akkor, ha az ember higgadt körülmények között átgondolja, hogy szeretné mindezt megtenni, és képes összefogni embertársaival, mert amikor majd el fog szabadulni a pokol - merthogy el fog - erre már nem lesz lehetőség. Sajnos a természet nem köt kompromisszumokat a túléléssel kapcsolatban, így nagy arányokban megfigyelhető, hogy nem kegyelemez a kevésbé intelligens egyedeknek. A túlélésnek alapvető kulcsa a tudásunk és ismereteink bővítése, az összefüggések meglátása.

Ezek a körök a legfőbb hatalmukat a tömegek becsaphatóságából és félrevezethetőségéből nyerik. A későbbi bejegyzéseimben először darabjaira fogom szedni a rendszert annak érdekében, hogy megérthessük, hogyan működteti ezt napjainkban egy szűkebb csoportosulás.

 

Idézetek jegyzéke

 

 

2. Semmi sem az, aminek látszik!

2012.02.17. 14:21 Az Új Világrend felemelkedése

Az írás eredeti helye: http://nemadjukfel.blog.hu/ 

Érezhető, hogy a világ politikai eseményei egy nagyon rossz irányba tartanak, és ebből kifolyóan érezhető, hogy minden állam lakosságának egyre szegényebb életkörülmények jutnak. Legtöbb ember azt hiszi ez annak az oka, hogy hazánkat, és a világot hozzá nem értő emberek vezetik, kik még azzal sincsenek tisztában, hogyan vezessenek egy országot helyes módon. A politikusok öncélúak, és saját zsebükre dolgoznak. Ezek közhelyek, részigazságok csupán, és a háttérben ennél jóval több dolog húzódik meg. Az igazság az, ha átlagembereknek is feltűnik, hogy a folyamatok rossz irányba tartanak, ugyanez a politikusoknak is nyilvánvaló, de ők szemmel láthatóan évtizedek óta nem tesznek semmit, sőt előmozdítják ezen globális lepusztulási leejtőt. Világszerte a vezető politikai körök egyáltalán nem olyan hozzá nem értőek, mint amilyennek mutatják magukat. Minden hatalmukat az emberi tömegek öntudatlan állapotából nyerik. Érdemes észrevenni, hogy a mai magyar politikai életben a rendszerváltás óta a hatalmi elit semmit sem változott, csupán új álruhát öltött magára. Valójában a rendszer sem változott meg, csupán a vezető politikusok új módszert találtak a hatalom gyakorlására.

Országunk államadóssága nőttön-nő, akárcsak a többi államé a Földön. A Föld csaknem összes állama visszafizethetetlen adósságterhekkel rendelkezik a világbankok felé, mint amilyen a Nemzetközi Valutaalap, más néven az IMF is. A világ legnagyobb államadósságával az Amerikai Egyesült Államok rendelkezik, ami jelenleg (2012. február) eléri a 15 Az USA államadóssága 100 dolláros bankjegyekből kirakva_2.jpg000 milliárd amerikai dollárt. Ha ehhez hozzáadjuk a nem állami szektorból származó adósságok (háztartások-, önkormányzatok, stb.) mértékét, akkor az Egyesült Államok teljes adósságállománya meghaladja az 50 000 milliárd US dollárt. Az USA népessége 313 millió fő, így ez lakosonként nagyjából 180 ezer dollár adósságot jelent, ami mai árfolyamon számolva, megközelítőleg 40 millió magyar forintnak megfelelő összeg. Annak érdekében, hogy fogalmunk legyen arról, vajon ez mekkora nagyságrendű lehet, mellékelek egy ábrát, amin 100 dolláros bankjegyekből van kirakva a 15 000 milliárd dolláros államadósság, melyhez nem nehéz hozzágondolnunk az USA teljes eladósodottságát, ami ennek a pénzmennyiségnek valamivel több, mint 3-szorosa.

A magyar államadósság mértéke jelenleg (2012. jan.) 20 500 milliárd (20.500.000.000.000) forint. Ezzel kapcsolatban is mellékelek egy rajzot, amin 10 ezer forintos bankjegyekből van kirakva országunk adósságának mértéke. A politikusok tudatosan sulykolják a népbe, hogy ezek az adósságok visszafizethetőek, sőt kötelességünk is ezt megtenni, hisz ez nem volna becsületes a világbankokkal szemben, akiktől a hiteleket kaptuk. Ezen államadósságokba olyan kamatmechanizmus van beleépítve, amely visszafizethetetlenségükre és örökös növekedésükre garancia. Ráadásul az országokat olyan politikai elitek vezetik, akik szántszándékkal úgy kormányoznak, hogy újabb és újabb hitelfelvételekre kényszerüljön az adott ország Magyarország államadóssága 10 ezer forintos bankjegyekből kirakva_2.jpgköltségvetése. Az adósságszolgálatok folyamatosságára az adók a fedezetek, az adókra pedig az emberek munkája. Észre kell venni, hogy a polgárok azért nem kapják meg munkájuk után a megfelelő ellenértéket, mert az államok gazdaságaiból óriási összegek tűnnek el évről évre a világbankok irányába. Ezt a kifosztó rendszert a helyi politikusokkal tartatják életben, nem azért, mert olyan hozzá nem értőek, hanem azért, mert a hatalom gyakorlására egy teljesen új módot talált a 20. század folyamán a globalisták tömörülése, és az országokat vezető politikusokban megtalálták azokat a kollaboráns csoportokat, akik megfelelő juttatásokért cserébe képesek elárulni a földet, ahova születtek. A politikusok, hogy fenntartsák ezt a függési rendszert, hazudnak a polgároknak, becsapják, és félre vezetik őket. Valójában hazánkat és a világot is roppant intelligens és művelt emberek összetartó csoportja vezeti saját érdekeik mentén haladva, kik ravasz módon verik át az emberi tömegeket. Ez egy globális méretű kifosztó rendszer, ahol az egyének öntudatlan adósrabszolgák saját államukban, és értetlenül állnak az előtt a tény előtt, hogy a 21. századi szédületes technikai fejlettségünk mellett is nélkülözni kénytelenek a mindennapokban. Ezt a globális rendszert zseniálisan megtervezték, és tudatosan működtetik az egymással szövetségben álló globalista politikusok. Miért tennének ilyen gonosz dolgokat? Azért, mert történelmi ismereteik révén felismerték, hogy egy új globális világbirodalom van születőben, amihez, ha csatlakoznak, hűen meg fogják őket fizetni, ha nem, eltávolítják őket. Ez az épp most születő világbirodalom igen messzire vezető történelmi előzményekkel rendelkezik, aminek megismerése elengedhetetlen annak érdekében, hogy tisztábban láthassunk át a mindennapok látszatpolitikáján túl a színfalak mögötti világba. Ezáltal fogjuk megérteni az általuk tervezett jövőképet, ami cseppet sem fényes, de ha velem tartotok a későbbiekben, mindenre fény derül majd.

Feltűnt-e már valakinek, hogy az összes fejlett nyugati demokráciában a politikai elit kétpártrendszert épített ki, ahol jobb és baloldal egymást váltja ciklusonként, de mindeközben semmi sem változik? Azért nem változik, mert mindkét oldal ugyanazokat a globalista köröket szolgálja ki, kollaborálnak velük, és látszat ellenzékiséggel megosztják a nemzeteket, hogy az emberek ne tudjanak összefogni egymással. Ez a világhatalom az „oszd meg, és uralkodj” vezéreszmét követi, mivel ráébredt arra, hogy egy társadalmat akkor lehet vezetni a legjobban, ha azt előbb darabokra törik szét. Ezért nem tudnak a polgárok közös nevezőre jutni az alapkérdésekben, és ezért képtelenek együttműködni egymással. A társadalom így szűk látókörűvé válik, nem látja át a nagy egészet, és a politikusok általi kifosztottságuk ilyen módon válik a legnagyobb mértékűvé.

Észre vette-e már valaki, hogy ezen dolgokról legfeljebb csak sekélyesen lehet hallani a médiában (tv, rádió, internet, újságok) az esti híradókban? Nem különös, hogy a hírcsatornák alapvetően a lényegtelen hírekkel tömik nap mint nap a tudatunkat balesetekről, katasztrófákról, hírességekről, a jobb és baloldal már-már legendásnak tűnő gigászi harcairól? Nem különös-e, hogy az emberi erkölcsök ellen olyan szédületes mennyiségű pusztító tv-műsort láthatunk évről évre, amelyek elsősorban a gyerekek, de még a felnőttek gondolkodásmódját is jelentősen befolyásolni képesek? Kin lehetne a legkönnyebben uralkodni, ha nem az ostobákon és az erkölcsileg állati szintre visszasüllyesztett degenerált tömegeken. Kik képesek felvásárolni és fenntartani szédületes mennyiségű pénzösszegekből a tv-csatornákat? Ezek a körök a szuper gazdag globalisták, akik teljes egészében markukban tartják a világ médiumait annak érdekében, hogy szédületes mértékű manipuláció segítségével befolyásolják az embereket saját uralmi érdekeiknek megfelelően. A média világa a valóságot teljesen elferdíti, mesevilágot közvetít, miközben a valódi valóság teljesen máshol tart a médiumokból megismertekhez képest. A 20. és 21. század a tömegmanipulációk virágkorának nevezhető, ahol a médiabirodalmak tulajdonosai kényükre - kedvükre befolyásolhatták az egész emberiség szellemi fejlődését egy nekik kedvező irányba.

Azt szeretném, hogy kérdéseket ébresszek az olvasókban, és önmaguktól legyenek képesek felismerni gondolkodás segítségével ezen körök manipulációit. Azért fontos ezeket megérteni, mert a globalisták háborút folytatnak az emberiség ellen, így ők azok, akik nyomorba döntik emberek milliárdjainak életét. Mára már a tömegmanipuláció segítségével elérték azt is, hogy a tömegek képtelenek beazonosítani a bajok okozóit, azaz az ellenségüket. Képzeljük el, mi történne egy gazellával a szavannán, ami elveszítené a veleszületett adottságát, hogy felismerje a természetes ellenségeit. Meddig élne? A világban valami nagyon nincs rendben a politikával, a média által közvetített valósággal és a politikusok által fenntartott demokráciával kapcsolatban. Ennek legmélyebb mélységeire fogok ásni a naplómban a későbbi bejegyzéseim folyamán. Kérlek, tartsatok velem, mert ezen folyamatok megértése mindannyiunk közös érdeke, a túlélés-, összefogás-, együttgondolkodás- és változás érdekében.

 

Források

 

1. Bevezetés

2012.02.16. 20:15 Az Új Világrend felemelkedése

Az írás eredeti helye: http://nemadjukfel.blog.hu/ 

Kedves olvasók!

 

Naplómat (Az Új Világrend felemelkedése, http://nemadjukfel.blog.hu/) azért hoztam létre, hogy segítségével megpróbáljam feltárni az előlünk elhallgatott tényeket és összefüggéseket, amelyek megismerésével egész pontosan megérthetjük, hogy vezeti egy szűkebb csoportosulás napjainkban az egész világot a globalizáció felhasználásával. Bejegyzéseimből közösen érthetjük meg, hogyan kerültek ezek a körök a világ feletti pozíciókba, és milyen ideológia vezérli őket. Megismerhetjük, milyen eseményeket fognak végrehajtani a közeljövőben, és milyen kihatással lesznek mindezek az életünkre nézve.

Tudom, hogy a legtöbb embert nem foglalkoztatja sem a politika, sem a történelem. Ez így is van rendjén, hisz egy jól működő világban mindenki képességeihez mérten teszi, amihez ért, és amivel szeret foglalkozni. A világunk azonban nem működik jól! A politikusok egy nagyon rossz és baljós irányba terelik a folyamatokat, kihasználva azokat az embereket, akik nem értenek sem a történelem, sem a politika művészetéhez. Elérik mesteri módon azt is, hogy egy idő elteltével mindenkiből a közöny és érdektelenség áradjon mindezen dolgok felé, hisz a kifosztottságunk ekkor lehet a legmagasabb szintű. Így gyakorolják felettünk a hatalmat, nem a népért, hanem önmagukért és a hatalom megtartásáért. Ha erre a felismerésre jutunk, azonnal megérthetjük, hogy szükséges legalább minimális szinten a színfalak mögé tekintenünk, hisz az ott zajló események határozzák meg a mi életünket is.

Ha először jársz az oldalamon, feltétlenül az elején kezd el olvasni! A bejegyzéseket beszámoztam, és egy tudatos logikai fonál szerint építettem fel őket. A legfrissebb írásaim felülre kerülnek, így az olvasást alul kell elkezdened. Nyerj betekintést a hatalom színfalak mögött zajló világába, hogy megértsd azokat a folyamatokat, amik a te életedre nézve is jelentős kihatásokkal vannak.

Naplóm semmilyen szinten nem lesz gyűlöletkeltő és felforgató jellegű, ugyanis ez személyiségemtől távol áll. Elképzelhető, hogy egyesekben bizonyos összefüggések bemutatása visszatetszéseket fog kiváltani, de erről nem én tehetek, hanem azok a körök, akik ebbe az irányba vezetik az egész emberiséget!