Leírás

A naplóm a globalisták által megálmodott Új Világrendről, a „New World Order”-ről szól, ami egy szűk társadalmi elit közös víziója egy olyan világméretű rendszerről, aminek segítségével globális politikai-, gazdasági-, jogi- és rendőrállami diktatúrát gyakorolhatnának bolygónk teljes lakossága felett.

Szerzői jog

Az írásaim, gondolataim szabadon terjeszthetőek és felhasználhatóak, de csak és kizárólag http://nemadjukfel.blog.hu/ forrásmegjelöléssel. 

Figyelem!

Ha először jársz az oldalamon, feltétlenül az elején kezd el olvasni! A bejegyzéseket beszámoztam, és egy tudatos logikai fonál szerint építettem fel őket. A legfrissebb írásaim felülre kerülnek, így az olvasást alul kell elkezdened. Nyerj betekintést a hatalom színfalak mögött zajló világába, hogy megértsd azokat a folyamatokat, amik a te életedre nézve is jelentős kihatásokkal vannak!

Kapcsolat

A régi címem már használaton kívül van! Az új címem, amire a leveleiteket várom:

azujvilagrendfelemelkedese@gmail.com

Részletek a naplómból

„Már itt szeretném határozottan kijelenteni, hogy minden nemzet népét és politikai, vallási vezető elitjét külön kell egymástól választani. Amit az elit akar, nem biztos, hogy tudja a nép, és egyáltalán akarja-e ezt, mely természetesen az elitet soha sem érdekelte. Az elit vezet, a nép öntudatlanul lohol az ő célkitűzéseik után. Azt hiszem, ez mindenkinek ismerős a magyar történelem bizonyos időszakaiból, amikor adott uralkodó családok nem a nemzet, hanem saját érdekeiket helyezték előtérbe. Ezért a törekevésért nem lehet felelőssé tenni egy egész népet!”

„A legtöbb kutató a zsidó nép beavatott vezető rétegét a következő kifejezésekkel illeti megkülönböztetésül az egyszerű zsidó nép tagjaitól: zsidó elit, zsidó arisztokrata, nemzetközi zsidó, zsidó bölcs, szabadkőműves zsidó, illuminátus zsidó, stb. Ezeket a kifejezéseket én is használni fogom a továbbiakban, így szeretném egyértelműsíteni: amikor ezeket használom, nem a teljes zsidó népről beszélek, hanem annak csupán egy szűk csoportjáról. Épp emiatt teljesen értelmetlen volna bármilyen hétköznapi zsidó embernek sértve éreznie magát, hiszen nem róla beszélek. Sokkal inkább beszélek egy olyan problémáról, ami az ő szemüket is felnyithatja, és felismerhetik a több ezer éves üldöztetésük valódi okait.”

„Szeretném mindenkivel megértetni: a naplóm nem zsidógyűlölet szításának céljából jött létre, ettől határozottan elzárkózom! Eleve nem vezérel gyűlölet senki iránt, még azok iránt sem, akik az árnyékkormány trónján ülnek. Én sokkal inkább látom ezt a globális problémát az egész emberiség válságának, semmint a jelenleg regnáló vezetés puszta önzésének. Valójában a jelenlegi globalista világbirodalmat és a vezetést az emberiség termelte ki önmagából, több ezer év folyamatos háborúskodásainak eredményeként.”

„Észrevételeiteket azujvilagrendfelemelkedese@gmail.com címre juttathatjátok el. Nagyon szívesen veszem bármilyen meglátásotokat, ellenvéleményeteket és az esetleges tévedéseimre való rámutatást is. Egy valamire kérlek benneteket: maradjatok gyűlöletmentesek. Nem csak a zsidógyűlölet szítóinak a leveleivel nem fogok törődni, de olyan zsidó származású fundamentalistákéival sem, akik vallási fanatizmustól elvakulva támadják a meglátásaimat. Ezt leszámítva nagyon szívesen várom zsidók és nem zsidók leveleit is. Amit még fontosnak tartok, hogy elmondjam: nem tartozom semmilyen mozgalomhoz, párthoz és szervezethez. Nem vagyok semmilyen vallásfelekezetnek a tagja, ugyanakkor behatóan ismerem a világ vallásait, és tanításaikból merítek, ha úgy érzem, az magasabb szellemi és lelki irányokba emelhet. Legközelebb hozzám a keresztény és a buddhista világszemlélet áll, bár nem vagyok kifejezetten elkötelezve egyik felé sem. Nem vagyok nemzetiszocialista, fasiszta, rasszista, antiszemita, és nem lesz célom a későbbiekben sem semmilyen ilyen jellegű ideológia terjesztése a naplómban. Ezeket a világnézeteket legfeljebb tárgyilagosan fogom bemutatni, amennyiben kapcsolódni fognak bizonyos történelmi időszakokhoz. Ezek nem csak, hogy idegenek Európa hagyományaitól, de paradox módon ugyanabban az ideológiában gyökereznek, ami ellen meghatározzák önmagukat. Ezt kevesen tudják, értik, vagy akarják észrevenni. Engem csupán az Új Világrend hatalmi struktúrájának legmélyebb szintű megértése motivál, és ennek bemutatása hiteles források segítségével.”

„Felmerülhet bennetek az a kérdés is, hogy miként lehetséges az, hogy e blog írója ilyen szinten képes mögé látni a folyamatoknak? Miként is lehetséges, hogy felismeri, ha okkult filozófiával találkozik? Azt hiszem, túl nagy titkot nem árulok el, ha felfedem: magam is okkultista vagyok. Viszont egy olyan okkultista, aki nem tagja semmilyen titkos társaságnak, azokkal kapcsolatot nem tartok, én sokkal inkább kívülről szemlélem a világ folyamatait. Az okkult filozófia teljes tartalmával sem érzem magam azonosnak, aminek egyébként is számos irányzata van, de mégis nagymértékben áll hozzám közel a világértelmezése. Az elit számos célkitűzését elvetem, bizonyosakat támogatok.”

8. Az Új Világrend felemelkedése (1. rész)

2012.08.09. 19:55 Az Új Világrend felemelkedése

Az írás eredeti helye: http://nemadjukfel.blog.hu/ 

Tartalom

 

  • I. Előszó

  • II. Világuralmi törekvések

  • III. A zsidó vallás

  • IV. A zsidóellenesség okai

 

I. Előszó

 

Bízom benne, hogy mindannyiótoknak sikerült eljutni idáig a bejegyzéseimben, melyeknek hatására ébredező állapotba kerültetek. Mire eljutottatok erre a pontra, remélhetőleg megtörtént bennetek a felismerés, hogy a legtöbb dolog, amit megismerhettetek az oktatásból, a médiából és a politikából, az egy olyan aprólékosan kidolgozott hazugságnak a része, mellyel eltakarják a szemetek elől az igazságot. Az igazságot, hogy az államok felett létezik egy olyan szervezett magánhatalom, ami napjainkra kontroll alatt tartja a pénzrendszert, ezáltal a világgazdaságot, a médiarendszert, ezáltal az emberek elméjét, a Föld kormányait, ezáltal a jogi és végrehajtói hatalmat, az országok oktatásrendszereit, ezáltal minden nemzetközösség szellemi fejlődésének az irányát. Mindezen tényezők felhasználásával képes a háttérhatalom bolygónk csaknem teljes lakosságát öntudatlan kamatrabszolgaként tartani, reményeik szerint az idők végezetéig. A modernkori kamatrabszolgaság a rabszolgaság egy új formája, ahol az egyén szabadnak hiszi magát, és egyáltalán nem érti a körülötte zajló folyamatok valódi hátterét. Éppen emiatt ez a világ valaha volt legveszélyesebb függési viszonya úr és szolga között, ugyanis a felszabadulás egyetlen módja az egyén tudatának magasabb szintre való emelése. Csak így tudja a kizsákmányolt ember megérteni ennek a szuperstruktúrának a működését, és válhat képessé az ezzel való szembeszállásra. Ennek a szervezett magánhatalomnak nem titkolt célja bolygónk erőforrásainak kizárólagos ellenőrzése, az országhatárok felszámolása, a népek nemzettudatának és függetlenségének megsemmisítése, a világvallások elpusztítása, egy közös világbank, egy közös világbíróság, egy közös világkormány és egy közös vezérlő ideológia megteremtése. Egy olyan világbirodalom létrehozása, melyben a világ népei soha nem látott öntudatlanságba és zsarnokságba lesznek taszítva.

A globalizáció urait az emberiség egyik legősibb vágya hajtja: a világuralom tényleges megszerzése. Ez a vágy volt mindig is a történelem és a politika mozgatórugója, amióta csak ember él a Földön. Ennek megfelelően születtek világbirodalmak hosszú évszázadok során, és omlottak össze, ahogy elérkezett pusztulásuknak a szükségszerű órája. Ez a késztetés az egyedfejlődés folyamán maradt fajunkra, hiszen nem szabad elfelejteni, az emberiség is az állatvilág szerves része. Ránk is jellemzőek ugyanazok a viselkedés minták, mint amik más állatfajokat az egymással való örökös harcra ösztönöznek a túlélés érdekében. Bolygónk népei és emberrasszai természetes vetélytársat láttak és látnak mind a mai napig egymásban. A legkülönfélébb népek csak úgy tudták érvényesíteni érdekeiket, ha a többiekkel szemben jobbnak bizonyultak, és kiharcolták azt a területet maguknak, ahol biztonságban élhettek, és gyarapodhattak saját törvényeik szerint. Azoknak a népek, amelyeknek ez nem sikerült, pusztulásnak indultak, beolvadtak, majd végleg eltűntek a világtörténelem színpadáról.

Mielőtt közvetlenül ítélnénk el a globalistákat ebben a törekvésükben, meg kell értenünk, ők csak annyira bűnösek jelenkorunkban, mint amennyire bármilyen más nép vezetőrétege bűnös volt a múltban, akik ugyanezt a célt próbálták megvalósítani. Mondhatnám úgy is, hogy nem ők voltak az egyetlenek. Azt is nagyon fontos észbe vésni, hogy mindazért, ami velünk történik, mi saját magunk vagyunk a felelősök, ugyanis hagytuk nekik a múltban, hagyjuk a jelenben, és ha nem akarunk öntudatra ébredni, hagyni fogjuk a jövőben is. Ismerjük fel, hogy ez a világhatalom sohasem tudta volna mindezt véghezvinni, ha nem birkaként óbégatnánk, ahogy a vágóhídra terelnek bennünket.

Napjaink globális világbirodalma egy átlagember számára első ránézésre nem látható, azonban alaposabb szemügyre vétel után egyértelműen kirajzolódik. Ezt a szuperstruktúrát a globális pénzrendszer, uniók, kereskedelmi szerződések, katonai szövetségek és egy közös kollaboráns politikai réteg tartja egységben. Ez a hatalom is fokozatosan terjeszkedett az elmúlt évszázadok során, és az államok felett álló uralkodó rétege lépésről-lépésre haladva hajtotta végre dinasztikus törekvéseit. Az elit uralmának megszületése megközelítőleg 300 évvel ezelőttre tehető, próbálkozásaik és gyökerük azonban több ezer évesek. A Föld országai egyenként estek áldozatul alattomos hódításuknak, így a 21. század elejére a Birodalom kiterjedése és befolyása a csúcspontjához közelít.

Kik lehetnek ők? Ha csaknem minden manipuláció, ami napjainkra körül vesz bennünket, hogy deríthetnénk ki az igazságot? Ezen kérdések megválaszolása kulcskérdés, hisz ha nem tudjuk beazonosítani az ellenséget, annak természetét és azokat az eszközöket, amikkel ezt a háborút vívja ellenünk, lényegében már veszítettünk is. Ez a háttérhatalom nagyon nagy hangsúlyt fektet a felelősök kilétének elfedésére. Ennek érdekében az elmúlt évtizedekben rengeteg előadót fizet, és filmet készít, melyek bejárják a világhálót, azon emberek számára, akik kritikusan gondolkodva keresik az igazságot. A jelenlegi vezetőréteg pontosan úgy viselkedik, mint bármilyen más valaha létezett birodalom uralkodórétege: tudatosan A globális elit A Föld urai_1.jpggyártja maga körül a mítoszokat és legendákat a hatalom megtartásának az érdekében. Ennek köszönhető a globális elit földönkívüliekkel való azonosítása, vagy olyan nemzetközi pénzügyi csoportosulásként való bemutatása, mely népi hovatartozástól függetlenül működik együtt egymással. További klasszikus propaganda módszernek mondható, amikor a háttérhatalom összetételét olyan népekkel azonosítják – gondolok itt a kazárokra – mely állításokat történelmi forrásokkal nem lehet alátámasztani. Ezek a módszerek nagyszerűen alkalmasak arra, hogy nevetségessé tegyék azokat a történészeket, kutatókat, írókat, akik tényekre alapozzák az állításaikat, és kiválóak arra is, hogy elijesszék az ébredező embereket ezektől az összefüggésektől. Ennek a propaganda technikának a lényegét pár bejegyzés múlva fogom mindenki számára jól érthető módon ismertetni. Engem a tények érdekelnek, és az azok közti összefüggések megértése. Ez az egyetlen módszer, amivel forrásokra támaszkodva össze lehet vetni a hivatalos történetírást az alternatív történetírással, és magunk dönthetjük el, mi is állhat közelebb a valósághoz. Nem csak az egyes történetírások állításait kell szemügyre venni, hanem a források hitelességét is.

Ez az összefoglaló, amit közreadok az Új Világrend felemelkedéséről, a lehető legegyszerűbb módon vezeti végig azt a történelmi folyamatot, ami elvezetett ennek a világbirodalomnak a megszületéséhez és a jelenkori állapotokhoz. Ennek mindenegyes részletével rengeteg tanulmány foglalkozik, melyek hiteles forrásokra támaszkodnak. Jó pár pontját a hivatalos történetírásnak is meg kell említenie, hisz a tényfeltárások miatt nyomás nehezedik a hatalomra. Védekezésképpen ezt a témát minden esetben propaganda köntösbe öltöztetik a fősodrású médiában, a filmek és regények világában. Elsősorban a legendák közé próbálják beleerőszakolni, hisz ha az ember valamit egyszer is beletesz az elméjében a mesekategóriába, azt onnan már nagyon nehezen fogja átemelni a valóságkategóriájába, ha később ismét hall róla olyan embertől, aki elkeseredetten szeretné őt felvilágosítani.

Biztosíthatok mindenkit, hogy ez a létező legkényesebb téma, amiről egy kutató, újságíró írhat jelenkorunkban. Nem csak a legkényesebb, hanem a legösszetettebb is, ugyanis egyszerű válaszokkal egyszerűen kimondhatatlan az a jelenség, ami a világunkra nehezedve gyakorolja a tényleges hatalmat. Pontosan emiatt kell teljes megvilágításában megértenünk, tanulmányoznunk és végül következtetéseket levonnunk. Napjaink sajátos módon értelmezett „szólásszabadságában” fejek hullnak porba, ha valaki megkísérel kimondani bizonyos dolgokat. Mindenki, aki e téma közelébe merészkedik, a legmélyebben tudatában van annak, hogy az életével játszik. Véleményünket azonban vállalni kell bármi áron, különben ránk és utódainkra is nagyon keserves szolgasors fog várni. Az, aki tényleges betekintést nyert ennek a szuperstruktúrának a működési mechanizmusába és céljaiba, rájön, hogy valójában nincs mit veszítenie. Ez ad a mi oldalunknak erőt és bátorságot, reményt és harci kedvet. Ez rettegéssel és irigységgel tölti el az árnyékkormányt, ugyanis ők velünk ellentétben nagyon sok mindent veszíthetnek. Ezért vállalok most én is áldozatot közvetlenül nemzetünkért és közvetve az egész emberiségért, megannyi kutatóval együtt világszerte, annak érdekében, hogy eljuthassanak hozzátok ezek az információk. Nemzetünk a tényleges nemzethalál utolsó pillanata előtt áll, mely ennek a világerőnek kiemelt programja közé tartozik, elsősorban hazánk természeti erőforrásainak megszerzésének az érdekében. Mi nem önként választottuk ezt a háborút, mi már beleszülettünk egy olyan több évszázada az emberiség és nemzetünk ellen zajló pusztító hadjáratba, melynek egyik végcélja: a teljes megsemmisítésünk. Ennek vélhetően nem csak materialista okai vannak, hanem szakrálisak is.

Ez és a következő négy összefoglaló fogja a gerincét képezni a naplómnak, hiszen a későbbiekben minden elemüket sokkal részletesebben fogom kifejteni, hogy megérthessük a múltat, a jelent és a várható jövőnket. Véssük észbe örökre: a jelent képtelenség megérteni a múlt megismerése nélkül! Éppen ezért vették el tőlünk ezt az ismeretet, mert így olyan jövőt írhatnak nekünk, amilyet csak akarnak. Képzeljük csak bele magunkat egy olyan helyzetbe, amikor reggeli ébredés után teljes amnéziában találjuk magunkat, amikor is nem tudjuk, mit csináltunk tegnap, kik vagyunk, és ami a legfontosabb: hová tartunk? Ez egy emberi szervezetben teljes bénultságot eredményez, melynek hatására nem ismeri a saját céljait, és nem tud szembeszállni a rá leselkedő veszélyekkel. Napjainkban nem csak az egyén, nemzetünk, hanem a teljes emberiség van mesterséges módon belekényszerítve ebbe a bénult állapotba. A múlt folyamatai meghatározzák jelenünket, a múlt és jelen pedig együttesen fognak elvezetni a jövőnkhöz. A legkevesebb, amit megtehetünk a túlélés érdekében, ha képezzük önmagunkat, és a megszerzett tudásunkat halált megvető bátorsággal megosztjuk családunkkal, barátainkkal, ismerőseinkkel, nemzetünkkel és akár az egész emberiséggel mindannyiunk szebb életének a reményében. 

 

II. Világuralmi törekvések

 

Az emberi írott történelem – mint már említettem - nagyjából semmi másról nem szól, mint világuralmi törekvésekről a legkülönbözőbb népektől a világon. Egyes népek egyáltalán nem vágytak erre, vagy csak kevésbé, míg más népek testestől, lelkestől ennek szentelték az életüket. A világuralmat a legtöbb nép katonai módon képzelte el más népeket megszállva és kifosztva, majd a saját szolgálatukba állítva őket rabszolgaként. A tényleges világuralmat jelentős próbálkozások ellenére egyetlen népnek sem sikerült elérnie sem az ókorban, sem a középkorban, sem az újkorban. Ahhoz, hogy megérthessük a globális elit összetételét és gyökerét, igen messzire kell visszatekintenünk a múltjukban.

Ők az ókori világ egyik kereskedő népének a vezetői, akik már a kezdetekkor is hatalomra törtek. Ez a vezető réteg a zsidó nép uralkodó elitje. Szellemi éles látásuk bizonyítéka az ókori zsidó vezetőknek, hogy ráébredtek arra, nem csak fegyveres úton lehet leigázni más országokat, hanem szellemi módon is, megszállva adott országok gazdaságát, pénzrendszerét, jogrendszerét, majd államhatalmi rendszerét is. Már itt szeretném határozottan kijelenteni, hogy minden nemzet népét és politikai, vallási vezető elitjét külön kell egymástól választani. Amit az elit akar, nem biztos, hogy tudja a nép, és egyáltalán akarja-e ezt, mely természetesen az elitet soha sem érdekelte. Az elit vezet, a nép öntudatlanul lohol az ő célkitűzéseik után. Azt hiszem, ez mindenkinek ismerős a magyar történelem bizonyos időszakaiból, amikor adott uralkodó családok nem a nemzet, hanem saját érdekeiket helyezték előtérbe. Ezért a törekevésért nem lehet felelőssé tenni egy egész népet! Ha egy adott népen belül található egy maffia szervezet: mint pl. a Cosa Nostra az olaszoknál, azért nem ítélhető el a teljes olasz nemzet! A helyzet az, hogy a zsidó elit nem csak más népeket képes odavetni uralmi céljai elérésének az érdekében, hanem a sajátját is. Az ő megalomániájuknak köszönhető a több évezredes antiszemitizmus és a saját népük többszörös tragédiája. Az egyszerű beavatatlan zsidó nép ugyanannyira öntudatlan áldozata mindennek, mint bármilyen más nemzet.

A legtöbb kutató a zsidó nép beavatott vezető rétegét a következő kifejezésekkel illeti megkülönböztetésül az egyszerű zsidó nép tagjaitól: zsidó elit, zsidó arisztokrata, nemzetközi zsidó, zsidó bölcs, szabadkőműves zsidó, illuminátus zsidó, stb. Ezeket a kifejezéseket én is használni fogom a továbbiakban, így szeretném egyértelműsíteni: amikor ezeket használom, nem a teljes zsidó népről beszélek, hanem annak csupán egy szűk csoportjáról. Épp emiatt teljesen értelmetlen volna A háttérhatalom arca_1.jpgbármilyen hétköznapi zsidó embernek sértve éreznie magát, hiszen nem róla beszélek. Sokkal inkább beszélek egy olyan problémáról, ami az ő szemüket is felnyithatja, és felismerhetik a több ezer éves üldöztetésük valódi okait. Nagyon bízom benne, hogy később zsidó olvasóim is lesznek, és gyűlöletmentesen képesek lesznek mögé látni egy olyan folyamatnak, aminek nem csak mi, de ők is ugyanúgy az áldozatai. A problémánk közös, és az egyetlen módja a megoldásnak csakis és kizárólag az együttes békés rendezés, nem pedig a szembenálló táborok totális megsemmisítése. Erre voltak már ijesztő példák a múltban mind a két szélsőséges oldal részéről, gondolok itt a nemzetiszocializmus üldöztetéseire, illetve a kommunizmuséra. Jól tudják azok, akinek tudniuk kell, hogy egyik „megoldás” sem volt megoldás, hisz a probléma továbbra is fennáll, és tízezer év múlva is fent fog állni, bárhány embert is végez ki bármelyik oldal. Ennek az egyenletnek sokkal másabb megoldásra van szüksége, ugyanis az emberi faj végső és teljes kipusztulásával járhatnak azok a még a globális elit számára is beláthatatlan folyamatok, amik a 21. században kezdődtek meg. Pár bejegyzés múlva bővebben kifejtem meglátásaimat ezzel kapcsolatban egy fejtegetésben.

Szeretném mindenkivel megértetni: a naplóm nem zsidógyűlölet szításának céljából jött létre, ettől határozottan elzárkózom! Eleve nem vezérel gyűlölet senki iránt, még azok iránt sem, akik az árnyékkormány trónján ülnek. Én sokkal inkább látom ezt a globális problémát az egész emberiség válságának, semmint a jelenleg regnáló vezetés puszta önzésének. Valójában a jelenlegi globalista világbirodalmat és a vezetést az emberiség termelte ki önmagából, több ezer év folyamatos háborúskodásainak eredményeként. Ezen háborúskodásoknak a zsidó elit lett a végső győztese, de ülhetne bármelyik nép vezető rétege a világ trónján, ha jobbnak bizonyultak volna náluk. Gyűlölni azért valakiket, mert egy evolucionáris harc győztesei lettek, roppant mód ostobaság, és nem fog elvezetni a probléma megoldásához. Jóllehet, tudom, mindenkiben sok düh halmozódott fel ezzel a témával kapcsolatban, ugyanakkor az embert annak kell megkülönböztetnie az állattól, hogy képessé válik érzelmeinek kontrollálására és racionálisabb megértésére. 

Észrevételeiteket azujvilagrendfelemelkedese@gmail.com címre juttathatjátok el. Nagyon szívesen veszem bármilyen meglátásotokat, ellenvéleményeteket és az esetleges tévedéseimre való rámutatást is. Egy valamire kérlek benneteket: maradjatok gyűlöletmentesek. Nem csak a zsidógyűlölet szítóinak a leveleivel nem fogok törődni, de olyan zsidó származású fundamentalistákéival sem, akik vallási fanatizmustól elvakulva támadják a meglátásaimat. Ezt leszámítva nagyon szívesen várom zsidók és nem zsidók leveleit is. Amit még fontosnak tartok, hogy elmondjam: nem tartozom semmilyen mozgalomhoz, párthoz és szervezethez. Nem vagyok semmilyen vallásfelekezetnek a tagja, ugyanakkor behatóan ismerem a világ vallásait, és tanításaikból merítek, ha úgy érzem, az magasabb szellemi és lelki irányokba emelhet. Legközelebb hozzám a keresztény és a buddhista világszemlélet áll, bár nem vagyok kifejezetten elkötelezve egyik felé sem. Nem vagyok nemzetiszocialista, fasiszta, rasszista, antiszemita, és nem lesz célom a későbbiekben sem semmilyen ilyen jellegű ideológia terjesztése a naplómban. Ezeket a világnézeteket legfeljebb tárgyilagosan fogom bemutatni, amennyiben kapcsolódni fognak bizonyos történelmi időszakokhoz. Ezek nem csak, hogy idegenek Európa hagyományaitól, de paradox módon ugyanabban az ideológiában gyökereznek, ami ellen meghatározzák önmagukat. Ezt kevesen tudják, értik, vagy akarják észrevenni. Engem csupán az Új Világrend hatalmi struktúrájának legmélyebb szintű megértése motivál, és ennek bemutatása hiteles források segítségével. 

 

III. A zsidó vallás

 

Nagyon fontos felismerni, hogy minden vallás a kontroll egy formája adott nép irányítói kezében, hogy a társadalmat a számukra kívánt irányokba terelhessék. Ezek olyan ideológiák, amik a materialista látásmóddal szemben a világ metafizikai értelmezéséből vezették le önmagukat. A múltban az államot érintő vallási kérdések rendkívüli szervezés alatt álltak, csak úgy, mint napjainkban. Félre értés ne essék, nem vagyok vallásellenes. Minden eszmét üdvözlök mindaddig, amíg teremtő erőt képvisel a Földön, és egymás kölcsönös megértésére és elfogadására épít. Mindazon népek elit rétege tiszteletreméltó, akik valaha is egyetemes emberi értékek megteremtése miatt hoztak létre egy adott ideológiát, és helyes irányokba tereltek ezzel egy társadalmat. Az embereknek csupán azt nem szabad soha elfelejteni, hogy a vallás egy nevelő eszköz, mely mindig a szellemi vezetők kezében van. Ha az elit önző érdekek mentén kormányoz, akkor a vallás is ennek megfelelően lesz kidolgozva, ha a közösség érdekében, akkor pedig e szerint. Mivel ez az egész kérdéskör nagyon szorosan kapcsolódik bizonyos vallásokhoz, így nem lesz ritka, hogy ezen iratokból idézni fogok. Vallástörténeti elemzés tárgyát nem képezi az, hogy létezik-e univerzumunknak teremtője, vagy nem. Erről mindenki gondoljon azt, amit gondolni szeretne, és tartsa tiszteletben más ember véleményét. Én személy szerint hiszek abban, hogy az az óriási összetettség, ami a mindenséget működteti és egyensúlyban tartja egymással, nem véletlenszerű, de ezt semmiképp sem fogom ezzel a témával összemosni.

A zsidó vallás is a kontroll egy formája a zsidó elit kezében saját népük irányításának a céljából. Ezt nagyon aprólékosan dolgozták ki hosszas folyamatok révén törekvéseiknek megfelelően. Az egyetemleges zsidóság nem pusztán vallási közösség. A teljes zsidóság egy olyan szemita népek családjába tartozó népcsoport, ami egy sajátos nemzeti vallással rendelkezik. Rokonok az arab népekkel, és közös ősatyjukként Ábrahámot tisztelik. Napjaink zsidóságának két legjelentősebb ága az askenázi és a szefárd. Ezek közül elsősorban az askenázi típus ment át jelentősebb genetikai változáson, ugyanakkor a szemita gén dominanciája továbbra is kimutatható mindkét ágnál, ezzel is igazolva a közös eredetet. A globális propaganda része, hogy az askenázi zsidó elitet a kazár néppel hozták összefüggésbe, és kizárólagosan vádolják a világuralmi törekvésekben, de ez több, nem csak genetikai tény miatt is ellentmondásos. Lényegében a propaganda hadjáratnak köszönhetően mára már ott tartunk, hogy mindenki felelős csak épp a vérségileg is zsidó elit nem.

A zsidó vallás nemzeti vallás testestől-lelkestől. Mivel maga a kialakulása nagyon hosszas folyamatok révén ment végbe, és teljes mértékben összefügg a zsidó nép történetével, én egyelőre csak azt próbálom bemutatni, hogy mivé vált. Ez inkább csak egy körvonalazás összefoglalómban, sokkal részletesebb kifejtésre fog ez is később kerülni. Ez a vallás nem véletlenül vált ilyenné. Megjelenése egy reakció volt az őket körülvevő világra, mely már akkor világuralmi törekvésekből és Tóra tekercs_1.jpgháborúkból táplálkozott a hatalom megszerzésének az érdekében. Mondhatnám úgy is, hogy fajunk sajátosan önző és pusztító viselkedése termelte ki mindezt önmagából, melynek révén jelenkorunkban azt kapja az emberiség, amit megérdemel. Kijelenthető, hogy eme vallás elsődleges céljai közé tartozik - természetesen más célok mellett - a zsidó nemzet vérvonalának megőrzése, zsidó faji felsőbbrendűség hirdetése, anyagi haszonszerzés és egy teljes körű összeomlásból születő világbirodalom megteremtése egy zsidó messiás segítségével. Fejlődése folyamán fokozatosan vált egyre szélsőségesebbé. A keresztény világban a legismertebb iratai közé a Tóra, a Talmud és a teljes Ószövetség tartozik. Ezek tanulsága szerint Izrael Istene kiválasztott népének adta az egész Földet, hogy uralkodhasson felette, és rabigába hajtsa a Talmud szerint az állatokkal egyenértékű emberiséget.

Vizsgáljunk meg néhány parancsolatot, törvényt, tanítást ezen iratokból, hogy ne csak én beszéljek a nevükben. Forrásként zsidó szerzők által készített „A Zsidó Enciklopédiát”, magasan művelt zsidók  által angolra fordított „Talmudot” és „A Katolikus Bibliát” használtam, így hitelességükhöz kétség sem férhet.  Aki eddig is nyomon követte a naplómat, és megnézte az idézetek jegyzékét, észrevehette, hogy szinte majdnem minden esetben gyökérdokumentumokat jelöltem meg, így ezek valódisága, könnyen ellenőrizhető bárki számára. Ezeket a tanításokat egy Istenfélő zsidó ember nagyon komolyan veszi, mert írva van:

„Féld ezért Uradat, Istenedet egész életedben és tartsd meg parancsait és törvényeit, amelyeket ma szabok - te és fiad meg unokáid is -, hogy sokáig élj.” /1/

„Mert te az Úr, a te Istened szent népe vagy, téged választott ki az Úr, a te Istened a föld népe közül a maga népének.” /2/

„A nem zsidók nem soroltatnak az emberek közé, hanem a barbárok közé.” /3/

„A pogányok (értsd: nem zsidók, idegenek, héberül: gój, gójim, nokri) sírjai tisztátalanok, mert írva van: Ti pedig, nyájaim, az én legelőm nyájai, emberek vagytok, csak ti neveztettek embereknek.” /4/

„Ha egy pogány pogányt, vagy egy pogány izraelitát öl, akkor azért megtorlás jár, de ha egy izraelita öl meg egy pogányt, azért nem jár halálbüntetés.” /5/

„Ha egy pogány megüt egy zsidót, halált érdemel,…; mert írva van, ha valaki megüt egy izraelitát az olyan, mintha Istent ütné arcul.” /6/

„Ha valaki talál egy elveszett tárgyat (egy zsidókkal és pogányokkal benépesített városban) akkor azt másokkal tudatni kell, de csak akkor, ha a többség izraelita, ha pogány, akkor nem.” /7/

„Ha egy pogány perbe fog egy izraelitát, akkor az ítélet a vádlott mellett szól, ha az izraelita a felperes, akkor teljes kártérítést kap.” /8/

„…az a föld, amelyre bementek, hogy birtokba vegyétek, tisztátalan föld a föld népeinek tisztátalansága miatt, azok miatt, amelyekkel beszennyezték az egyik végétől a másikig. Ezért ne adjátok lányaitokat az ő fiaiknak feleségül, s az ő lányaikat se vegyétek feleségül fiaitoknak. Ne törődjetek sem a békéjükkel, sem a jólétükkel, hogy erősek lehessetek, a föld legjava termését ehessétek és örökségül hagyhassátok (a földet) fiaitokra, mindörökre.” /9/

Rengeteg hasonló sort lehetne még idézni az irataikból. Céljuk: a zsidó faji felsőbbrendűség hirdetése, és belenevelése az egyszerű nép tagjaiba is. Értelemszerű, hogy a világhódítás alapja mindig is az volt, hogy adott nép vezetőrétege A zsidó enciklopédia_1.jpgkülönbnek gondolta magát más nemzetektől. Lényegében ez egyike az első írott fajelméleteknek, ahol is a kiválasztottaknak isteni előjoga más népek fölé való emelkedése. Meglátásuk szerint mindenki, aki nem kiválasztott, vagyis nem zsidó, az nem is ember. Az eredeti tanítások szerint a felsőbbrendűeknek nem szabad elkeverednie az alsóbbrendű pogányokkal, hiszen ez képességeik romlásához vezethet. Ezekkel a törvényekkel a beolvadást is elkerülték, hiszen a világ zsidósága az ókor óta szétszórva él a világ minden táján. Joggyakorlatukban a zsidókat és a hitetleneket más és más jogok illetik meg.

Ha tisztában vagyunk az egyetemleges emberi történelemmel, rájöhetünk, hogy a bölcsek hozzáállása nem egyedülálló eset. Már az ókortól kezdve a birodalmak uralkodó rétegei mindig is isteni eredetűnek gondolták magukat, és ez által a népüket is magasabb rendű emberként állították be, akiknek kiváltságos joguk van más népek szolgasorsba való taszítására. Mondhatnám úgy is, hogy ez a komplexus, mely az egóból indul ki, nem a zsidó elit, hanem az egész emberi faj sajátja, ami jellemző módon újra és újra vérfürdőbe borítja bolygónkat. A globalisták napjainkban is hatalmas mértékű felsőbbrendűségi tudattal rendelkeznek, mely elvezetett az eugenikának nevezett társadalomfilozófiai irányzat megjelenéséhez, amit kialakulása után nem sokkal a náci ideológia is magáévá tett.

„Minden hetedik évben adj haladékot. A haladék jegyében így kell eljárni: a hitelező engedje el a kölcsönt, amit embertársának adott, ne szorongassa sem embertársát, sem testvérét, ha az Úr (tiszteletére) kihirdetik a haladékot. A pogányon szorongathatod, de amid testvérednél van, azt engedd el.” /10/

„Az Úr, a te Istened megáld téged, amint megígérte, úgyhogy minden népnek kölcsönözhetsz, neked azonban nem kell kölcsönt kérned, így számos népen uralkodhatsz, ők azonban nem uralkodhatnak rajtad.” /11/

„Testvérednek ne adj kamatra sem pénzt, sem élelmet, sem egyebet, amit kamatra szokás kölcsönözni. A pogánytól kérhetsz kamatot, de testvéredtől ne fogadj el kamatot, s az Úr, a te Istened megáldja kezed minden munkáját azon a földön, amelyre bevonulsz, hogy birtokodba vedd.” /12/

„Az ember kölcsönözhet a fiainak és a ház népének kamatra, hogy tapasztalatot szerezzenek abból. Ez azonban, helytelen, mert később ragaszkodni fognak ahhoz.” /13/

A zsidó nép kétségkívül a világ egyik legintelligensebb népcsoportjához tartozik. A számok világához való vonzódásuk, és az ehhez való értésük is rendkívüli más embercsoportokhoz képest. A pénzügyekben mindig is kiemelkedő képességekkel rendelkeztek, mely már az ókortól fogva lehetővé tette számukra az érvényesülést. A zsidó elitnek céljává vált Babilóniai Talmud_1.jpga vagyonszerzés, minden velük kapcsolatba kerülő nép kizsákmányolása révén. A minél több pénz birtoklása egy olyan fegyver, ami megfelelő kezekben képes hadseregeket térdre kényszeríteni. Ezt kétségtelenül hamarabb ismerték fel minden más népnél. Mivel ezeket a tanításokat az egyszerű zsidó nép is hűen betartotta, ezért közülük a tehetségesebbek meggazdagodtak, és felemelkedtek a saját elitjük beavatott tagjai közé. A modern pénzrendszert zsidó származású emberek hozták létre, és működtetik napjainkban is. A 4. bejegyzésemből jól megérthető, hogy a pénzrendszert uralmi törekvéseiknek és vallási hagyományaiknak megfelelően dolgozták ki. Jelenkorunkban a globális pénzkibocsátás joga néhány zsidó bankárdinasztia kezén összpontosul, akik ezáltal élet és halál urai a Föld országai felett.

„Amikor egy felnőtt férfi közösülést folytat egy kislánnyal az semmi, mivel ha a lány fiatalabb, mint 3 éves, az aktus olyan mintha valaki benyomná az ujját a szemébe;” /14/

„Aki házasságtörést követ el egy másik férfi feleségével, még akkor is, ha felebarátjának feleségével teszi, akkor a házasságtörő férfit és nőt mindenképpen ki kell végezni. Kivéve, ha a házasságtörést egy kiskorúval, egy kiskorú feleségével, vagy pedig egy pogány feleségével teszi;” /15/

„…a kijelölt fiatal rabszolganővel közösülő, csak a természetes nemi kapcsolat esetén bűnös, perverz kapcsolat esetén nem…” /16/

Ezek a sorok megdöbbentőek egy erkölcsös ember számára. Nem kell azt gondolni, hogy az egész zsidó vallás ilyen. Számos magas szintű erkölcsi tanítást is tartalmaz, mely ennek homlokegyenest az ellentéte. Ezeket csupán azért említettem meg, mert ez jelenkorunk globális elitjének egyik filozófiai alapját is képezi. Mivel a zsidó népnek elvileg a faji elkeveredés tiltva van, ezért gyakori volt és mind a mai napig az a házasság és szexuális kapcsolat közeli rokonok között.

„Egy pogány, aki tanulmányozza a Tórát, halált érdemel, mert írva van, hogy Mózes örökségül parancsolt nekünk egy törvényt, ami a mi örökségünk, nem az övék.” /17/

A bölcsek számára nyilvánvaló volt, hogy tradícióik nagymértékű felfedése más népek előtt szükségképp kiváltja az őket befogadó nemzetek immunreakcióját. Többek közt a Talmud épp ezért egészen a modernkorig nem került teljes lefordításra más népek nyelvére.

„Ha felvonulsz valamely város ellen, hogy megostromold, először ajánlj fel neki békét. Ha elfogadja, s megnyitja kapuit, az egész nép, amely lakja, fizessen adót és legyen a szolgád. Ha visszautasítja a békét, s fölveszi a harcot, aztán ostromot indítasz, és az Úr, a te Istened hatalmadba adja, minden férfit hányj kardélre. Az asszonyokat és a gyermekeket azonban, a jószágot, s mindazt, ami csak van a városban, az összes értéket ejtsd zsákmányul, s élvezd ellenségeid javait, amelyeket az Úr, a te Istened neked ad. Így tégy mindazokkal a városokkal, amelyek messze esnek tőled, amelyek nem e népek városai közé számítanak. E népek városaiban, amelyeket az Úr, a te Istened örökségül ad neked, egyetlen lelket se hagyj életben.” /18/

„Minden népet, amelyet az Úr, a te Istened kiszolgáltat neked, pusztíts el, ne kíméld őket együttérzőn, s ne imádd isteneiket, mert ez csapda volna számodra!” /19/

„És ismét szólt hozzá: Én vagyok az Úr, aki alkotta az eget és a földet, és megnövellek, és igen-igen megsokasítalak téged, és királyok származnak majd tőled, és uralkodni fognak majd minden talpalatnyi helyen, ahová csak emberi láb lép. És a te magodnak adok minden földet, amely az ég alatt van, azok pedig uralkodni fognak minden nemzeten akaratuk szerint, és azután megkapják majd az egész földet és birtokolni fogják azt, örökre.” /20/

Az ószövetségi zsidók Istene többnyire bosszúálló, félelmet keltő, kegyetlen, és a törvényt megszegő zsidókkal szemben büntető. Számos rész tanúskodik arról, hogy az ókorban milyen könyörtelen módon pusztítottak el más népeket. Istenük örökségül adta a kiválasztottaknak az egész Földet, hogy uralkodhassanak felette, így az elit törekvései mindenkor ennek voltak alárendelve. Ez a szemlélet adja a jelenkori militarista Izrael állam palesztinokkal szembeni népirtásának az ideológiai hátterét is.

„Ezért átok emészti meg a földet, és megbűnhődnek, akik rajta laknak. Tűz emészti meg a föld lakóit, és csak kevesen maradnak életben… A szigeteken is az Urat áldják; a tenger szigetein az Úr nevét, Izrael Istenének nevét dicsőítik…Rettegés, verem és tőr vár rád, lakója a földnek! Aki elmenekül a rettegés hangja elől, az verembe esik. És aki kimászik a veremből, azt tőr fogja meg. Bizony, megnyílnak az ég zsilipjei, és meginognak a föld alapjai. Recseg-ropog és megreped a föld, meghasad és megrendül a föld. Inog a föld, mint a részeg, s leng, mint a hevenyészett kunyhó. Úgy ránehezedik gonoszsága, hogy elesik, s többé már nem kel föl. Azon a napon majd meglátogatja az Úr az ég seregét fenn a magasban, és a föld királyait lenn a földön. Összegyűjti őket, mint foglyokat egy veremben, bebörtönzi, s hosszú idő múltán megbünteti őket. Akkor elpirul a hold, a nap megszégyenül, mert a Seregek Ura trónjára lép a Sion hegyén, Jeruzsálemben, és felragyog dicsősége véneinek színe előtt.” /21/

„Miért háborognak a nemzetek? A népek miért kovácsolnak hiú terveket? A föld királyai fölkelnek, nagyjai összeesküsznek az Úr ellen és Fölkentje (értsd: a messiás) ellen: »Törjük össze bilincsüket, tépjük szét rabláncukat!« Aki az égben lakik, az mosolyog rajtuk, kineveti őket az Úr. De egyszer majd haraggal fordul feléjük, és kemény szót intéz hozzájuk: »Én szenteltem fel Királyomat (értsd: a messiást) a Sionon, szent hegyemen.« Az Úr végzését hirdetem; Ő így szólt hozzám: »A Fiam vagy, ma adtam neked életet. Kérd tőlem, és örökségül adom neked a népeket, birtokodul a föld határait. Vasvesszővel verheted őket, és mint a cserépedényt, összetörheted.«” /22/

Hasonló kijelentések számos összefüggésben találhatóak meg az ókori iratokban, melyek a zsidó világbirodalom megszületését és a messiás eljövetelét írják le. Ezen profetikus jóslatoknak általános eleme, hogy a zsidó messianisztikus birodalom az egész Földet érintő hatalmas összeomlásból fog megszületni. Természeti katasztrófák, éhínség, járványok, háborúk fogják tizedelni az emberiséget, amikor is a messiás színre lép, és véget vet ezeknek az irgalmatlan állapotoknak felállítva az ő örök királyságát a Földön. Az ókori iratok szerint ezen események az emberiség nagymértékű pusztulásával fognak járni. Mivel a vallások a kontroll egy formája, így tanulmányozni kell az azokon belüli jóslatok funkcióját, leginkább azt, hogy milyen célból íródtak ezek.

Nem léteznek olyan emberek a Földön, és sose léteztek, akik meg tudták volna jósolni 100% bizonysággal a jövőt. A jóslatok valójában a tömegmanipulációk egyik válfaját képezik minden vallás irataiban, mely szolgálhat építő vagy pusztító célokat is. Ezeknek több fajtája van, önbeteljesítő, vágyteljesítő, stb. A zsidó profetikus jóslatok valójában az elit tervei a világuralom megszerzéséhez. Az ókori zsidó bölcsek elgondolása arra épült, hogy egy globális méretű összeomlást kell mesterségesen előidézniük, mely kaotikus állapotokból a népek egyetlen kiútnak a messiás által felajánlott világcsászárság felállítását fogják látni. Ez az elképzelés első hallomásra talán őrültségnek hathat, ugyanakkor minden jó terv némileg az őrültség határán mozog.

A saját maguk által jósolt események, majd a későbbi megvalósításuk saját maguk által, óriási lelki befolyással bírnak az általuk terjesztett jóslatokban hívők számára. Ezzel több, nekik kedvező hatást tudnak elérni. Egyik az, hogy a zsidó népet, akinek nagyjából annyi fogalma van a zsidó vezetők törekvéseiről, mint bármilyen másik átlagembernek, mély vallásosságában magukhoz láncolják, hisz minden megtörténik szemükben abból, amit a próféciáikban jósoltak nekik. Ezt ők Isten akaratának fogják tartani, és még inkább erősíti bennük a hitet. Másik hatása, hogy a későbbi zsidó vezetők tudták értelmezni az előző generációk terveit, és végrehajthatták, vagy módosíthatták részben azt. Harmadik hatása az ellenfeleikre nézve elrettentő erejű, hisz ezzel azt gondolhatják, hogy az ókori zsidó népet Isten tényleg arra jelölte ki, hogy vezessék kiválasztott népként a planétát. Volt sok jóslat, amit beteljesítettek ennek megfelelően az irataikból, volt, amit nem, és új jóslatokkal egészítették ki azokat.  Valójában tehát terveket kreáltak a törekvéseikkel és a politikai történésekkel párhuzamban újra és újra. Nostredamus is egy ilyen 500 évvel ezelőtt élt beavatott zsidó jós volt, aki csupán a régi generációk törekvéseit vettette ismét papírra, és egészítette ki őket vélhetően saját elképzeléseivel. Vele biztos, hogy fogok még később foglalkozni, ugyanis a jövő forgatókönyvét többek közt ő írta meg, melyet a háttérhatalom jelenkorunkban is megvalósít. Napjaink zsidósága mélységesen tisztában van azzal, hogy a messiás eljövetele előtti időszakokban él, így a messiásvárási lázuk minden eddiginél nagyobb.

Ezt a különös nemzeti vallást behatóbb elemzésnek fogom később természetesen alávetni, mert lényegében ezzel az áttekintéssel csak a felszínét karcolhattam meg. A zsidó elit védekezésképp megpróbálja ennek funkcióját újra és újra félremagyarázni, és kimenteni magukat mindez alól. Pedig a kérdést jogosan tehetjük fel: vajon melyik másik világvallásban szerepel hasonló filozófia, ami a híveket az egyetemes emberi erkölcsök szerint elítélhető cselekedetek elkövetésére buzdítják? Az egyszerű zsidó népnek fel kell ébrednie, hogy megértse az üldöztetésének valódi okait. Egy olyan vallást erőltettek, és erőltetnek rájuk mindmáig a vezetőik, ami minden emberi társadalomból a védekezés, szélsőséges esetben a gyűlölet reakcióját fogják kiváltani ellenük. A zsidó népet a történelme folyamán bizonyos idő eltelte után minden befogadó nemzet üldözni kezdte. Nem szemet szúró ez? Nem jogosan tehető fel a kérdés, hogy ennek az éremnek két oldala van, és nem csak a befogadó nemzeteknek kell számot vetniük mindezzel, hanem a befogadottaknak is?

 

IV. A zsidóellenesség okai

 

Az antiszemitizmus több ezer éves jelenlétének oka a zsidó elit mindenkori hatalmi törekvésében rejlik. Ezzel a legmélyebb szinten tisztában vannak ők is. Tudják, hogy az áldozatul esett nép, amikor felébred álmából, és rájön, hogy visszaéltek a vendégszeretetével, nem lesz többé barátságos az irányukba. A zsidóság az elitjük törekvései folytán sosem tudott beilleszkedni idegen társadalmakba, és sajátos törvényeiknek köszönhetően minden esetben államot képeztek az államban. Beszéljenek helyettem ők maguk. A zsidó származású Herzl Tivadar, a cionizmus atyja írta az 1896-ban megjelent „A zsidó állam” című alapvető művében: „A zsidókérdés létezik. Ostobaság volna ezt tagadni. A középkornak egy idehurcolt, darabja ez, amellyel a kultúrnépek a legjobb akarat mellett még ma sem tudnak végezni. Hiszen nagylelkű akaratukról bizonyságot tettek akkor, amikor egyen jogosítottak bennünket. A zsidókérdés mindenütt megvan, ahol zsidók nagyobb számban élnek. Ahol nincs, oda magukkal hurcolják a bevándorló zsidók. Mi természetszerűleg oda húzódunk, ahol nem üldöznek bennünket; megjelenésünk által azután jelentkezik az üldözés. Ez igaz, igaznak kell maradnia mindenütt, még a magasan fejlett országokban is - példa rá Franciaország - amíg a zsidókérdés politikailag megoldva nincs.” /23/ Bernard Lazare zsidó származású irodalomkritikus, politikai újságíró és anarchista az 1894-ben megjelent „Antiszemitizmus: története és okai” című könyvében így ír: „Ha ez az ellenségesség, ez az ellenszenv csak egy bizonyos időszakban és csak egy bizonyos országban lett volna látható a zsidók ellen, akkor egyszerű lenne helyi okokat kutatni erre az érzésre. De ezt a fajt minden nép gyűlölte, amely közé betelepedett. Mivel a zsidók ellenségei különféle fajok tagjai, melyek messze laktak egymástól, ahol különféle törvények uralkodtak, és akik különféle elvek szerint éltek; mivel más és más szokásaik voltak és szellemük is különbözött egymástól, így valószínűleg semmiféle témában nem ítélkeztek hasonlóan, tehát az antiszemitizmus általános okai magában Izrael népében keresendők és nem azokban, akik szembeszálltak vele.” /24/ Samuel Roth zsidó származású amerikai kiadó és író írta 1934-ben megjelent „Jews Must Live” című munkájában: ”Itt csak tényeket szeretnék igazolni: az antiszemitizmus olyan ösztönszerű, hogy egyszerűen az emberek egyik ősi ösztönének nevezhetjük, a legfontosabb ösztönök egyike, amelyen keresztül egy faj önmagát a teljes kiirtástól védi. Nem tudom elég erősen kihangsúlyozni: az antiszemitizmus nem az, amit a zsidók a világgal elhitetni próbálnak, egy előítélet, hanem egy mélyen ülő ösztön, amely minden emberrel vele születik. Mint a létfenntartás minden más ösztöne, mindaddig ismeretlen marad, míg végül történik valami, aminek következtében felébred. Mint, amikor valami a szemed felé repül, és hirtelen önkéntelenül becsukod a szemhéjad.” /25/ Kicsit később erre a megállapításra jut: „Nem létezik egyetlen olyan eset sem, ahol a zsidók az üldözőik haragjának keserű gyümölcsét nem érdemelték volna meg.” /26/

Az antiszemitizmus nem rasszizmus, hanem egy immunreakció a társadalomtól, miután felismeri, hogy a befogadott nép elit rétege az elpusztításukra és szolgasorsba való juttatásukra törekszik. A gond ezzel azonban az, hogy az emberek mindig általánosítanak, és dühük szinte minden esetben az egyszerű zsidó nép tagjaira csapódik le. Képtelenek megérteni, hogy az egyszerű zsidó nép nem tör világuralomra, sőt igazából tudatában sincs annak, hogy mik az igazi céljai vallási hagyományaiknak. Ők csupán vakon követik azt, amit születésüktől fogva követendő normaként beléjük nevelnek a zsidó bölcsek. Az egyszerű zsidó nép egy számára készített vallásmátrixban él.

Először nagyon különösnek hathat, de bizonyítható, hogy az antiszemitizmust igen gyakran a zsidó elit szítja saját népe ellen. Mi lehet ennek az oka? Egy hasonlattal élve: a bárányok csak akkor tartanak össze, ha farkasok veszélyeztetik őket. Mivel a zsidó nép az ókor folyamán szétszóródott a világban, ezért mindig idegen kultúrákban élt. Megfigyelhető, hogy egy kisebbség annál jobban összetart, minél ellenségesebb a környezet melyben él. Gondoljunk csak a határon túli üldözött helyzetű magyarokra, akikben jóval nagyobb összetartás, és nemzettudat van, mint a határon innen élőkben. A zsidó nép be nem olvadásához és összetartásához egyszerűen elengedhetetlen a befogadó társadalom nem túl nagyarányú zsidóellenessége. Nos, ezért szítja a zsidó elit saját népe ellen sokszor igen aljas módszerekkel a gyűlöletet, provokálva a velük szembenálló tábort.

A szélsőséges zsidógyűlölők figyelmébe ajánlom már most: minél jobban gyűlöltök egy nagyon összetett problémát, az annál erősebbé fog válni, hiszen maga a gyűlölet táplálja! Ez a probléma nem csak azért áll fenn már az ókor óta, mert a zsidó elit ilyen sajátos módon próbált érvényesülni a világban, hanem azért, mert a befogadó társadalmak képtelenek voltak a brutalitáson kívül más megoldást találni. Remélem több ezer év eltelte után mindenkiben kezd körvonalazódni a kép, hogy a probléma még mindig adott és az út, amelyen a világ népei ezt meg szerették volna oldani: eredménytelen. Lehet még próbálkozni ezzel pár ezer évig, vagy pedig el lehet töprengeni az egyenlet igazi megoldásán.

Az egyszerű zsidó nép tagjainak pedig vallásuk mélységeibe látva, és vezetőik mindenkori törekvéseit szemlélve, el kell, gondolkodjanak azon, vajon milyen okból üldözik őket több ezer éve? Vajon nem fog-e megtörténni a legrosszabb, amitől csak tarthatnak, hogy egy nap a világ népei felismerve közös ellenségüket, összefognak, és a teljes zsidó népet megsemmisítik? A zsidó elit bizonyíthatóan a történelem folyamán már számtalanszor vetette oda egyszerű, mit sem sejtő népét, ha ezzel a hatalmát megnövelhette. Ilyen vezetőkre van egy népnek szüksége? Ilyen nemzeti vallást kell követni? A zsidó népnek fel kell ébrednie, és rá kell jönnie arra, hogy nem csak egy új világnézetre, hanem egy teljes lelki és szellemi átalakulásra van szüksége, hogy visszaszerezzék a népek bizalmát és rokonszenvét. Kezükben van a lehetőség vallásuk megreformálására, vagy egy teljesen új létrehozására, ami általános emberi értékekre épít. Egyre jobban nő azoknak a zsidó embereknek a száma, akik felismerve az üldöztetések valódi okait, ott hagyják végleg vallásukat és szembeszállnak saját vezetőikkel. Ők remek tényfeltáró tanulmányokat írnak, hogy a problémamegoldásban közvetlenül segítsék népüket és közvetve az egész emberiséget. Tiszteljük őket, mert hatalmas áldozatot vállalnak fel egy szebb emberi civilizáció építésének a reményében!

Idézetek jegyzéke