Leírás

A naplóm a globalisták által megálmodott Új Világrendről, a „New World Order”-ről szól, ami egy szűk társadalmi elit közös víziója egy olyan világméretű rendszerről, aminek segítségével globális politikai-, gazdasági-, jogi- és rendőrállami diktatúrát gyakorolhatnának bolygónk teljes lakossága felett.

Szerzői jog

Az írásaim, gondolataim szabadon terjeszthetőek és felhasználhatóak, de csak és kizárólag http://nemadjukfel.blog.hu/ forrásmegjelöléssel. 

Figyelem!

Ha először jársz az oldalamon, feltétlenül az elején kezd el olvasni! A bejegyzéseket beszámoztam, és egy tudatos logikai fonál szerint építettem fel őket. A legfrissebb írásaim felülre kerülnek, így az olvasást alul kell elkezdened. Nyerj betekintést a hatalom színfalak mögött zajló világába, hogy megértsd azokat a folyamatokat, amik a te életedre nézve is jelentős kihatásokkal vannak!

Kapcsolat

A régi címem már használaton kívül van! Az új címem, amire a leveleiteket várom:

azujvilagrendfelemelkedese@gmail.com

Részletek a naplómból

„Már itt szeretném határozottan kijelenteni, hogy minden nemzet népét és politikai, vallási vezető elitjét külön kell egymástól választani. Amit az elit akar, nem biztos, hogy tudja a nép, és egyáltalán akarja-e ezt, mely természetesen az elitet soha sem érdekelte. Az elit vezet, a nép öntudatlanul lohol az ő célkitűzéseik után. Azt hiszem, ez mindenkinek ismerős a magyar történelem bizonyos időszakaiból, amikor adott uralkodó családok nem a nemzet, hanem saját érdekeiket helyezték előtérbe. Ezért a törekevésért nem lehet felelőssé tenni egy egész népet!”

„A legtöbb kutató a zsidó nép beavatott vezető rétegét a következő kifejezésekkel illeti megkülönböztetésül az egyszerű zsidó nép tagjaitól: zsidó elit, zsidó arisztokrata, nemzetközi zsidó, zsidó bölcs, szabadkőműves zsidó, illuminátus zsidó, stb. Ezeket a kifejezéseket én is használni fogom a továbbiakban, így szeretném egyértelműsíteni: amikor ezeket használom, nem a teljes zsidó népről beszélek, hanem annak csupán egy szűk csoportjáról. Épp emiatt teljesen értelmetlen volna bármilyen hétköznapi zsidó embernek sértve éreznie magát, hiszen nem róla beszélek. Sokkal inkább beszélek egy olyan problémáról, ami az ő szemüket is felnyithatja, és felismerhetik a több ezer éves üldöztetésük valódi okait.”

„Szeretném mindenkivel megértetni: a naplóm nem zsidógyűlölet szításának céljából jött létre, ettől határozottan elzárkózom! Eleve nem vezérel gyűlölet senki iránt, még azok iránt sem, akik az árnyékkormány trónján ülnek. Én sokkal inkább látom ezt a globális problémát az egész emberiség válságának, semmint a jelenleg regnáló vezetés puszta önzésének. Valójában a jelenlegi globalista világbirodalmat és a vezetést az emberiség termelte ki önmagából, több ezer év folyamatos háborúskodásainak eredményeként.”

„Észrevételeiteket azujvilagrendfelemelkedese@gmail.com címre juttathatjátok el. Nagyon szívesen veszem bármilyen meglátásotokat, ellenvéleményeteket és az esetleges tévedéseimre való rámutatást is. Egy valamire kérlek benneteket: maradjatok gyűlöletmentesek. Nem csak a zsidógyűlölet szítóinak a leveleivel nem fogok törődni, de olyan zsidó származású fundamentalistákéival sem, akik vallási fanatizmustól elvakulva támadják a meglátásaimat. Ezt leszámítva nagyon szívesen várom zsidók és nem zsidók leveleit is. Amit még fontosnak tartok, hogy elmondjam: nem tartozom semmilyen mozgalomhoz, párthoz és szervezethez. Nem vagyok semmilyen vallásfelekezetnek a tagja, ugyanakkor behatóan ismerem a világ vallásait, és tanításaikból merítek, ha úgy érzem, az magasabb szellemi és lelki irányokba emelhet. Legközelebb hozzám a keresztény és a buddhista világszemlélet áll, bár nem vagyok kifejezetten elkötelezve egyik felé sem. Nem vagyok nemzetiszocialista, fasiszta, rasszista, antiszemita, és nem lesz célom a későbbiekben sem semmilyen ilyen jellegű ideológia terjesztése a naplómban. Ezeket a világnézeteket legfeljebb tárgyilagosan fogom bemutatni, amennyiben kapcsolódni fognak bizonyos történelmi időszakokhoz. Ezek nem csak, hogy idegenek Európa hagyományaitól, de paradox módon ugyanabban az ideológiában gyökereznek, ami ellen meghatározzák önmagukat. Ezt kevesen tudják, értik, vagy akarják észrevenni. Engem csupán az Új Világrend hatalmi struktúrájának legmélyebb szintű megértése motivál, és ennek bemutatása hiteles források segítségével.”

„Felmerülhet bennetek az a kérdés is, hogy miként lehetséges az, hogy e blog írója ilyen szinten képes mögé látni a folyamatoknak? Miként is lehetséges, hogy felismeri, ha okkult filozófiával találkozik? Azt hiszem, túl nagy titkot nem árulok el, ha felfedem: magam is okkultista vagyok. Viszont egy olyan okkultista, aki nem tagja semmilyen titkos társaságnak, azokkal kapcsolatot nem tartok, én sokkal inkább kívülről szemlélem a világ folyamatait. Az okkult filozófia teljes tartalmával sem érzem magam azonosnak, aminek egyébként is számos irányzata van, de mégis nagymértékben áll hozzám közel a világértelmezése. Az elit számos célkitűzését elvetem, bizonyosakat támogatok.”

11. Az Új Világrend felemelkedése (4. rész)

2013.02.15. 16:02 Az Új Világrend felemelkedése

Az írás eredeti helye: http://nemadjukfel.blog.hu/

Tartalom

(Ez a 3. rész folytatása, melyet az archívumból tudtok kikeresni jobb oldalt.)

 

  • X. A láthatatlan nemesség

  • XI. Összegzés

 

X. A láthatatlan nemesség

 

Az ókor folyamán a zsidó arisztokrácia gyakran házasodott össze más népek arisztokráciájával, így gyakori volt a különféle népek dinasztiáinak keveredése egymással. A zsidó királyi vérvonalakban már kezdettől fogva az egyiptomi vérvonalak is megjelentek, ugyanis igen gyakori volt, hogy diplomáciai okok miatt az egyiptomi fáraók lányait vették nőül. Végső soron a népeket vezető nemesség már évezredek óta egymás közt házasodik, ezáltal nagyon gyakori az, hogy egy-egy dinasztia genetikai állománya jelentősen eltér a saját népének genetikai állományától. Ezt a középkori európai uralkodóházak is jól mutatják, gondoljunk csak az Árpád-házra, mely vérvonal utolsó tagjának az érdekházasságok hosszú sorozatának köszönhetően már nem sok köze volt a magyar néphez. Lényegében az emberiség életét a kezdetektől fogva egy szuperkaszt irányítja, mely csakis a saját, illetve más népek elit rétegébe házasodik bele. Az egyetemes világtörténelem nem a népek egymás közötti konfliktusairól szól, hanem a különféle kékvérű dinasztiák egymás elleni családi háborúiról a világuralom megszerzésének az érdekében. Minden vezető családnak más-más szellemi programja, vallása volt, melyek gyakran kerültek összeütközésbe egymással. Ezek azok az összefüggések, melyet a történelemkönyvek soha nem fognak nektek megtanítani! Miért is tanítanák meg, hiszen évezredek óta a nemesség háborúinak alapanyagául mi szolgálunk egyszerű emberek.

Ez már is elvezet bennünket a legfontosabb kérdések egyikéhez. Kik lehetnek azok, akik napjainkra a pénzrendszert felhasználva rabláncon tartják a világ kormányait, ezáltal a teljes emberiséget? A jelenlegi pénzuralmi világrend hierarchiájának csúcsnemessége gondosan elrejti magát az emberek tekintete elől, ami miatt én „láthatatlan nemességnek” hívom őket. Igazság szerint egy be nem avatott személy azt sem tudja, hogy ők egyáltalán A láthatatlan nemesség_1.jpgléteznek. Ezek a beavatott családok kizárólag egymás között házasodnak, bírnak a bankjegykibocsátás jogával, és hatalmas pénzbeli, illetve fizikai vagyonnal rendelkeznek. Spirituális, szellemi és műveltségbeli képességeik kiemelkedőek, számos olyan ismeret és dokumentum birtokában vannak, melyekhez másoknak nincs hozzáférése. Egy zsidó gyökerű szellemi programot valósítanak meg, mely a Kabbalán keresztül az ő hitrendszerüket is képezi. Ezért a „zsidó elit” kifejezés mindenképpen helytálló, ha róluk beszélünk. Vérvonalaikban megtalálható számos régi - többek közt európai - uralkodóház is, így tehát nem teljesen tisztavérű zsidók. Persze semmilyen nép vagy dinasztia nem tisztavérű, még az sem, ami annak gondolja magát.

Napjainkban sokan tévesen arról beszélnek, hogy az egyetemleges zsidó nép rabigába hajtotta az emberiséget. Ők nem tudják szétválasztani a zsidó nemességet a hétköznapi zsidó nemzettől. Nem értik meg azt, hogy semmilyen nép nem azonos az uralkodóival, és semmilyen nép soha nincs beavatva a saját elitjének a törekvéseibe. Ugyanakkor minden vezető réteg felhasználja a saját alattvalóit céljainak megvalósításához a legkülönfélébb módszerek segítségével. Azt gondolom, hogy számos ok közül az egyik oka az antiszemitizmus létének ennek a kérdéskörnek a nem megfelelő megvilágítása, illetve a mély szintű tanulmányozásnak a teljes mellőzése. A zsidó nemesség saját népét tartja minden esetben pajzsként maga előtt, hogy az igazi felelősök mindörökre rejtve maradjanak. Számukra létszükség az antiszemitizmus alacsony arányú jelenléte a társadalomban, így nagyon gyakran ők maguk az okozói a zsidó népet érő pogromoknak. Ennek a ravasz taktikának az alkalmazásával nagyon könnyen be tudják tiltani azt a beszédteret, mellyel rá lehetne mutatni a problémáknak a valódi forrására. Egyszerűen lenácizzák, lefasisztázzák, leantiszemitázzák azokat a kutatókat, akik megkísérlik szélesebb tömegek felé közvetíteni véleményüket. Szándékosan egy kalap alá veszik őket olyan emberekkel, akik tudatlanságukból és primitívségükből fakadó vak gyűlölettől vezérelve szidják az egyetemleges zsidó nemzetet. Ráhúzzák ezen igazságkeresőkre azt, hogy biztosan egy újabb Holocaustot akarnak előidézni, holott ennek épp az ellenkezőjéről van szó. Pontosan azért írom ezt a naplót, hogy a történelem ne ismételhesse meg önmagát, és felnyithassam a hétköznapi zsidó és nem-zsidó emberek szemét a problémák valódi okaira.

 

XI. Összegzés

 

A jelenleg és az előző három alkalommal írt bejegyzésem segítségével megpróbáltam megvilágítani a fejünk fölött kiépült pénzuralmi világrendnek a gyökereit. Ezeknek az ismereteknek a hiányával lehetetlen megalkotni a nagy átfogó képet az elmúlt évszázadok eseményeiről. Nem lehet felismerni azt, hogy a világtörténelmet meghatározó kabbalista titkos társaságok milyen céllal és gondolkodásrendszerrel viszik véghez szentnek tartott küldetésüket. Azért, hogy ne vonjatok le téves következtetéseket, szeretném összegezni fejtegetéseimet néhány esetlegesen bennetek felmerülő kérdés megválaszolásának a segítségével.

Minden kabbalista sátánista is egyben? Nem, csupán egy bizonyos beavatási szint elérése után válik tudatosan is azzá. Ezután azt fogja gondolni, hogy jelenleg úgy szolgálja Istent a legjobban, ha az általa teremtett Sátánt segíti.

A sátánizmus modernkori irányzatai a Kabbalában gyökereznek? Néhányuk igen.

Minden zsidó származású ember sátánista? Nem. Csupán egy szűk rétegük, bizonyos beavatott vallási és politikai vezetőik gyakorolják tudatosan ezt az okkult hitrendszert. A saját öntudatlan népüket az exoterikus tanításokon keresztül tartják irányításuk alatt, melynek segítségével felhasználják őket. A zsidó főpapság - akárcsak a katolicizmus fellegvára a Vatikán - mindig el tudja érni, hogy a hívei nekik hódoljanak és betartsák rendeleteiket.

A hétköznapi vallásos zsidó emberek világuralomra törnek? Nem. Fogalmuk sincs arról, hogy mi zajlik körülöttük, ugyanis a zsidó arisztokrácia teljes mértékben manipulálja őket. Általában azt sem értik teljesen, hogy mi oknál fogva üldözte őket minden ország, ahova valaha is bevándoroltak.

Miért van világszerte antiszemitizmus? Azért, mert a zsidó elit hatalomra tör, melyre csupán az adott társadalmak szűkebb rétege szokott ráismerni. Ők viszont leggyakrabban nem tudják a problémák valódi okait beazonosítani, ezért általánosítanak, és szemükben minden zsidó utálat tárgyává válik.

Egy sátánista világkorszakba léptünk? Egyelőre nagyon is úgy tűnik, hogy igen. A médiát felhasználva terjesztik ezt az eszmét az emberek felé generációról-generációra haladva. Az egymással együttműködő nemzetközi elit jó előre megtervezi azokat a társadalmi és kulturális változásokat, melyek az egyes állomásokat jelentik a végcéljuk eléréséhez.

A Kabbala tanításai eredendően sötét érdekeket szolgálnak? Véleményem szerint nem. Bármilyen ismeret és tudás önmagában véve se nem jó, se nem rossz, a felhasználás módja az, ami számít. Az igazság az, hogy meghatározhatatlan idővel ezelőtt a jelenlegi globális elit felmenői vakvágányra siklottak, melyet az egoizmusuk miatt talán sohasem fognak beismerni. Napjainkban a zsidó beavatottak sajnos semmi jelét nem mutatják annak, hogy ezen változtatni akarnának. Pedig érdemes lenne elgondolkodniuk, ugyanis rájuk a legnagyobb veszélyt saját maguk jelentik. Csak idő kérdése, hogy egy téveszme miatt mikor fogják a teljes emberi civilizációt – beleértve önmagukat is - megsemmisíteni. Igen furcsa helyzet állt elő, ugyanis ez azt jelenti, hogy bizonyos szempontból nézve nekik is fel kell ébredniük!

A zsidóság elpusztításával megoldható ez a világméretű probléma? Ha te is így látod, mint már előtted jó néhányan jobb, ha inkább magadat pusztítod el! Pontosan ez a fajta személet az, ami az egész emberiséget odajuttatta ahol jelenleg tart. A háttérhatalom is hasonló filozófia szerint éli mindennapjait, mely a cselekedeteiken is nyomot hagy. Mi értelme volna ehhez hasonló világnézeteket, mozgalmakat támogatnod? Mit gondolsz, miben lenne más a világ, ha minden országban az ilyen magatartást követő embereket juttatnád hatalomra? Elmondom: semmiben sem. A háttérhatalom esetleges bukása után a világuralomért folytatott harc ismét kirobbanna ezen új hatalmi tömbök között, akik részben neked köszönhetnék újdonsült hatalmukat! Ők pedig igen rövid idő leforgása alatt nagyon valószínű, hogy egymásnak esnének, és az egész bolygófelszínt a földdel tennék egyenlővé a különféle tömegpusztító fegyverekkel. Akárcsak a világ összes nemzetének, a zsidó népnek is fel kell ébrednie, amihez mindenképpen idő kell, türelem és segítségnyújtás!

A zsidó elit az ellenséged? Ha feltétlenül barát-ellenség perspektívák mentén szeretnél gondolkodni, akkor ismerd fel, hogy a valódi ellenséged: te saját magad vagy! Az egész emberiség együtt építette fel többezerév háborúskodás folyamán azt a szörnyűséges szuperstruktúrát, ami napjainkban egyre vészjóslóbb méreteket ölt. Egy magasabb színvonalú, emberségesebb világméretű civilizáció csak akkor hozható létre és tartható fent, ha előbb a lelki minőségünk fog jelentős mértékben pozitív Kérdések és válaszok_1.jpgirányba megváltozni. Ha pedig te nem tudsz megváltozni, hogyan várhatod el másoktól, hogy megtegyék? A zsidó elit ezt a világméretű rabszolgaságot többnyire anélkül építette fel, hogy közvetlenül a saját kezük által emberek tömegeit ölték volna meg. Számos esemény, ami az emberiséggel történt az elmúlt évszázadok folyamán, csupán az ő manipulációik eredménye volt, melyet a világ népei ostobaságukban és szűklátókörűségükben végrehajtottak. A tömegek ostobasága pedig borzalmasan sok emberi életet követelt. Ki tette tehát mindezt? Mi saját magunk. Kivel tettük mindezt? Egymással. A zsidó elit csupán annyit mondott mindvégig a háttérből, hogy „ugorj a kútba”! Mi pedig megtettük, mely által az ő hatalmuk kiteljesedett felettünk. Ki a felelős tehát? Itt az idő a folyamatos kútba ugrálást abbahagyni!

A zsidó elit felelőssé tehető a világuralmi törekvésekért? Az anyatermészetből fakadóan kódolva van az összes élőlénybe a túlélés ösztöne és a másokkal való rivalizálás. Ez tette lehetővé az ember, mint uralkodó faj megjelenését a bolygón a többi állatfaj fölé emelkedve. Azt követően, hogy nagyobb nemzetségekbe és kultúrákba tömörültek a különféle embercsoportok, szükségszerűen egymásnak fordított bennünket állati mivoltunk. Egy evolucionáris harc bontakozott ki közöttünk, és évezredeken keresztül ádázan küzdöttek egymással felmenőink a végső világuralom megszerzésének érdekében. Ezek szerint, ha a zsidó elit felelőssé tehető mindezért, úgy a világ összes valaha volt vezetőrétege is. Semely sem volt jobb, vagy rosszabb náluk ebben a tekintetben. Ha a nemzetközi zsidó vezetők nem ülnének ma a világ trónján, akkor ők lennének egy másik nép arisztokráciájának a szolgái, mint ahogy történelmük során már voltak is. Mikor lesz ennek az értelmetlen pusztításnak vége? Ha majd ezen állati természetünkön felül tudunk emelkedni. Abban biztosak lehetünk, ha ez nem sikerül, csak idő kérdése, és ki fogjuk magunkat pusztítani.

Vannak-e olyan zsidó származású emberek, akik felébredtek és szembefordultak saját vezetésükkel és az ő világnézetükkel? Igen. Fokozatosan nő a számuk, és változásokat szeretnének, mert elegük volt a láthatatlan nemességük hatalmi törekvéseiből, akik pajzsként használják fel őket. Remek tényfeltáró tanulmányokat írnak, sokszor igen mély összefüggéseket feltárva. A háttérhatalom őket „öngyűlölő zsidóknak” nevezi, mivel az antiszemita kifejezés paradox volna velük szemben. Ezek a bátor zsidó emberek a szövetségeseink, de sajnos nagyon óvatosnak kell lenni, ugyanis egy-egy zsidó származású embernél sohasem lehetünk biztosak, hogy nem csak megtéveszt-e bennünket. Ettől függetlenül együtt lehet működni velük, és egy idő elteltével bele lehet látni a lelkükbe, felismerve azt, hogy melyik táborba is tartoznak valójában. Hamar megtapasztalják, hogy egyáltalán nem a gyűlölet vezérel bennünket az irányukba. Közös érdekünk, hogy az együttélésünk során felmerülő problémákra békés megoldást találjunk. A bajok könnyen orvosolhatóak, csupán egy őszinte kommunikációra van szükség egymással szemben.

A zsidó elit ellensége a felébredett/ébredező emberek egyre növekvő tábora? Nem. Az ő ellenségük is saját maguk, hiszen örök természeti törvényektől vezérelve minden életellenes cselekedetükkel szükségszerűen fogják kiváltani az ellenállást saját maguk ellen. Az élet élni akar, ez soha sem lesz másként. A Föld országainak lakosságát szemmel láthatóan nem érdekli, hogy ki vezeti a világot. Az viszont ösztönösen foglalkoztat mindenkit, hogy arányaiban véve egy élhető, egészséges, békés, boldog és igazságos világméretű rendszerben éljen, ne pedig egy rabszolgatartó rémuralomban. Egy olyan világban, ahol a különféle kultúrák kölcsönösen tisztelni képesek egymás értékeit és életterét.

Csak zsidó származású emberek hajtják végre a világuralmi törekvéseket? Egyáltalán nem. A zsidó bölcsek rendkívül jó érzékkel képesek felszívni az áldozatul kiszemelt ország szellemi elitjét az általuk létrehozott titkos társaságokba, hogy a hatalmi struktúrájuk részévé váljanak. Számukra csak az a fontos, hogy az ő szellemi programjukat hajtsák végre, és elfogadják a világnézetüket. Meg fogjuk látni, hogy a titkos társaságaikba a világ számtalan nemzetéből találhatóak tagok, akik kiszolgálják őket. Mindig feltérképezik azt, hogy kiket lehet megvásárolni. Tehát ebből a tekintetből nézve, ha egy áldozatul esett ország népe a felelősöket keresi, a saját nemzete tagjai között is szép számban fog találni helytartókat.

Miért folyik ennyire össze a színfalak mögött zajló politika a vallással? A középkori Európa történelme három valláshatalmi csoportosulás harcán alapult, melyek a következőek: a katolicizmus, az iszlám és a judaizmus. Ezek közös kiindulási alapja a zsidó gyökerű Tóra. A világuralmi törekvéseik ezeknek a vallási erőknek vitathatatlanok, Vallásháború_1.jpghiszen ugyanannak a szellemi programnak a magjával rendelkeznek. A Pápaság nyíltan és a háttérből, az iszlám nyíltan, a zsidó vallás pedig a háttérből próbálta a befolyási területét növelni. Napjainkban még mindig ez a vallásháború tart, mely most már korokon ível át. Az európai kereszténység a végnapjait éli a kabbalisták több évszázados szellemi hadjáratának köszönhetően. A zsidó arisztokrácia az iszlámra a 20. század folyamán fordította a tekintetét, jelenleg ennek az elpusztítása zajlik. Kevesen ismerik fel, hogy a Pápaság részben a Római Birodalom továbbélése, amelyre a középkori Európa egy másik háttérhatalmaként tekinthetünk. Úgy tűnik, hogy mára ők már fejet hajtottak a zsidó elit előtt, de ne menjünk ennyire előre az időben.

Ígérem, 1-2 hónapon belül ismét jelentkezem, hogy bemutassam nektek a zsidó elit két legjelentősebb titkos társaságát: a szabadkőművességet és az illuminátus társaságot. Aki szeretné felvenni velem a kapcsolatot, a jobbsávban láthatja az elérhetőségeimet. Köszönöm nektek eddigi megtisztelő figyelmeteket, további kellemes művelődést, ébredezést!